Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Johtaja kadotti suunnan

Johtajuus maailmanpolitiikassa

Joonas Pörsti/UP

Yhdysvalloilla on maailman merillä 11 lentotukialusta, ja maan avaruushallinto päivittää langattomasti Marsin pinnalla kulkevan mönkijän ohjelmistoa. Mutta amerikkalainen unelma voi huonosti: kilpailijat ovat ajamassa Yhdysvaltojen ohi strategisilla aloilla, ja sisäpuolelta maata heikentää syvä poliittinen jako. Lue koko juttu UP-lehdestä 3/2012.

Kalifornian Central Valleyn alueella aletaan rakentaa tänä syksynä Yhdysvaltain ensimmäistä rataa suurnopeusjunille. Kun yhteys suunnitelmien mukaan valmistuu 2020-luvun lopulla, matka San Franciscosta Los Angelesiin voi taittua 350 kilometriä tunnissa kul­kevalla luotijunalla reilussa kahdessa ja puolessa tunnissa.

Yhdysvalloissa on lukuisia tiheäs­ti asuttuja suurkaupunkialueita, joille suurnopeusjunat sopisivat ihanteelli­sesti. Ratayhteyksien modernisoinnille on hyviä perusteluja: toisen maailman­sodan jälkeen rakennettu maanlaajui­nen valtatieverkosto ja lentokentät ovat pahoin ruuhkautuneita, ja Yhdysvallat kuluttaa vuosittain yli 300 miljardia dollaria ulkomaiseen öljyyn. Summa vastaa lähes puolta maan vuotuisesta kauppavajeesta.

Osana talouden elvytyspakettia pre­sidentti Barack Obaman hallinto päätti vuonna 2009 rahoittaa kahdeksalla mil­jardilla dollarilla kymmenen suurnopeus­verkon suunnittelua eri puolilla maata. Vuotta myöhemmin liittovaltio perui Wisconsinin ja Ohion rahoituksen, kos­ka osavaltioiden republikaanisenaattoritvastustivat ratahankkeita veronmaksa­jien rahojen tuhlauksena. Yhdysvaltain edustajainhuone puolestaan kaatoi varapresidentti Joe Bidenin suunnitelman ra­hoittaa junia liittovaltion budjetista 53 miljardilla dollarilla kuuden vuoden ai­kana. Muissa osavaltioissa ratahankkeet etenevät hitaasti tai junnaavat paikallaan rahoituksen puutteessa.

Samaan aikaan luotijunaverkon rakentaminen on edennyt voimakkaas­ti Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Länsi-Euroopan nopeiden junien verkostoa on rakennettu 1960-luvulta alkaen, ja jopa Venäjällä ja Turkissa voi matkustaa suurnopeusjunilla. Japanin ensimmäinen luotijuna Shinkansen aloitti liikennöin­nin Tokion ja Osakan välillä jo 1964.

Ratahankkeiden kangertelu on vain yksi esimerkki siitä, kuinka Yhdysvallat jää jälkeen kilpailijoistaan useilla keskei­sillä kilpailukyvyn osa-alueilla. Etenkin koulutuksen taso on nostanut kuohuvan keskustelun maassa, joka on pudonnut peruskoulutuksen tuloksia mittaavassa Pisa-tutkimuksessa teollisuusmaiden keskikastiin. Matematiikassa 15-vuo­tiaat amerikkalaiset ovat keskisarjan alapuolella, kaukana kärkeä pitävien Shanghain, Singaporen ja Hongkongin koululaisten takana.

Yhdysvalloissa on maailman parhaat yliopistot, ja esimerkiksi Kalifornian Ber­keleyn kampusalueella nobelisteille on varattu oma parkkialue. Mutta maassa suoritetuista loppututkinnoista luonnon­tieteiden ja tekniikan osuus on selvästi pienempi kuin Saksassa, Etelä-Koreassa, Kiinassa tai Singaporessa.

Walter Isaacsonin kirjoittaman Steve Jobsin elämäkerran mukaan koulutus­vaje on syynä siihen, että Apple on siir­tänyt tuotantoaan niin laajasti Kiinaan. Presidentti Obaman tavatessaan Steve Jobs kertoi, että tehdastuotanto voitai­siin siirtää takaisin kotimaahan, mutta ”Yhdysvalloissa ei voi palkata riittävää määrää insinöörejä”.

Perusta rapistuu

Chicagon yliopiston rahoituksen profes­sori Raghuram Rajan tarkasteli kevääl­lä Foreign Affairs -lehdessä talouskriisin taustalla olevia rakenteellisia heikkouk­sia. Yhdysvaltain kohdalla Rajan kiin­nitti huomiota koulutustason ja sosiaa­lisen liikkuvuuden entistä vahvempaan yhteyteen. Yhdysvalloissa on vaikea ki­vuta hyviin asemiin, jos syntyy väärään perheeseen.

Kun perinteinen tehdastyö vähe­ni, työmarkkinat jakautuivat huonosti palkattuihin palvelualoihin ja korkeaa koulutusta vaativiin tehtäviin. Näillä markkinoilla menestyminen edellyttää pääsääntöisesti korkeaa koulutusta, mutta köyhillä ja alemmalla keskiluo­kalla ei ole Yhdysvalloissa varaa kor­keakoulujen kalliisiin lukukausimaksui­hin. 25–34-vuotiaista harvemmalla on korkeakoulututkinto kuin edellisessä ikäluokassa 45–54.

Rajanin mukaan poliitikot vastasivat työmarkkinoiden kasvavaan eriarvoistu­miseen valitsemalla helpoimman tien. He tarjosivat pienituloisille edullista lainaa, sen sijaan että olisivat uudistaneet kou­lutusjärjestelmää. Alempi keskiluokka pääsi mukaan kulutukseen, kun valtio laajensi osallistumistaan asuntolainojen luototukseen ja keskuspankki painoi ohjauskoron alas. Samalla laskettiin perustukset vuonna 2007 alkaneelle fi­nanssikriisille.

Harvard Business School julkaisi tammikuussa kyselytutkimuksen, jonka mukaan Yhdysvaltojen kilpailukyky ra­pautuu kilpailijoihin verrattuna etenkin talouspolitiikan, infrastruktuurin, vero­tuksen, perus-ja keskiasteen koulutuk­sen sekä poliittisen järjestelmän alueilla.

Kyselyyn vastasi lähes 10 000 Har­vardin entistä opiskelijaa, joista huo­mattava osa miettii työkseen päättävis­sä tehtävissä, kannattaako liiketoimin­taa sijoittaa Yhdysvaltoihin vai muualle maailmaan. Vastaajista 71 prosenttia arvioi, että Yhdysvaltojen kilpailukyky heikkenee kilpailijoihin verrattuna seu­raavien kolmen vuoden aikana, etenkin teollisessa tuotannossa.

Harvardin alumnien mielestä Yh­dysvalloilla on edelleen myös selkeitä vahvuuksia: Korkeatasoiset yliopistot ja tutkimuslaitokset, yrittäjyyttä suosiva ilmapiiri ja toimivat pääomamarkki­nat. Omistusoikeuden suoja on vahva, ja työntekijöitä voi palkata tai irtisanoa joustavasti. Näistä tekijöistä huolimatta Yhdysvallat menettää asemiaan kilpai­lijoille.

Tutkimuksen mukaan Yhdysvallat oli edellisen kerran vastaavassa tilan­teessa 1980-luvulla, jolloin Japanin kilpailukyky paljasti amerikkalaisissa yrityksissä tehottomuutta ja laatuongel­mia. Silloin amerikkalaiset politiikan, ta­louselämän ja työmarkkinoiden johtajat kävivät kriittisen keskustelun ongelmista ja pääsivät yhteisymmärrykseen muutok­sen tarpeesta.

”Nyt sellaisesta ei ole merkkejä”, kir­joittavat tutkimusta johtaneet professorit Michael Porter ja Jan Rivkin.

Lue koko juttu UP-lehdestä 3/2012.
 
Ulkopolitiikka 3/2012

Voimanainen Venäjän valtaa vastaan

Teksti ja kuvat Veera Laine

Rahakas tieprojekti jyrää Himkin metsässä

Veera Laine

Johtaja kadotti suunnan

Joonas Pörsti/UP

Mustan ja mormonin kamppailu

Joonas Pörsti/UP

Yhdysvallat vuonna 1832

Joonas Pörsti/UP

Poliittisen johtajuuden muodoista

Henri Vogt

Ukrainan valinnan hetki

Olga Shumylo-Tapiola

Planeetta kuuluu lapsillemme

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Kortteinen/UP

Hauras valtio ei hyödy interventiosta

Olli Ruohomäki

EU:ta voi auttaa vain demokratia

Yrjö Lautela

Uuden ajan johtajuus

Teija Tiilikainen

Arjen oikeuksien puolustaja

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaarallinen avioliitto

Joonas Pörsti/UP

15-vuotiaana valtaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Silta yli kapean rajan

Juha Mäkinen/UP

Kompassi Kiinan johtajapeliin

Mikael Mattlin

Saksan ja Ranskan eripura on EU:lle hyväksi

Jonas Cullberg

Maailma kuulee heistä vielä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Skotlanti haaveilee itsenäisyydestä

Tim Judah

Aarteesta kiroukseksi

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkki vangitsee toimittajiaan

Saana-Maria Jokinen

Kuka tuo rauhan Syyriaan?

Marko Lehti

Politiikan paradokseja

Igor Torbakov

Väkivallatonta mainetta kannattaa suojella

Häly Laasme

Kulttuuri ohjaa kasvua

Lauri Tähtinen

Viattomuuden loppu

Niina Oisalo

Yksinäisten susien ulvontaa

Teemu Sinkkonen

Määränpäänä kaupunki

Janne Hopsu

Kekkosen ilosanomasta avoimeen Eurooppaan

Jarmo Virmavirta

Syyrian aseetonta vastarintaa rahoitetaan Saksasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Virallinen totuus johtajavalinnoista

Mikael Mattlin

Yhdysvallat katsoo Aasiaan ja Tyynellemerelle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Verkosta ääni vaiennetuille

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat Lens Politica