Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Poliittisen johtajuuden muodoista

Johtajuus maailmanpolitiikassa

Henri Vogt

Suuret valtiot ja niiden johtajat voivat ammentaa mo­nista eri johtajuuden lähteistä. Kyky yhdistää tehok­kaasti näitä lähteitä takaa usein johtajan menestyksen, kirjoittaa kansainvälisen politiikan professori Henri Vogt.

Suuret valtiot ja niiden johtajat voivat ammentaa mo­nista eri johtajuuden lähteistä. Kyky yhdistää tehok­kaasti näitä lähteitä takaa usein johtajan menestyksen.

Johtajuus voi olla ainakin rakenteellista, manageriaa­lista, ideaperusteista tai symbolista. Yhdysvalloilla ja Euroopan mailla on pitkään ollut kansainvälisesti erityinen rakenteelli­nen asema, joka perustuu niiden sotilaalliseen ja taloudelli­seen voimaan. Asema konkretisoituu esimerkiksi röyhkeänä yliedustuksena YK:n turvallisuusneuvostossa – vaikka kyse toki on paljosta muustakin kuin muodollisista päätösoikeuksista.

Rakenteellinen johtajuus yhdistyy usein kahteen keskeiseen institutionaalisen vallan muotoon. Neuvotteluvalta heijastaa toimijoiden kykyä tehdä kompromisseja muiden kanssa tai luoda toimivia koalitioita. Koalitioissa myös pienille maille tar­joutuu toisinaan yllättävän paljon johtajuutta kansainvälisten organisaatioiden sisällä.

Agendavalta viittaa kykyyn päättää käsiteltävät teemat. Viime vuosien kehityksestä huolimatta Yhdysvalloilla ja Eu­roopalla on vielä paljon enemmän globaalia agendavaltaa kuin Kiinalla – ajatelkaamme vaikkapa ympäristöpolitiikkaa. Talousmahtinsa ansiosta Saksa voi päättää EU:n agendasta pal­jon laajemmin kuin maan äänimäärät unionin elimissä sallivat.Manageriaalinen johtajuus edellyttää useimmiten muodollista johtoasemaa, mutta tässä asemassa osoitettu kyvykkyys, en­nen kaikkea tehokkuus, takaa myös tosiasiallisen johtajuuden. Usein kyse on erityisestä tiedollisesta pääomasta. Ranskan ase­maa Euroopan unionissa on korostanut se, että maalla on pe­rinteisesti ollut kokoonsa nähden ylimäärä virkamiehiä EU:n eri elimissä ja että yhteisön lait ja säännöt (acquis communautaire) ovat alun perin perustuneet ranskalaiselle mallille.

Kiinan tapa toimia pragmaattisesti kahdenvälisissä suh­teissaan – tulos ratkaisee, eivät demokratian periaatteet – on vahvistanut maan äänen kuuluvuutta maailmassa. Kiinan joh­tajanvaihdosten alla voi niin ikään pohtia, onko Kiinan sisäinen johtajuus nykyisin juuri manageriaalista, kun se vielä Maon aikaan oli eittämättä ideaperusteista.

Ideajohtajuusja symbolinen johtajuus ovat usein lähellä toi­siaan; voidaan puhua myös henkisestä johtajuudesta. Ideajohta­ja esittää kauaskantoisia ajatuksia, symbolinen johtaja ratsastaa arvovallalla. Eurooppalaisen yhteistyön Saksa–Ranska-akseli on konkretisoinut EU:n luonteen rauhanprosessina, ja akselin pysyvyys, kummankin maan sisäisestä politiikasta riippumatta, on vielä vahvistanut symbolis-historiallista ulottuvuutta. Unio­nin isähahmojen Jean Monnet’n, Robert Schumanin ja Jacques Delorsin ranskalaisuus on lisäksi pönkittänyt Ranskan erityistä ideavaltaa unionissa; Reinin toisella rannalla ei talousvallasta huolimatta ole vastaavaa resurssia.Kun maailmanpolitiikan johtajuus on näin kerrostunutta, mitä voimme sanoa Kiinan, Yhdysvaltain tai EU:n johtajavalintojen merkityksestä? Pysyvyys nousee helposti päällimmäiseksi vai­kutelmaksi, kun johtajuutta arvioi: kaikissa johtajuuden muo­doissa on vahva historiallinen komponentti. Johtajuus syntyy vähitellen, se on joustavaa, ja yksi johtajuuden lähde voidaan korvata toisella.

Kiinan nousu Yhdysvaltain ohi maailman suurimmaksi ta­loudeksi voi olla symbolisesti merkittävää, mutta Yhdysvallat voi edelleen manageroida maailmaa monin tavoin tiedollisesti ja taloudellisesti.

Johtajuus on silti aina kahdensuuntaista, johtajuus edellyt­tää johdettavat. Euroopan unionissa meillä, Euroopan kansa­laisilla, ei ole mitään erityistä syytä sallia Saksalle ja Ranskalle pysyvää johtoasemaa, vaikka ne voivat perustella johtajuuttaan monin tavoin. Globaalilla tasol­la taas voimme etsiä vaihtoehtoja Yhdysvaltojen tai Kiinan johtajuuspyrkimyksille. Tai antaa tukemme uudentyyppiselle johtajuudelle.

Kirjoittaja on Turun yliopiston kansainvälisen politiikan professori.

 
Ulkopolitiikka 3/2012

Voimanainen Venäjän valtaa vastaan

Teksti ja kuvat Veera Laine

Rahakas tieprojekti jyrää Himkin metsässä

Veera Laine

Johtaja kadotti suunnan

Joonas Pörsti/UP

Mustan ja mormonin kamppailu

Joonas Pörsti/UP

Yhdysvallat vuonna 1832

Joonas Pörsti/UP

Poliittisen johtajuuden muodoista

Henri Vogt

Ukrainan valinnan hetki

Olga Shumylo-Tapiola

Planeetta kuuluu lapsillemme

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Kortteinen/UP

Hauras valtio ei hyödy interventiosta

Olli Ruohomäki

EU:ta voi auttaa vain demokratia

Yrjö Lautela

Uuden ajan johtajuus

Teija Tiilikainen

Arjen oikeuksien puolustaja

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaarallinen avioliitto

Joonas Pörsti/UP

15-vuotiaana valtaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Silta yli kapean rajan

Juha Mäkinen/UP

Kompassi Kiinan johtajapeliin

Mikael Mattlin

Saksan ja Ranskan eripura on EU:lle hyväksi

Jonas Cullberg

Maailma kuulee heistä vielä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Skotlanti haaveilee itsenäisyydestä

Tim Judah

Aarteesta kiroukseksi

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkki vangitsee toimittajiaan

Saana-Maria Jokinen

Kuka tuo rauhan Syyriaan?

Marko Lehti

Politiikan paradokseja

Igor Torbakov

Väkivallatonta mainetta kannattaa suojella

Häly Laasme

Kulttuuri ohjaa kasvua

Lauri Tähtinen

Viattomuuden loppu

Niina Oisalo

Yksinäisten susien ulvontaa

Teemu Sinkkonen

Määränpäänä kaupunki

Janne Hopsu

Kekkosen ilosanomasta avoimeen Eurooppaan

Jarmo Virmavirta

Syyrian aseetonta vastarintaa rahoitetaan Saksasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Virallinen totuus johtajavalinnoista

Mikael Mattlin

Yhdysvallat katsoo Aasiaan ja Tyynellemerelle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Verkosta ääni vaiennetuille

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat Lens Politica