Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Aarteesta kiroukseksi

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Itä-Afrikan viimeaikaiset öljy- ja kaasulöydöt voivat nostaa alueen maat maailman suurimpien energiantuottajien joukkoon. Tavalliselle kansalaiselle luonnonvarat eivät välttämättä lupaa hyvää.

 

Yhdysvaltalainen öljy-yhtiö Anadarko kertoi alkuvuonna [2012] löytäneensä kaasua Tansanianja Mosambikin rajan tuntu­masta, Intian valtameren rannikolta. Löydöksen kokoa verrattiin Libyan tunnettuihin kaasuvaroihin, ja muut alueella toimivat yritykset ovat kerto­neet samankokoisista löydöistä. Libyan tunnetut kaasuvarat ovat maailman 14. suurimmat.

Ugandasta, Kongon demokraattisen tasavallan rajalta, löydettiin muutama vuosi sitten öljyä. Sen määräksi arvioitiin noin kuusi miljardia barrelia. Jos öljy-yhtiöiden suunnitelmat 200 000 barre­lin päivätuotannosta toteutuvat, Uganda noussee Afrikan kymmenen suurimman öljyntuottajan joukkoon. Kenian Turka­nan alueelta öljyä raportoitiin alkuvuon­na löydetyn vieläkin enemmän.

Afrikan suurin öljyntuottaja Nigeria pumppaa päivässä noin 2,2 miljoonaa barrelia öljyä. Koko maailmassa eniten öljyä tuottaa Saudi-Arabia, noin 9,5 mil­joonaa barrelia päivässä.

Toistaiseksi Itä-Afrikan maat ovat hyötyneet öljy-ja kaasulöydöistään maihin suuntautuneina kansainvälisinäinvestointeina. Ugandan öljyyn on asian­tuntijoiden mukaan tähän mennessä si­joitettu noin miljardi dollaria. Mosambi­kin viranomaiset arvioivat, että itäiseen Afrikkaan virtaa seuraavan viiden vuo­den aikana noin 50 miljardin dollarin arvosta sijoituksia.

Tavallisten itäafrikkalaisten arjessa energiavarojen luoma varallisuus näkyy kuitenkin vasta viiveellä, jos silloinkaan. Maat ovat asiantuntijoitten mukaan alt­tiita niin sanotulle resurssikiroukselle.

Resurssikirouksella viitataan tilan­teeseen, jossa luonnonvaroiltaan rikkaat maat eivät rikkauksistaan huolimatta onnistu kasvattamaan talouttaan tai ja­kamaan talouskasvun hedelmiä kansalai­silleen. Tämä voi johtua esimerkiksi öljyn ja kaasun globaaleista hintavaihteluista tai maiden hallinnon heikkouksista.

”Resurssikirous on Itä-Afrikan maille todellinen riski, sillä maiden hallinnollinen kapasiteetti on puutteellinen.””Resurssikirous on Itä-Afrikan maille todellinen riski, sillä maiden hallinnollinen kapasiteetti on puutteellinen”, sanoo brit­tiläisen Chatham House -tutkimuslaitok­sen Afrikka-ohjelman johtaja Alex Vines.

Tansanian, Mosambikin ja Ugandan henkeä kohti laskettu bruttokansantuote on Maailmanpankin mukaan noin 500 dollaria, Kenian noin 800. Tansanian, Mosambikin ja Ugandan talous on kas­vanut koko 2000-luvun noin 6–7 pro­senttia, mutta tavallisten kansalaisten elinolot ovat YK:n inhimillisen kehityk­sen indeksin mukaan kehnot. Odotet­tavissa oleva elinikä on eri maissa 50 vuoden molemmin puolin, ja Mosambi­kissa ja Ugandassa vain reilu puolikas ikäluokasta päättää peruskoulun.

Vahviketta veljesverkostoille

Resurssikirouksen välttämiseksi ratkai­sevaa on asiantuntijoiden mukaan se, kuinka energiavaroista saatavat tulot Itä-Afrikan maissa jaetaan, miten teollisuutta verotetaan ja kuinka verotulot käytetään.

Koska Itä-Afrikan luonnonvarat on löydetty äskettäin, valtioiden ja luon­nonvaroihin sijoittaneiden yritysten so­pimuksista tiedetään vasta vähän. Hyvää ei ainakaan lupaa se, että öljyn hyödyn­tämisessä pisimmälle ehtineen Ugandan hallitus on kieltäytynyt julkistamasta yritysten kanssa tekemiään tuotantosopi­muksia. Myös Mosambikissa sopimukset ovat salaisia.

Yhdysvaltalaisen Center for Global Development -tutkimuslaitoksen van­hempi tutkija Alan Gelb ennakoi, että Ugandan hallitus käyttää tulevia öljytu­loja linjansa mukaisesti infrastruktuurin vahvistamiseen. Öljyputkia rakentamalla ja energia-sekä tieverkkoa parantamalla voidaan tehostaa luonnonvarojen hyö­dyntämistä ja vilkastuttaa taloutta. Li­säksi Uganda, kuten muutkin Itä-Afrikan maat, tarvitsevat asiantuntijoiden mu­kaan kipeästi lisärahaa terveydenhuol­toon ja koulutukseen.

Ongelma vain on, että Ugandan ja muiden öljyntuottajamaiden julkiset in­vestoinnit hoidetaan usein kelvottomasti, Gelb sanoo.

Maailmanpankin tutkimusten mu­kaan esimerkiksi Ugandan koulutuk­seen sijoittamista julkisista varoista noin viidennes häviää matkalla hal­linnon ylimmiltä portailta alemmille. Luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa ongelma kärjistyy helposti, etenkin, jos tulojen jakamista koskevat sopimukset ovat salaisia.

Gelbin mukaan kyse on siitä, että valtaapitävät käyttävät julkisia inves­tointeja poliittisen hyvä veli -verkoston­sa palkitsemiseen. He vahvistavat omaa asemaansa ja petaavat itselleen yltäkyl­läistä tulevaisuutta.

”Julkisista investoinneista ei rapor­toida kunnolla. Siksi riskinä on, että öljyrahat vain vahvistavat vallan ver­kostoja.”

Esimerkiksi Ugandassa terveyden­huollosta ja koulutuksesta vastaavat paikallistason viranomaiset. Palvelujen tarjoamisen nimissä paikallishallinnon yksikköjen määrää on viime aikoina li­sätty. Tämä lisää byrokratiaa – ja tarjoaa Gelbin mukaan vallanpitäjille mahdol­lisuuden pönkittää suojattiverkostoaan yhä vahvemmaksi.

Keniassa tilanne näyttää Gelbin mu­kaan aavistuksen paremmalta, sillä maan perustuslaki vaatii avointa tiedottamista luonnonvarojen käytöstä. Lisäksi Gelb pitää kenialaista äänestäjäkuntaa ugan­dalaista valveutuneempana.

Hallinnon heikkouksien lisäksi luon­nonvarakirousta syventää usein se, että luonnonrikkauksista saatavat tulot yksi­puolistavat talouden rakennetta. Asian­tuntijat viittaavat ilmiöön hollannintau­tina. Se on riski ennen muuta Itä-Afrikan suurimmassa taloudessa Keniassa, sanoo Etelä-Afrikan ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Kathryn Sturman. Hän johtaa Afrikan luonnonvarojen hallintaa tutkivaa ohjelmaa.

”Nykyisellään Kenian talous perus­tuu niin turismiin, maatalouteen kuin esimerkiksi leikkokukkien vientiin. Jos öljytulot nostavat Kenian shillingin ar­voa, vientituotteet kallistuvat ja vienti vähenee. Maa jää riippuvaiseksi öljy­tuloistaan”, Sturman selittää. Näin on käynyt esimerkiksi öljystään tunnetuissa Nigeriassa ja Angolassa.

Öljyn hinta kuitenkin vaihtelee rajus­ti. Siksi öljystä riippuvaisen valtion tulot ovat epävarmoja, mikä puolestaan lisää konfliktien riskiä valmiiksi epävakaissa yhteiskunnissa.

Valtio luottakoon veroihin

Luonnonvarakiroukseen ja hollannin­tautiin asiantuntijat esittävät kahtalaista ratkaisua. Ensinnä Itä-Afrikan maiden kannattaisi Norjan tapaan perustaa eräänlaisia vakausrahastoja pahan päi­vän varalle. Niihin sijoitettaisiin luon­nonvaroista saatuja tuloja, ja kertyneillä varoilla tasattaisiin hintavaihtelujen ai­heuttamia sokkeja. Norja on jo tarjonnut asiantuntija-apua öljyvarojen hallintaan ainakin Tansanialle ja Mosambikille.

Puskurirahastoista puolestaan kan­nattaisi rahoittaa kansalaisille suoria tu­lonsiirtoja, jotka jokainen voisi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin voitaisiin vähentää korruption riskiä – ja parhaassa tapauksessa sysätä valtioi­den taloudenpito itseään vahvistavaan kierteeseen.

Suoria tulonsiirtoja tutkineen Alan Gelbin mukaan kehittyvien maiden asuk­kaat rahoittavat tulonsiirroilla yleensä lääkärikuluja ja lasten koulumaksuja, ostavat ruokaa ja parantavat esimerkiksi omaa sanitaatiotaan. Siksi avustuksilla voidaan parantaa työn tuottavuutta. Jos tuet vielä kohdennettaisiin niille, jotka ovat rekisteröityneet verotusta varten, harmaan talouden työntekijöillä olisi kannustin liittyä rekisteriin. Valtioiden verotuspohja vahvistuisi.

Valtio puolestaan joutuisi luotta­maan menojensa rahoittamisessa yritys­ten ja yksityisten maksamiin veroihin, koska kansalaisille jaetut öljytulot eivät pääsisi paisuttamaan valtion kassaa. Siksi hallituksen olisi syytä noudattaa sellaista politiikkaa, joka takaisi kasvun myös muilla sektoreilla kuin energiateollisuudessa.

Valtion tulot olisivat siis riippuvaisia kansalaisten ja talouden hyvinvoinnista. Yhteiskuntiin voisi syntyä kehitykselle suotuisa kierre.”Jos maat haluavat ener­giaomavaraisiksi, niiden pitäisi pystyä yhdistämään sähköverkkonsa.”

”Kansalaiset myös valvovat julkisia hankkeita paremmin, jos ne rahoitetaan heidän maksamillaan veroilla”, Gelb toteaa.

Jotta Itä-Afrikan maat saisivat taloutensa kestävään kasvuun, niiden tulisi asiantuntijoiden mukaan lisäksi hyö­dyntää luonnonvarojaan oman energiansaantinsa turvaamiseksi. Esimerkiksi Ugandan nykyisestä tuonnista noin puo­let koostuu sähköstä.

Alueellisen energiaomavaraisuu­den tavoittelu voisi Gelbin mukaan olla maille vahva kannustin yhteistyön lisäämiseen. ”Jos maat haluavat ener­giaomavaraisiksi, niiden pitäisi pystyä yhdistämään sähköverkkonsa.”

Yhteistyö voi kuitenkin olla haasteel­lista. Vaikka Itä-Afrikan maat toimivat keskenään Itä-Afrikan talousyhteisössä (EAC), itäisen ja eteläisen Afrikan yhteis­markkina-alueella (COMESA) ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä (SADC), maat ovat perinteisesti kilpailleet sekä talou­dellisesta että sotilaallisesta vallasta.

 
Ulkopolitiikka 3/2012

Voimanainen Venäjän valtaa vastaan

Teksti ja kuvat Veera Laine

Rahakas tieprojekti jyrää Himkin metsässä

Veera Laine

Johtaja kadotti suunnan

Joonas Pörsti/UP

Mustan ja mormonin kamppailu

Joonas Pörsti/UP

Yhdysvallat vuonna 1832

Joonas Pörsti/UP

Poliittisen johtajuuden muodoista

Henri Vogt

Ukrainan valinnan hetki

Olga Shumylo-Tapiola

Planeetta kuuluu lapsillemme

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Kortteinen/UP

Hauras valtio ei hyödy interventiosta

Olli Ruohomäki

EU:ta voi auttaa vain demokratia

Yrjö Lautela

Uuden ajan johtajuus

Teija Tiilikainen

Arjen oikeuksien puolustaja

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaarallinen avioliitto

Joonas Pörsti/UP

15-vuotiaana valtaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Silta yli kapean rajan

Juha Mäkinen/UP

Kompassi Kiinan johtajapeliin

Mikael Mattlin

Saksan ja Ranskan eripura on EU:lle hyväksi

Jonas Cullberg

Maailma kuulee heistä vielä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Skotlanti haaveilee itsenäisyydestä

Tim Judah

Aarteesta kiroukseksi

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkki vangitsee toimittajiaan

Saana-Maria Jokinen

Kuka tuo rauhan Syyriaan?

Marko Lehti

Politiikan paradokseja

Igor Torbakov

Väkivallatonta mainetta kannattaa suojella

Häly Laasme

Kulttuuri ohjaa kasvua

Lauri Tähtinen

Viattomuuden loppu

Niina Oisalo

Yksinäisten susien ulvontaa

Teemu Sinkkonen

Määränpäänä kaupunki

Janne Hopsu

Kekkosen ilosanomasta avoimeen Eurooppaan

Jarmo Virmavirta

Syyrian aseetonta vastarintaa rahoitetaan Saksasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Virallinen totuus johtajavalinnoista

Mikael Mattlin

Yhdysvallat katsoo Aasiaan ja Tyynellemerelle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Verkosta ääni vaiennetuille

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat Lens Politica