Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Demokraattisempi rahaliitto

Teija Tiilikainen/UP

Euroopan unionin päätöksenteon demokratisoinnin tarpeesta vallitsee laaja yhteisymmärrys, mutta keinoista ei ole päästy vielä yksimielisyyteen.

 

Euroopan unionin kasvanutta talous- ja finanssipoliittista val­taa ei pitkällä aikavälillä koeta oikeutetuksi, ellei sillä ole riittä­vää demokraattista kytkentää eurooppa­laiseen kansalaisyhteiskuntaan. Euroo­pan talous- ja rahaliiton EMU:n demo­kraattisen legitimiteetin vahvistaminen onkin noussut keskeisesti esille unionin tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa. Eurooppa-neuvostossa on viime kesästä lähtien ollut vireillä suunnitelmia EMU:n kehittämiseksi. Niiden tavoitteena on siirtää unionille merkittäviä uusia talous- ja finanssipoliittisia tehtäviä.

Demokratisointiyritysten taustat ovat moninaiset. Jotkut jäsenmaat ovat halunneet vahvistaa kansanvaltaisten toimielinten päätösvaltaa EU-tasolla vält­tääkseen paineet saman kehityksen edis­tämiseksi kansallisella tasolla. Saksan perustuslakituomioistuin on puolestaan edellyttänyt, että kansallisten parlament­tien asemaa lujitetaan EU-politiikassa. Johtopäätös perustuu tuomioistuimen ai­empiin arvioihin unionin perussopimus­muutosten yhteensopivuudesta Saksan perustuslain kanssa.

Talous- ja rahaliiton demokratisoin­nille on monia syitä, mutta unionin kes­keisten poliittisten toimijoiden käsitykset siitä, kuinka demokratisointi pitäisi to­teuttaa, eroavat toisistaan.

Parlamentarismia vai presidentinvaltaa?

Perusteellisin ehdotus talous- ja rahalii­ton demokraattisuuden kehittämiseksi sisältyy EU:n komission marraskuiseen ehdotukseen. Sen lähtökohta on, että EU-päätöksentekoa tulee valvoa demo­kraattisesti samalla tasolla, jolla pää­tökset tehdään. Mitä enemmän unionille luovutetaan talous- ja finanssipoliittista valtaa, sitä vankemmiksi unionitason demokraattiset mekanismit tulee hioa.

Komissio ehdottaa ensinnäkin Eu­roopan parlamentille aiempaa vahvem­paa asemaa talouspoliittisessa vallankäy­tössä. Unionitason talous- ja finanssipo­litiikasta sovitaan nykyisin hallitusten keskinäisissä neuvotteluissa, tosin ko­mission myötävaikutuksella. Komissio vaatii nyt Euroopan parlamenttia osal­liseksi tähän päätöksentekoon siten, että ainakin pitkällä aikavälillä vallankäyttö saisi unionin normaalin lainsäädäntötoi­minnan muodon. Siinä Euroopan parla­mentti ja neuvosto päättäisivät yhdessä esimerkiksi nykyisistä talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista.

Vaatimuksilla on selkeät perusteet, sillä talouskriisin aikana unionin ta­louspoliittinen rooli on koordinoivan ja valvovan roolin sijaan kehittynyt si­tovan ohjausvallan suuntaan. Komissio katsoo nyt, ettei kansallisten parlament­tien kautta tapahtuva demokraattinen kontrolli enää riitä kattamaan tätä val­lankäyttöä, koska unionin vallan luonne on muuttunut. Mitä pienemmäksi jäsen­maiden hallitusten liikkumavara unionin päätöksenteon yksittäisissä tilanteissa käy, sitä tehottomammaksi muuttuu myös kansallisten parlamenttien kautta tapahtuva demokraattinen valvonta.

Euroopan parlamentin vallan kas­vattaminen komission ehdottamalla tavalla kohtaa kuitenkin paljon vastus­tusta. Jäsenvaltiot eivät ole halukkaita siirtymään puhtaasti ylikansalliseen val­lankäyttöön talouspolitiikassa, ovathan ne tähän saakka vastanneet itse julkisten varojen keräämisestä ja hallinnoinnista. Euroopan parlamentin vallan kasvatta­minen komission suunnitelmien mukai­sesti näyttäisikin siirtyvän aikaan, jolloin unionilla on ainakin jonkinlainen rajalli­nen verotusoikeus ja nykyistä suurempi yhteinen budjetti.

Keskustelu asiasta on kuitenkin avattu, ja jäsenmaat näyttävät tukevan Euroopan parlamentin aseman jonkin­asteista kohentamista unionin uusien talouspoliittisten tehtävien alueella. Parlamentti puolestaan tulee tilaisuu­den tarjoutuessa tavoittelemaan valtansa kasvattamista komission suunnitelmien mukaisesti.

Komissio ottaa ehdotuksessaan kan­taa myös talous- ja rahaliiton kehittä­mistä laajempaan EU:n demokratiamekanismeja koskevaan keskusteluun, joka on virinnyt talouskriisin aikana. Tässä yhteydessä on esitetty erityisesti unionin päätöksentekojärjestelmän de­mokraattisten ominaispiirteiden ja vas­tuunalaisuuden kehittämistä, jotta kan­salaiset ja kansalaisyhteiskunnat kiinnit­tyisivät unionitason päätöksentekoon.

Saksan johdolla useat jäsenmaat ovat kehitelleet ehdotusta komission puheenjohtajan valitsemiseksi suoralla kansanvaalilla. Sen on tarkoitus lisätä kansalaisten mielenkiintoa EU-tason politiikkaa kohtaan.

Esitys sisältyi unionin tulevaisuutta viime vuonna pohtineen yhdentoista ulkoministerin aloitteeseen, jossa otet­tiin kantaa myös amerikkalaistyylisen toimeenpanoelimen puolesta. Suorilla vaaleilla valittu komission puheenjoh­taja kokoaisi ympärilleen henkilökoh­taista luottamustaan nauttivan unionin hallituksen. Tämän ehdotuksen toisena ulottuvuutena on Euroopan parlamen­tin ja ministerineuvoston kehittäminen kaksikamarisen parlamentin suuntaan, jossa kummallakin kamarilla olisi oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita.

Komission ehdotukset puolestaan vievät unionin päätöksentekoa parla­mentaarisen mallin suuntaan. Komissio ehdottaa puheenjohtajansa valitsemista europarlamenttivaalien yhteydessä siten, että eurooppalaiset puolueet valitsisivat omat ehdokkaansa komission puheen­johtajaksi jo ensi vuoden vaaleista alkaen. Tämä ehdotus antaisi lisää valtaa ja näkyvyyttä eurooppalaisille puolueil­le, joten se olisi samansuuntainen kuin parhaillaan jäsenmaiden käsiteltävänä oleva eurooppalaisia puolueita koskeva perussääntö (ks. seuraava juttu).

Menettely ei ole kaukana nykytilan­teesta, jossa komission puheenjohtajan on tultava europarlamenttivaalit voitta­vasta puolueryhmästä. Mielenkiintoista tässä yhteydessä on, että huomattava joukko jäsenvaltioita on Saksan johdol­la lähtenyt kampeamaan unionin järjes­telmää parlamentaarisesta suunnasta poikkeavaan, enemmän yhdysvaltalais­ta vallanjakojärjestelmää (separation of powers) muistuttavaan suuntaan.

Parlamentaarinen yhteistyö

Unionin toimielinjärjestelmää koskevien muutosesitysten rinnalla esiin on nostet­tu myös kevyempiä keinoja, joiden avulla talous- ja rahaliitto EMU:n parlamentaa­rista kontrollia voitaisiin vahvistaa hel­pommin ja nopeammin.

Tässä yhteydessä on jälleen noussut esille kansallisten parlamenttien ja Eu­roopan parlamentin yhteistyön tiivistä­minen. Sitä on tarjottu keinoksi unionin demokraattisuuden vahvistamiseen ai­emminkin, ja asiaa koskevat uusimmat linjaukset sisältyvät myös Lissabonin sopimuksen yhteydessä unionisopimuk­siin lisättyyn pöytäkirjaan. Siinä sovi­taan parlamenttien välisten erilliskon­ferenssien järjestämisestä epävirallisina foorumeina, jotka voivat tuoda yhteisiä näkemyksiään unionin varsinaisten toi­mielinten tietoon.

Myös tämän vuoden alusta voimaan tullut unionin talouskuria koskeva so­pimus edellyttää, että Euroopan par­lamentin ja kansallisten parlamenttien valtiovarainvaliokunnat järjestävät keskinäisiä tapaamisia, joissa keskustel­laan sopimuksen sisältämistä talous- ja finanssipoliittisista kysymyksistä.

Vaikka Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välinen vuo­rovaikutus voi olla hyödyllistä tieto­jenvaihdon kannalta, ei EMU:n demo­kraattisen valvonnan vahvistamista voi rakentaa sen varaan. Ensinnäkin näiden parlamenttien demokraattiset mandaatit ovat erilliset, ja parlamenttien valvonta­funktio kohdistuu eri elimiin: Euroopan parlamentilla EU-tason instituutioihin, kansallisilla parlamenteilla kansallisiin hallituksiin. On vaikea nähdä, kuinka parlamenttien välinen yhteistyö voisi vahvistaa talous- ja finanssipolitiikan demokraattista kontrollia muutoin kuin symbolisesti.

Toiseksi parlamenteilla ei yleensä ole kollektiivista toimivaltaa muutoin kuin suhteessa omaan hallitukseensa. Halli­tukset edustavat valtioita suhteessa ulko­maailmaan, kansainvälisiin järjestöihin ja Euroopan unioniin, eivät parlamentit. Parlamenttien välisten yhteiskokousten toimintakyky – esimerkiksi kyky muo­dostaa yhteisiä kantoja tai suosituksia suhteessa komissioon tai unionin muihin toimielimiin – jää rajalliseksi.

Pisimmälle vietyä parlamenttien välistä yhteistyötä edustavat aloitteet esittävät yhteistyön järjestämistä erään­laisen pysyvän valiokunnan muotoon. Tällainen ehdotus sisältyy esimerkiksi yhdentoista ulkoministerin tekemään yhteisesitykseen. Kansallisten parla­menttien vahvaa roolia EU-tasolla ovat perinteisesti kannattaneet ne jäsenvaltiot, jotka syystä tai toisesta eivät ole järjestä­neet oman parlamenttinsa EU-poliittista asemaa vahvaksi kansallisella tasolla.

Demokratia tavoittamattomissa?

Demokraattisemman EMU:n tiellä on vie­lä sekin este, että järjestelmän syventä­missuunnitelmat koskevat ennen muuta euromaiden välistä yhteistyötä, eivätkä kaikki EU-maat ole euroalueen jäseniä. Miten siis esimerkiksi lisätä Euroopan parlamentin valtaa euroalueen talous- ja finanssipolitiikassa, kun huomattava osa parlamentin jäsenistä saa valtakirjansa alueen ulkopuolelta? Entä tuleeko eu­roon kuulumattomien maiden tarvittaes­sa antaa estää esimerkiksi ylläkaavaillut muutokset EMU:n poliittiseen hallintaan?

Kysymykset ovat useimmille jäsen­maille hankalia. Harva poliittinen johtaja on ollut halukas ottamaan niihin kantaa yhtä selkeästi kuin Ranskan presidentti François Hollande. Hän on esittänyt, että EMU:n vahvistamiseksi unionin toimieli­met tulisi tarvittaessa jakaa kahteen eri kokoonpanoon, euroaluetta edustavaan ja koko unionia edustavaan.

Muut jäsenmaat ovat kannattaneet enemmän vaihtoehtoa, jonka mukaan euroalueeseen kuulumattomat mutta jäsenyyskelpoiset valtiot, kuten itäisen Keski-Euroopan maat sekä Ruotsi ja Tanska, voisivat ennen yhteisvaluuttaan liittymistään osallistua EMU:n poliit­tiseen hallintaan. Tämä voisi sitouttaa maita lopulta myös liittymään euroalu­eeseen.

 
Ulkopolitiikka 1/2013

Kansallinen ja kansainvälinen etu yksissä kansissa

Lauri Tähtinen

Demokratiaa yli rajojen

Teija Tiilikainen

Ydinvoimaa, jawohl!

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kohti globaalia keynesiläisyyttä

Heikki Patomäki, kuvitus Antti Valta

Demokratian lyhyt historia

Joonas Pörsti/UP

Kansanvallan tulokkaat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden puolueen demokratia

Mark Waller

Kadonnutta kunniaa etsimässä

Juha Mäkinen/UP, kuva Jamieca/Flickr

Ulkomaantoimittajan opas

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Tikkanen/UP

Ei Arabiaa ilman šeikkejä?

Mikko Patokallio

Kongolaisten toivo

Maija Salonen

Kehitystavoitteet tarpeiden mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, grafiikka Kauko Kyöstiö

Korkein tuomari

Joonas Pörsti/UP

Aukeaako Nepalin umpisolmu?

Juha Mäkinen/UP

Vaaliväittely veljien kesken

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikan uusi voimanainen

Joonas Pörsti/UP

Maltalla kaikki äänestävät – miehiä

Juha Mäkinen/UP

Vanhalle rajalle maineenpalautus?

Juha Mäkinen/UP

Miksi absoluuttinen köyhyysraja on 1,25 dollaria päivässä?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Horjahteleva demokratia

Joonas Pörsti/UP

Demokraattisempi rahaliitto

Teija Tiilikainen/UP

Eurooppa tahtoo vankistaa puolueitaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Keskiluokka kitisee Argenzuelassa

Mikael Wigell

Köyhyyden neljä paradoksia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kurdikevät

Ari Kerkkänen & Mirva Helenius, kuva Mirva Helenius

Irakin jihadisteja taistelee nyt Syyriassa

Saana-Maria Jokinen

Britannian lähdön hinta

Heta Muurinen

Ison valinnan edessä

Toby Archer

Valistuneen optimistin käsikirja

Niina Oisalo

Kalatkin vedestä

Heta Muurinen

Teollisuuden uusi aika

Pekka Vahvanen

Eliitti estää kehityksen

Pasi Nokelainen

Gazalaisäidin nurja todellisuus

Sanna Negus

Köyhyyden neljä paradoksia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Metsäkiista ratkaisi Kenian presidentinvaalit

Antti Erkkilä, kuva GovernmentZA/Flickr

UP:n juttutiimi menestyi aikakauslehtikilpailussa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP