Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin romahdus tuotti uuden perustuslain ja ehdotuksen maailman vahvimpiin kuuluvasta sananvapauslaista. Islantilaisten on etsittävä vielä vaihtoehto kruunulle, mutta euro ei erityisesti houkuttele.

Reykjavikin kevät on julma. Yh­tenä hetkenä auringonpaiste houkuttelee riisumaan takin, tovia myöhemmin raekuuro piiskaa kulkijat hakemaan kumaraisina suojaa seinien vieriltä. Kansanedustaja Birgitta Jónsdóttir ei ota riskejä vaan pukee ylleen kaksi päällystakkia, vaikka aurinko lämmittää ja Alþingistä, parla­mentista, on vain parin korttelin matka lounaskahvilaan.

Kun Islannin talous romahti vuonna 2008, Jónsdóttir oli internetaktivisti ja runoilija. Hänen pitkä musta tukkansa ja liehuvat mekkonsa on helppo tunnistaa noihin aikoihin otetuista kuvista, joissa Jónsdóttir seisoo mielenosoitusten eturi­vissä, paukuttaa kattilankansia ja puhuu megafoniin. Kevään 2009 protestivaa­leissa hän nousi yllättäen parlamenttiin sitoutumattomalta kansalaisliikelistalta. Nyt hän on yksi maansa näkyvimmistä poliitikoista.

”En usko, että liitymme Euroopan unioniin. Jos liittyisimme, meiltä kuluisi vielä ikuisuus ennen kuin täyttäisimme euroalueeseen liittymisen vaatimukset”, Jónsdóttir sanoo. ”Olemme yhä liian sy­vällä taloudellisessa sotkussamme.”

Reykjavik näyttää vauraalta ja ta­lous kasvaa, mutta viime vuosi – kolmas romahduksen jälkeen – ei ollut tanssia ruusuilla. Islannin julkinen velka on 130 prosenttia bruttokansantuotteesta, maailman kuudenneksi suurin. Luotto­luokittajien silmissä maa kuuluu roska­luokkaan, eikä vienti vieläkään vedä.

Britit ja hollantilaiset soittelivat kiuk­kuisina juuri Birgitta Jónsdóttirille, kun ulkomaiset piensijoittajat olivat kadotta­neet rahansa kansallistetun Landsbankin Icesave-tileille ja Islanti uhkasi jättää hei­dät oman onnensa nojaan syksyllä 2009.

”Ennen vanhaan tällaisen asian takia olisi lähdetty sotaan”, BBC:n toimittaja miltei huusi puhelimeen. Jónsdóttir puo­lustautui yhtä kuuluvasti: ”Islantilaiset eivät äänestäneet keinottelijoita valtaan tai käskeneet ketään osallistumaan hei­dän uhkapeliinsä. Me korvaamme osan tappioista, mutta miksi meidän pitäisi korvata kaikki?”

Itku pitkästä ilosta

Kymmenen vuotta sitten Islannin talous lähti hurjaan nousuun. Seuraavien kol­men vuoden aikana keskivertoperheen varallisuus kasvoi kolminkertaiseksi. Islannin osakemarkkinoiden koko yh­deksänkertaistui neljässä vuodessa, ja samassa ajassa islantilaisten omistaman ulkomaisen omaisuuden määrä viisikym­menkertaistui.

Kun Lehman Brothersin konkurssi puhkaisi kuplan vuonna 2008, nimetön hedge-rahaston johtaja selitti tapahtu­nutta Vanity Fairin haastattelussa näin:

”Sinulla on koira ja minulla on kissa. Me sovimme, että molempien arvo on miljardi dollaria. Sinä myyt minulle koi­ran miljardilla, ja minä myyn sinulle kis­san miljardilla. Nyt emme enää ole lem­mikinomistajia, vaan islantilaisia pank­keja, ja meillä molemmilla on miljardin dollarin arvosta uutta omaisuutta.”

Kolmentoista islantilaisen pankkiirin ja suurliikemiehen muodostaman ringin ympärille paisunut talouskupla tuotti kolmelle pankille vajaan 50 miljardin eu­ron velat. Se vastasi Islannin 12 vuoden kansantuloa. Kun pankit romahtivat ja ne kansallistettiin, jokaisen islantilaisen olisi pitänyt vastata yli 250 000 euron velkaosuudesta.

Lisäksi kansalaisilla oli kannettava­na melkoinen omakin velkataakka, jota Islannin poikkeukselliset lainakäytännöt olivat paisuttaneet: Islannissa on tapa­na sitoa lainat elinkustannusindeksiin tavalla, jossa inflaatio kasvattaa itse lai­nasummaa. Kriisin puhjetessa kaikkien islantilaisten asuntolainat kasvoivat eks­ponentiaalisesti. Yhtälö oli mahdoton, ja Islannin oli keksittävä poikkeuksellisia ratkaisuja, ettei kansa lyyhistyisi velka­taakan alle.

Pankit kansallistettiin. Niiden uudel­leenyksityistäminen on vasta aluillaan. Kotitaloudet ovat saaneet anteeksi omista veloistaan sen osuuden, joka ylittää 110 prosenttia asunnon arvosta. Päätös kos­ketti neljäsosaa islantilaisista perheistä.

”Islannilla on maailmanennätys kotitalouksien velkojen anteeksiannossa”, sanoo Danske Bankin pääanalyytikko Lars Christensen Bloombergin haastat­telussa. ”Islanti toimi juuri niin kuin kriisissä pitää. Kuka ekonomisti tahansa olisi tästä samaa mieltä.”

Euro ei houkuttele

Nyt Islanti on nousussa. Sen talous kas­voi viime vuonna 2,9 prosenttia, ja tälle vuodelle OECD ennustaa 2,4 prosentin kasvua. Euroalueen kasvuksi povataan 0,2 prosenttia. Jopa näppinsä polttanei­den ulkomaisten velkojien kiukku näyt­tää olevan unohtumassa, ja sijoittajat pa­laavat hiljalleen saarelle halvan energian houkuttamina.

Maaliskuussa Islanti ilmoitti aikais­tavansa 0,7 miljardin euron suuruisen lainaerän takaisinmaksua. Summa on noin viidennes lainapaketista, jonka maa sai muilta Pohjoismailta ja Kansainvä­liseltä valuuttarahastolta vuoden 2008 lopussa.

Vaikka Islannin talous kasvaa, maan valuutta kruunu kolhiutui romahdukses­sa pahoin ja on edelleen vain rajoitetusti vaihtokelpoinen saarivaltion ulkopuolel­la. EU:n vastustajienkin riveissä myön­netään, että kruunusta voi olla pakko hankkiutua ennen pitkää eroon. Nyt vilkuillaan erityisesti vakaavaluuttaisten naapurien suuntaan.

”Täällä keskustellaan nyt neljästä vaihtoehdosta”, Jónsdóttir sanoo. ”Euro on yksi vaihtoehto, mutta se ei näytä eri­tyisen houkuttelevalta. Kanadan dollaris­ta ja Norjan kruunusta käydään vakavia neuvotteluja. Neljäs vaihtoehto on toi­mia kuten Saksa toisen maailmansodan jälkeen ja luoda uusi Islannin kruunu.”

Islannin nopea toipuminen ja euro­alueen vuodesta toiseen jatkuva kuohun­ta on kääntänyt kysymyksen saarivaltion mahdollisesta EU-jäsenyydestä päälael­leen. Enää kyse ei ole vain siitä, huoliiko unioni Islannin. Voi olla, että islantilaiset eivät huoli unionia.

”Luulen, että Islanti on nyt parem­massa turvassa omillaan”, sanoo 34-vuo­tias baarinomistajaDaniel Harris. Britti-isän ja islantilaisäidin poika kertoo paen­neensa romahduksen aikaan Lontooseen, koska työtilanteen huononeminen Islan­nissa pelotti. Huoli osoittautui turhaksi. Kun Islanti ei vuoden Lontoon-evakon jälkeen ollutkaan muuttunut sietämät­tömäksi paikaksi elää, Reykjavik kutsui Danielia taas.

”Kriisi tuntui ihmisten arjessa ja konkursseja tuli, mutta ei mielestäni kohtuuttoman paljon. Islantilaisilla oli varaa vähän leikata elintasoaan.”

Kysymys EU-jäsenyydestä jakaa Is­lannin kahtia. Pääministeri Jóhanna Sigurðardóttir kannattaa liittymistä euron kriisistä huolimatta, koska us­koo jäsenyyden vakauttavan Islannin taloutta. Kansalaisten kannat nojaavat eri suuntaan mutta myös ailahtelevat paljon. Jos jäsenyysneuvottelut nytkäh­tävät eteenpäin kesäkuulle kaavaillussa tapaamisessa, Islanti voisi liittyä unioniin vuonna 2014. Mahdolliselle EU-kansan­äänestykselle ei kuitenkaan ole vielä va­littu ajankohtaa.

Islannin kansalliskirjaston pääkir­jastonhoitaja Ingibjörg Steinunn Sver­risdóttir muistuttaa, että kysymys EU-jäsenyydestä ei ole ainoastaan kysymys yhteisvaluutasta, vaikka sellaisena se Islannin ulkopuolella usein nähdään­kin. Mitä kauemmas menneisyyteen ro­mahdus jää, sitä enemmän muut huolet saavat tilaa kansalaisten keskusteluissa. Tärkein niistä on Atlantin vesissä uisken­televa luotettu vientituote, jonka suhteen islantilaiset eivät ole tottuneet ottamaan vastaan käskyjä ulkopuolisilta. Islannin viennistä 40 prosenttia on kalaa.

”Kalastus voi olla lopulta tärkeämpi kysymys kuin euro”, Sverrisdóttir sanoo. ”Islantilaisten olisi erittäin vaikea niellä sitä, jos EU-jäsenyys veisi meiltä oikeu­den päättää itse kalastuskiintiöistämme.”

Paluu perusarvoihin

Reykjavik ei ole mikään Ateena, vaan unelias pikkukaupunki. Se näyttää vä­hän Maarianhaminalta, jonka joku on siirtänyt Grönlantiin. Siksi kolmen vuo­den takaiset uutiskuvat, joissa katukivet lentävät kaupungin keskustassa mellak­kapoliisin kilpiä vasten, näyttävät epäto­dellisilta. Niin pitkälle islantilaisten kiuk­ku kuitenkin meni vuoden 2009 alussa, kun pankkien toteuttaman vedätyksen mittakaava alkoi selvitä.

Tyytymättömyys laantui lopulta kah­teen keskeiseen myönnytykseen. Ensin­näkin hallitus erosi ja maassa järjestettiin uudet vaalit, joissa keskustaoikeistolai­sen hallituksen tilalle nousi vasemmis­ton, vihreiden ja sosiaalidemokraattien koalitio. Toiseksi Islannille luvattiin uusi perustuslaki.

Perustuslain uudistaminen tuntuu olleen katharttinen hetki islantilaisille. Romahduksessa ryvettynyt maa puhdis­tautui keksimällä itsensä uudelleen.

Uuden perustuslain arvopohja luo­tiin marraskuussa 2010 kutsumalla 950 arvalla valittua islantilaista Laugardals­höllin urheiluhalliin Reykjavikiin. Urhei­luhallin kahdeksan työryhmää tuottivat 700 sivua tekstiä muun muassa moraa­lista, luonnonarvoista, hyvinvoinnista ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Laugar­dalshöllissä alkanutta työtä jatkoi 25 islantilaisen ryhmä, johon kuului väkeä pastoreista maanviljelijöihin ja matemaa­tikkoihin. He raportoivat vuoden 2011 aikana perustuslainkirjoitustyöstään säännöllisesti internetissä, missä muu kansa kommentoi tehtävän etenemistä.

Joukkoistettu prosessi synnytti ehdo­tuksen, jossa kirkko erotettaisiin valtios­ta, suoraa demokratiaa lisättäisiin, valtio velvoitettaisiin tarjoamaan kaikille kan­salaisille internetyhteys ja luonnonvarat julistettaisiin julkiseksi omaisuudeksi. Perustuslaista on määrä järjestää sitova kansanäänestys vuoden 2012 aikana.

Pääkirjastonhoitaja Sverrisdóttir näkee luonnonarvoja, luottamusta ja yhteisöllisyyttä korostavassa perustus­laissa merkkejä islantilaisten kaipuusta takaisin perusarvojen pariin. Pieni maa teki yhteisen kymmenen vuoden seik­kailuretken markkinatalouden suureen maailmaan, mutta nyt tuhlaajapojat ovat taas kotona.

”Ulkomaalaiset kysyvät aina, miten kriisi näkyi katukuvassa. Minä vastaan, että villapaitoina ja partoina”, Sverris­dóttir sanoo. Reykjavikin kaduilla Ar­mani ja Prada ovat tosiaan vaihtuneet perinteisiin lopapeysa-villapaitoihin, ja vähintään joka toisella nuorella miehellä on pörröinen risuparta.

”Hilloamista ja yrttien kasvatusta käsittelevien kirjojen kysyntä kirjastoissa on jo vähän laskemassa, mutta yhä niitä joutuu jonottamaan.”

 
Ulkopolitiikka 2/2012

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Antti Kivimäki

Yhden edistys, toisen taantumus

Antti Kivimäki

Ovatko ilmastoneuvottelut epäonnistuneet?

Antto Vihma

Espanja muutosten edessä

Teemu Sinkkonen

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Slummien selviytyjät

Niina Oisalo

Vaihtuuko maailmanpoliisi?

Joonas Pörsti/UP

Miksi Maailmanpankin pääjohtaja on valittava Yhdysvalloista?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Tilastovelho

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Tarinatekniikoilla vihollista päin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nuori ja levoton

Juha Mäkinen/UP

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puhtaan veden kysyntä kasvaa

Lauri Seppälä

Ei vain leivästä

Juha Mäkinen/UP

Kuluttaja, älä syyllisty

Hanna Nikkanen

EU pelkää kansan valtaa naapurustossaan

Kristi Raik

Kärki edellä

Kaisa Korhonen

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

Myanmar avaa oviaan kurinalaisesti

Bart Gaens

Hollanden taikasana

Raine Tiessalo

Turvaneuvosto terästi otettaan

Janne Taalas

Alueelliset mahdit vastakkain

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa maksaa virheistään

Pekka Vahvanen

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Henri Purje

Kylmän sodan oppi-isästä tuli toisinajattelija

Kari Möttölä

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Yrjö Lautela

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Sanna Negus

Ministeri kuin luonnonvoima

Juha Mäkinen/UP

Radion sinfoniaorkesterin lippujen voittajat on arvottu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman suurimmat johtajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aavikon omistajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat ja kartta Tuomas Kortteinen/UP