Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Demokratian lyhyt historia

Joonas Pörsti/UP

Demokratiaa on toteutettu eri muo­doissa primitiivisissä yhteisöissä toden­näköisesti tuhansien vuoden ajan. Suoraa demokratiaa sovelletaan yhä joissakin metsästäjä-keräilijäyhteisöissä eri puo­lilla maailmaa.

Valta kuuluu demokratiassa mää­ritelmän mukaan kansalle (krei­kaksi demos). Se, ketkä kansaa edustavat ja millä tasolla valtaa käytetään, kuuluu politiikan piiriin ja muuttuu olosuhteiden mukana.

Demokratiaa on toteutettu eri muo­doissa primitiivisissä yhteisöissä toden­näköisesti tuhansien vuoden ajan. Suoraa demokratiaa sovelletaan yhä joissakin metsästäjä-keräilijäyhteisöissä eri puo­lilla maailmaa.

Edustuksellisen demokratian kehittä­minen alkoi 2520 vuotta sitten Ateenassa Kleistheneen johdolla. Kaupunkivaltion vapaat yli 20-vuotiaat sotavelvolliset miehet äänestivät Pnyxin kukkulalla yh­teisistä asioista kerran viikossa. Kleisthe­nes kehitti järjestelmän, jossa kaupungin 139 aluetta valitsivat yhteensä 500 edus­tajaa. Heidän tehtävänsä oli määritellä kansankokouksen asialista.

Roomassa luotiin malli tasavallal­le, jossa kaupunkivaltion eri sosiaaliset ryhmät valitsivat edustajia komiteoihin. Roomaa hallitsevan senaatin virat kui­tenkin pääsääntöisesti periytyivät yli­myssuvuissa.

Antiikin ja keskiajan Euroopassa ää­nestykset olivat yleensä huutoäänestyk­siä. Niiden tehtävänä oli pikemminkin vahvistaa kansalaisten yksimielisyyttä tai tunnustella heidän mielialojaan päätök­senteon perustaksi.

Demokratian historiaa tutkivan rans­kalaisen Pierre Rosanvallonin mukaan yksimielisyyden ihanne eli vielä pitkään Ranskan vallankumouksen jälkeen. Vas­ta liberalismi nosti 1800-luvulla poliitti­sen kilpailun ja enemmistödemokratian idean etusijalle.

Valistusajan ja vallankumousten pe­rintönä äänestysoikeus ulotettiin Länsi- Euroopassa ja Yhdysvalloissa 1920-lu­vulle mennessä lähes kaikille aikuisille kansalaisille.

Ranskassa tosin naiset saivat yleisen äänioikeuden vasta 1945, Italiassa 1946 ja Sveitsin kantonien vaaleissa niinkin myöhään kuin 1990.

Yhdysvalloissa etelävaltojen mustat saivat kansalaisoikeutensa vasta 1965. Poikkeuksena ovat Yhdysvaltain kuusi miljoonaa nykyistä tai entistä vankia, joilla ei ole vieläkään äänioikeutta.

Puoluepolitiikan ongelmat nähtiin jo 1890-luvulla, jolloin korruptio ja virkarikokset rehottivat ja synnyttivät parlamentin vastaista mielialaa esimer­kiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa. De­mokratiaa alettiin vahvistaa kolmea eri linjaa pitkin.

Ensinnäkin on kehitetty suoran demokratian muotoja, kuten kansanäänestyksiä ja kansalaisaloitteita. Esivaa­lijärjestelmä otettiin käyttöön keinona vähentää puoluekoneiston valtaa. Myös kansalaisaktivismilla voidaan vaikuttaa päätöksentekoon.

Toiseksi on luotu vaalidemokratias­ta riippumattomia valtion instituutioita, kuten itsenäiset keskuspankit ja perus­tuslakituomioistuimet sekä erilaiset vi­ranomaislaitokset. Etenkin Saksassa tällaisella perustuslakiin nojautuvalla vallan hajauttamisella ja oikeusvaltiolla on ollut keskeinen asema toisen maail­mansodan jälkeen.

Kolmantena linjana voidaan nähdä entistä itsenäisemmän ja rationaalisem­man valtionhallinnon rakentaminen. Hallinnon tehtävänä on huolehtia julki­sista palveluista, yhteisen edun toteutu­misesta ja kansalaisten perusoikeuksista, puoluepoliittisten kiistojen häiritsemättä. Ranskassa hallinnon valta on ollut perin­teisesti suuri. Sama malli näkyy Euroo­pan unionin rakenteissa.

Pierre Rosanvallon katsoo, että demokratia on jälleen muutoksessa 2000-luvulla, kun valtaapitävien lähei­syys muovaa kansalaisten käsityksiä politiikasta. Tärkeää on, että poliitikot ovat tavoitettavissa ja valmiita kuunte­lemaan. Tässä hengessä Martti Ahtisaari teki pitkiä maakuntakierroksiaan ja BarackObama kiiruhtaa hirmumyrsky­jen koettelemille alueille.

Edustukselliset instituutiot ovat hau­rastuneet ja korvautuneet vuorovaiku­tusdemokratialla, jossa medialla on kes­keinen asema. Kansa käyttää valtaansa antamalla palautetta, taivuttamalla ja vakuuttamalla valtaapitävät toimimaan toisin.

Lue lisää:

  •  Pierre Rosanvallon: Demokraattinen oikeutus. Vastapaino 2013.
  • Larry Siedentop: Democracy in Europe. Penguin Books 2000.

Lue myös: Kohti globaalia keynesiläisyyttäKansanvallan tulokkaat jaYhden puolueen demokratia.

 
Ulkopolitiikka 1/2013

Kansallinen ja kansainvälinen etu yksissä kansissa

Lauri Tähtinen

Demokratiaa yli rajojen

Teija Tiilikainen

Ydinvoimaa, jawohl!

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kohti globaalia keynesiläisyyttä

Heikki Patomäki, kuvitus Antti Valta

Demokratian lyhyt historia

Joonas Pörsti/UP

Kansanvallan tulokkaat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden puolueen demokratia

Mark Waller

Kadonnutta kunniaa etsimässä

Juha Mäkinen/UP, kuva Jamieca/Flickr

Ulkomaantoimittajan opas

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Tikkanen/UP

Ei Arabiaa ilman šeikkejä?

Mikko Patokallio

Kongolaisten toivo

Maija Salonen

Kehitystavoitteet tarpeiden mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, grafiikka Kauko Kyöstiö

Korkein tuomari

Joonas Pörsti/UP

Aukeaako Nepalin umpisolmu?

Juha Mäkinen/UP

Vaaliväittely veljien kesken

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikan uusi voimanainen

Joonas Pörsti/UP

Maltalla kaikki äänestävät – miehiä

Juha Mäkinen/UP

Vanhalle rajalle maineenpalautus?

Juha Mäkinen/UP

Miksi absoluuttinen köyhyysraja on 1,25 dollaria päivässä?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Horjahteleva demokratia

Joonas Pörsti/UP

Demokraattisempi rahaliitto

Teija Tiilikainen/UP

Eurooppa tahtoo vankistaa puolueitaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Keskiluokka kitisee Argenzuelassa

Mikael Wigell

Köyhyyden neljä paradoksia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kurdikevät

Ari Kerkkänen & Mirva Helenius, kuva Mirva Helenius

Irakin jihadisteja taistelee nyt Syyriassa

Saana-Maria Jokinen

Britannian lähdön hinta

Heta Muurinen

Ison valinnan edessä

Toby Archer

Valistuneen optimistin käsikirja

Niina Oisalo

Kalatkin vedestä

Heta Muurinen

Teollisuuden uusi aika

Pekka Vahvanen

Eliitti estää kehityksen

Pasi Nokelainen

Gazalaisäidin nurja todellisuus

Sanna Negus

Köyhyyden neljä paradoksia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Metsäkiista ratkaisi Kenian presidentinvaalit

Antti Erkkilä, kuva GovernmentZA/Flickr

UP:n juttutiimi menestyi aikakauslehtikilpailussa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP