Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Peer Steinbrück: Unterm Strich. Deutscher Taschenbuch Verlag 2011, 504 s. Christoph Ruf: Was ist links? Reportagen aus einem politischen Milieu. Verlag C.H. Beck 2011, 253 s.

Yrjö Lautela

Kun sosiaalidemokraatit, vihreät ja liberaalit voittivat Nordrhein-Westfalenin toukokuisissa osavaltiovaa­leissa, Saksan punavihreässä oppositios­sa virisi toivo.

Oppositio voi kukistaa liittokansleri Angela Mer­kelin keskustaoikeistolaisen hallituksen ensi vuoden liittopäivävaaleissa.

Vaikka Nordrhein-Westfalenin vaa­litulosta pidetään koko Saksan vaalitu­loksen ennakoijana, Merkelin suosio on edelleen vankka. Sosiaalidemokraateilla on vaikeuksia koota teemoja, joihin hal­lituksenvaihdos nojautuisi.

Lakisääteisestä vähimmäispalkasta näyttää tulevan yksi sosiaalidemokraat­tien keskeinen vaalilupaus. SPD on mää­ritellyt tavoitteeksi kahdeksan ja puolen euron minimituntipalkan kaikille työn­tekijöille. Vähintään kuusi miljoonaa saksalaista on tämän rajan alapuolella. Mielipidetutkimusten mukaan ainakin kolme neljäsosaa väestöstä kannattaa kattavaa vähimmäispalkkaa.

SPD:n ja Merkelin johtaman kris­tillisdemokraattisen CDU:n julistamat tavoitteet ovat usein samankaltaisia, ja loppuvuodesta 2011 myös CDU ilmoitti pyrkivänsä vähimmäispalkkajärjestel­mään. Kristillisdemokraattien esitys ei kuitenkaan käytännössä takaisi vähim­mäispalkkaa kaikille, vaan siinä olisi poikkeuksia. Päätös oli kiistanalainen puolueen sisällä, ja siksi CDU jää alttiiksi vasemmiston kritiikille.


Merkelin ensimmäisen hallituksen sosiaalidemokraattinen valtiovarainmi­nisteri Peer Steinbrück esittää tuoreessa kirjassaan, että rahoitusmarkkinaveron tuotto tulisi käyttää investointiohjel­maan, jolla parannettaisiin EU-maiden kilpailukykyä. Hän vaatii myös lisää EU-rahoitusta tutkimukselle ja koulutukselle sekä maataloustukiaisten vähentämistä.Angela Merkelillä on niin vahva ase­ma, että vasemmiston ei kannata käydä vaalikampanjaa liittokanslerin henkilöä vastaan. Niinpä SPD:n johtoportaassa on kaavailtu kampanjaa ”finanssimarkki­noita vastaan”. SPD vaatii rahoitusmark­kinaveroa ja asettaa sen ehdoksi EU:n talouskurisopimuksen hyväksymiselle. Myös Merkel on kannattanut rahoitus­markkinaveroa, mutta hallituskumppani FDP vastustaa veroa, ellei sitä oteta käyt­töön kaikissa EU-maissa.

Steinbrück tarkastelee kirjassaan niin maailmantalouden ongelmia kuin Saksan vasemmiston ja erityisesti SPD:n tilaa. SPD:n oikeaa laitaa edustavaa Steinbrückiä pidetään mahdollisena liit­tokansleriehdokkaana ensi vuoden liit­topäivävaaleissa.

Keskeisenä syynä SPD:n alamäkeen nähdään yleisesti edellisen sosiaalide­mokraattisen liittokanslerin Gerhard Schröderin käynnistämä Agenda 2010 -ohjelma. Lähes kirosanaksi on muo­dostunut Hartz IV, jolla viitataan työ­markkinoiden joustavuutta radikaalisti lisänneisiin toimenpiteisiin.


Steinbrückin mukaan työttömien määrän vähentyminen 5 miljoonasta 3,3 miljoo­naan vuosina 2005–2008 johtuu osak­si juuri Schröderin uudistuksista. Hän myöntää, että syntyneet työsuhteet ovat usein epävarmalla pohjalla mutta ky­syy, olisiko jatkuva työttömyys parempi vaihtoehto.

Demaripoliitikkoa kauhistuttaa, että 28 prosenttia työläisistä äänesti vuonna 2009 kristillisdemokraatteja ja jopa 13 prosenttia liberaalipuolue FDP:tä, kun taas SPD:tä äänesti vain 24 prosenttia. Sosiaalidemokraatit eivät siis voi laskea vaalivoittoa pelkän työ­väestön varaan.

Steinbrück etsii SPD:lle kannatusta poliittisesta keskustasta. SPD:n tulee hänen mielestään torjua epäilykset siitä, että puoluetta kiinnostaisi vain etujen ja­kaminen eikä se ymmärtäisi yrittäjyyden merkitystä vaurauden luomisessa.

Steinbrück tavoittelee ”vasemmisto­porvarillisia” äänestäjiä, jotka haluavat taistella rosvokapitalismia vastaan, uu­distaa koulutusta, puolustaa kansalais­oikeuksia ja torjua CDU:n kansalliskiih­koisia ja tasa-arvokysymyksissä konser­vatiivisia aineksia.

Suhde vasemmistopuolue Linkeen jakaa SPD:n rivejä. Demarien vasem­mistosiipi haluaisi tiivistää yhteistyötä Linken kanssa, mutta monia sosiaali­demokraatteja hiertää epäilys siitä, että Linke ei ole karistanut kommunistista perintöä harteiltaan. Linke syntyi vuonna 2007, kun sosiaalidemokraatteihin pet­tyneiden vasemmistolaisten perustama WASG-puolue yhdistyi DDR:n kommu­nistipuolueen perillisen PDS:n kanssa.

Steinbrückin mukaan vasemmisto­puolue menetti yhden mahdollisuuden irtautua kommunistisesta perinnöstä, kun puolue ei tukenut Joachim Gauckin ehdokkuutta liittopresidentiksi. Gauck tuli DDR:ssä tunnetuksi kansalaisoikeus­aktivistina ja muurin murtumisen jälkeen Stasin arkistoja hallinnoineen viraston johtajana. Gauck valittiin lopulta maa­liskuussa valtionpäämieheksi ilman va­semmistopuolueen tukea.


Toimittaja Christoph Ruf puolestaan hara­voi uudessa kirjassaan vasemmiston eli SPD:n, vihreiden ja vasemmistopuolue Linken poliittista kenttää eri puolilla maata. Ruf kannattaa SPD:n, Linken ja vihreiden yhteistyötä.

Ruf vaatii SPD:ltä johtopäätöksiä, sillä puolue on menettänyt yli kymmenen miljoonaa äänestäjää vuodesta 1998, jol­loin kristillisdemokraatti Helmut Kohlin 16-vuotinen valtakausi päättyi. Miljoo­nien demarien ja vihreiden äänestäjien odotukset olivat tuolloin suuret. He toivoivat oikeudenmukaisempaa yhteis­kuntaa.

Sen sijaan tuli Hartz IV.

Ruf suomii demareita uusliberalis­tiseen ajatteluun mukautumisesta. Hän korostaa, että talous ei irronnut yhteis­kunnan valvonnasta itsestään, vaan sen irrottivat länsimaiden johtavat poliitikot kymmenientuhansien lobbareiden ja EU-byrokraattien avustuksella.

EU:sta olisi voitu 1980- ja 90-luvuilla rakentaa poliittinen ja sosiaalinen unio­ni, mutta päätavoitteeksi tuli rahaliitto. Uusliberalistinen ajattelu sai ylivallan me­diassa. SPD olisi tarvinnut todella kovaa selkärankaa vastustaakseen ajan henkeä, johon mukautuminen on nyt useimmille eurooppalaisille sosiaalidemokraateille hirvittävän kiusallista, Ruf kirjoittaa.

Suurin este vasemmiston laajalle, pu­navihreälle yhteistyölle on Rufin mukaan etenkin länsisaksalaisten tietämättömyys DDR:n aikaisista oloista ja idän nykyi­sistä poliittisista suuntauksista. Itäsak­salaisten enemmistön mielestä DDR:ssä oli myös hyviä puolia, mutta lännessä pitäisi ymmärtää, että itäsaksalaiset eivät silti halua kommunistivaltiota takaisin. SPD:n nuori polvi on jo valmis yhteistyö­hön vasemmistopuolueen kanssa.

SPD:llä on suuria vaikeuksia tavoit­taa suurkaupunkien nuorta polvea, joka ei seuraa poliittista keskustelua. Nuorille tärkeintä on vapaus, mutta Rufin mu­kaan heille pitäisi viestittää, että hyvin­vointivaltio, Sozialstaat, takaa vapau­den, koska se huolehtii koulutuksesta ja tarjoaasiksi etenemismahdollisuuksia.

SPD ja vihreät tarvitsevat kolmannen liittolaisen Merkelin kukistamiseen, mut­ta kaikki sosiaalidemokraatit eivät ole Rufin ja puolueen vasemman siiven kans­sa yhtä mieltä siitä, että Linke olisi paras vaihtoehto tehtävään. Veronalennuksia vaativan FDP:n valitseminen kumppa­niksi taas olisi Rufin mukaan vaalipetos.

Asetelmia monimutkaistaa piraat­tipuolueen nousu. Puolue olisi tämän­vuotisten kyselyjen mukaan nousemas­sa liittopäiville, joilta FDP taas putoaisi. Toukokuisissa Nordrhein-Westfalenin vaaleissa puolue nousi maapäiville ryti­nällä: se sai 20 paikkaa. FDP lisäsi paik­kalukuaan yhdeksällä, kun taas Linke putosi maapäiviltä kokonaan.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

 
Ulkopolitiikka 2/2012

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Antti Kivimäki

Yhden edistys, toisen taantumus

Antti Kivimäki

Ovatko ilmastoneuvottelut epäonnistuneet?

Antto Vihma

Espanja muutosten edessä

Teemu Sinkkonen

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Slummien selviytyjät

Niina Oisalo

Vaihtuuko maailmanpoliisi?

Joonas Pörsti/UP

Miksi Maailmanpankin pääjohtaja on valittava Yhdysvalloista?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Tilastovelho

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Tarinatekniikoilla vihollista päin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nuori ja levoton

Juha Mäkinen/UP

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puhtaan veden kysyntä kasvaa

Lauri Seppälä

Ei vain leivästä

Juha Mäkinen/UP

Kuluttaja, älä syyllisty

Hanna Nikkanen

EU pelkää kansan valtaa naapurustossaan

Kristi Raik

Kärki edellä

Kaisa Korhonen

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

Myanmar avaa oviaan kurinalaisesti

Bart Gaens

Hollanden taikasana

Raine Tiessalo

Turvaneuvosto terästi otettaan

Janne Taalas

Alueelliset mahdit vastakkain

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa maksaa virheistään

Pekka Vahvanen

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Henri Purje

Kylmän sodan oppi-isästä tuli toisinajattelija

Kari Möttölä

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Yrjö Lautela

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Sanna Negus

Ministeri kuin luonnonvoima

Juha Mäkinen/UP

Radion sinfoniaorkesterin lippujen voittajat on arvottu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman suurimmat johtajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aavikon omistajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat ja kartta Tuomas Kortteinen/UP