Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Intian kasvihuonekaasupäästöt ovat maailman kolmanneksi suurimmat. Maa on asettanut ilmastotavoitteekseen parantaa tuotannon hiiliintensiteettiä. Lue lisää UP-lehdestä 2/2012.

Intian kasvihuonekaasupäästöt ovat maailman kolmanneksi suurimmat. Maa on asettanut ilmastotavoitteekseen parantaa tuotannon hiili-intensiteettiä.

Intian maatalouden kehityksestä vastaavalla ministerillä Jairam Ra­meshilla on selkeä käsitys siitä, mitä hyötyä Rio de Janeiron tämänkesäi­sestä kestävän kehityksen kokouksesta maailmalle on: ei paljon mitään.

”Maailma joutuu vain kohtaamaan 20 toimettomana vietettyä vuotta”, Ra­mesh sanoo ja viittaa aikaan sitten alku­peräisen Rion konferenssin.

Kovin suopeasti Ramesh ei suhtaudu myöskään kansainvälisiin ilmastoneu­votteluihin, sillä hänen mielestään neu­vottelujärjestelmän arkkitehtuuria pitäisi parantaa. Se ei ole tarpeeksi tavoitteelli­nen vaan keskittyy itse prosessiin, jos­sa kaikkien kannat pyritään ottamaan huomioon.

Käytännössä se ei toimi. Etenkään Yhdysvallat ei Rameshin mukaan ikinä suostu oikeudellisesti sitovaan ilmastoso­pimukseen. Siksi maailman pitäisi siirtyä suosiolla pienten askelten ja kansallisesti hyväksyttävien sitoumusten aikaan.

”Neuvotteluissa pitäisi hyväksyä se, että kukin maa sitoutuu sellaisiin tavoit­teisiin, jotka ovat järkevässä suhteessa sen talouskehitykseen. Kun maat nouse­vat köyhyydestä ylempiin tuloluokkiin, ne voivat sitoutua kovempiin tavoittei­siin. Mikään maa ei ole valmis uhraa­maan talouskasvua.”

Ramesh sanoo uskovansa, että jos maailman maat pääsisivät sopuun ilmastositoumuksistaan kansallisesti, ne olisivat viiden vuoden päästä kypsiä so­pimaan asioista myös kansainvälisesti, menestyksellisemmin kuin nyt.

Intia on jo hahmotellut itselleen kes­tävän kehityksen tavoitteita. Maa aikoo muun muassa vähentää kasvihuonekaasuintensiteettiään neljänneksen vuoteen 2020 mennessä. Silloin yhden bruttokansantuoteyksikön tuottamisen pitäisi päästää ilmakehään neljännes vähemmän kasvihuonekaasuja kuin nyt.

Lisäksi Intia aikoo vuonna 2015 ottaa käyttöön vihreän kansantuotemit­tarin. Siinä bruttokansantuotteesta vä­hennetään ne vahingot, kuten metsien häviäminen ja vesien saastuminen, joita talouskasvu aiheuttaa ympäristölle.

Intia kipusi vuonna 2009 maailman kolmanneksi suurimmaksi hiilidioksidin päästäjäksi Kiinan ja Yhdysvaltain jäl­keen. Intian päästöt olivat Yhdysvaltain energiaviranomaisten tilastojen mukaan noin 1 600 miljoonaa tonnia. Ne olivat lisääntyneetedellisvuoteen nähden noin yhdeksän prosenttia.

Henkeä kohti laskettuna Intia päästi Maailmanpankin mukaan vuonna 2008 ilmakehään 1,5 tonnia hiilidioksidia. Yhdysvaltain vastaava luku oli 18 ja Kiinan 5,3.

Vaikka Intia onnistuisi vähentämään kasvihuonekaasuintensiteettiään, maan absoluuttiset päästöt lisääntyvät. Pääs­töjä lisää sekä keskimääräisen elintason kohoaminen että väestönkasvu. Intian väestö kasvaa suunnilleen kolmen Suo­men verran vuodessa.

Yli miljardista intialaisesta noin kol­mannes elää silti edelleen ilman sähköä. Siksi hallitus panostaa sähköntuotan­toon. Intia on Rameshin mukaan vielä seuraavat 20 vuotta riippuvainen hiilestä.

Intian hiilivarat ovat maailman kol­manneksi suurimmat, mutta maa varau­tuu myös hiilen maahantuontiin. Hiilellä ja muilla fossiilisilla polttoaineilla tuote­taan nyt noin 65 prosenttia maan käyt­tämästä energiasta.

”Hiili on Intian talouden selkäranka. Seuraavien 20 vuoden aikana Intia tuot­taa hiilellä 20 000 megawattia nykyistä enemmän energiaa”, Ramesh sanoo.

”Intian henkeä kohti lasketut kas­vihuonekaasupäästöt eivät kuitenkaan nouse suuremmiksi kuin teollisuusmai­den. Tavoitteenamme on elämäntapojen kestävyys, jotta ihmisten elanto on tur­vattu vastakin.”

 
Ulkopolitiikka 2/2012

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Antti Kivimäki

Yhden edistys, toisen taantumus

Antti Kivimäki

Ovatko ilmastoneuvottelut epäonnistuneet?

Antto Vihma

Espanja muutosten edessä

Teemu Sinkkonen

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Slummien selviytyjät

Niina Oisalo

Vaihtuuko maailmanpoliisi?

Joonas Pörsti/UP

Miksi Maailmanpankin pääjohtaja on valittava Yhdysvalloista?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Tilastovelho

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Tarinatekniikoilla vihollista päin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nuori ja levoton

Juha Mäkinen/UP

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puhtaan veden kysyntä kasvaa

Lauri Seppälä

Ei vain leivästä

Juha Mäkinen/UP

Kuluttaja, älä syyllisty

Hanna Nikkanen

EU pelkää kansan valtaa naapurustossaan

Kristi Raik

Kärki edellä

Kaisa Korhonen

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

Myanmar avaa oviaan kurinalaisesti

Bart Gaens

Hollanden taikasana

Raine Tiessalo

Turvaneuvosto terästi otettaan

Janne Taalas

Alueelliset mahdit vastakkain

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa maksaa virheistään

Pekka Vahvanen

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Henri Purje

Kylmän sodan oppi-isästä tuli toisinajattelija

Kari Möttölä

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Yrjö Lautela

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Sanna Negus

Ministeri kuin luonnonvoima

Juha Mäkinen/UP

Radion sinfoniaorkesterin lippujen voittajat on arvottu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman suurimmat johtajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aavikon omistajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat ja kartta Tuomas Kortteinen/UP