Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

  

Tämä on tarina suurista tunteista, jotka ajavat maailmanpolitiikkaa. Tarinan kes­kushahmo on vihaiseksi kasvava valtio, jota muut eivät halua kohdata silmien tasalta ja joka turhautuneena turvautuu aggressiivisiin keinoihin.

Tarina alkaa Neuvostoliiton viimeisistä vuo­sista, kommunistisen puolueen pääsihteerin Mihail Gorbatšovin ajasta, ja tarinan kertoja on Tampereen yliopiston kansainvälisen poli­tiikan professori Tuomas Forsberg.

Neuvostoliiton viimeisinä aikoina länsi ja itä näyttivät kuuluvan tasaveroisina samaan arvoyhteisöön. Kun Yhdysvaltain silloinen pre­sidentti George Bush puhui Maltan kokouk­sessa vuonna 1989 demokratia-arvoista »länti­sinä arvoina», Gorbatšov ei läntistä retoriikkaa hyväksynyt.

Neuvostoliiton johtaja vastasi, etteivät vapauteen ja demokratiaan perustuvat arvot olleet mikään läntinen yksinoikeus. Arvot oli­vat yhteisiä.

»Bush katsoi, että Gorbatšovin asenne helpotti tilannetta. Hänellä ei ollut tarvetta mennä takomaan rintaansa Berliinin muu­rille», Forsberg sanoo.

Kun aika jätti Neuvostoliitosta ja Venäjä siirtyi presidentti Boris Jeltsinin aikaan, maa alkoi pyrkiä läntisiin eliittiklubeihin. Toiveissa oli päästä jopa sotilasliitto Natoon.

Yhdysvallat oli toista mieltä.

Presidentti Bill Clintonin hallinto ei enää pitänyt Venäjää vihollisena, mutta ei toisaalta halunnut maata mukaan Natoon. Liittokun­taan haluttiin jäseniksi muita entisiä Varsovan liiton maita. Venäjä kutsuttiin vuonna 1994 perustettuun Naton rauhankumppanuusohjelmaan.

Venäjä ei puolestaan halunnut lähteä hake­maan Naton jäsenyyttä entisten liittolaistensa perässä. Maa koki joutuneensa lännen silmissä kylmän sodan häviäjän asemaan.

»Koska Venäjä ei saanut oikeutta päätök­sentekoon läntisissä organisaatioissa, lännen ja Venäjän välinen kuilu alkoi kasvaa. Lännen päämääränä ei kuitenkaan ollut nöyryyttää Venäjää. Omasta mielestään länsi näki vaivaa suhteessaan Venäjään», Forsberg sanoo.

Länsi vain katsoi maailmaa omien arvojensa läpi niin, ettei osannut arvostaa Venäjän pyr­kimyksiä.

Forsbergin mukaan tilanne on statuspoli­tiikassa tyypillinen. Kansainvälisen politiikan toimijat eivät välttämättä huomaa antaa vas­tapuolelle arvostusta silloin, kun toinen sitä odottaa, eikä vastapuoli välttämättä katso saa­neensa arvostusta silloinkaan, kun toinen sitä katsoo antaneensa.


Suuttumus on yksi voimakkaimmista kansainvälistä politiikkaa ajavista tun­teista. Se ryöpsähtää helposti, jos valtiot kokevat, että niiden varpaille on astuttu tai niiden ohi on kävelty ylpistellen.

Suuttumus ja muut tunteet liittyvät kan­sainvälisessä politiikassa statukseen. Se voi­daan määritellä karkeasti jakaen kahdella tavalla: joko asemaksi hierarkiassa tai tunnus­tuksen avulla saaduksi kuulumiseksi johonkin ryhmään, joka lisää valtion painoarvoa.

Forsberg on tutkinut sitä, miten tunteet ja statuspyrkimykset ovat vaikuttaneet Venäjän ja lännen suhteisiin.

»Vallan perinteiset merkit, kuten brutto­kansantuote tai sotilasmenot, eivät vie kovin pitkälle, kun tulkitaan lännen ja Venäjän suhteiden kehitystä», Forsberg sanoo Hel­singin yliopiston Aleksanteri-instituutissa. Hän pyörittelee käsissään brittiläisen laatu­lehti The Economistin kahvikuppia ja punnitsee sanojaan.

»Tunteiden tutkimuksen rautalankamallin mukaan perimmäinen syy Venäjän ja lännen suhteiden huononemiseen on se, että Venäjä on reagoinut vihaisesti ja aggressiivisesti sii­hen, että se ei ole katsonut saaneensa länneltä ansaitsemaansa tunnustusta.»

Asemassa tai statuksessa on siis ennen kaikkea kyse käsityksestä siitä, missä kohdin vallan hierarkiaa jokin valtio on tai millaisissa ryhmissä se pystyy vaikuttamaan. Tärkeää on, kuinka yksi valtio tulkitsee paitsi oman ase­mansa myös toisten aseman – ja toisten aja­tukset omasta asemastaan. Status on sosiaali­sesti jaettu ja rakennettu eli konstruoitu.

Tunteiden ja statuksen tutkimus juontaa sosiaalisen identiteetin teoriaan, jota on perin­teisesti käytetty sosiaalipsykologiassa, viime vuosina myös kansainvälisessä politiikassa. Teorian mukaan valtioilla ei sinänsä ole tun­teita – mutta valtioiden johtajilla ja kansalai­silla on. Valtion asemaan liittyvät kysymykset koskettavat ihmisten tunteita, koska ihmiset identifioituvat valtioonsa. Ihmisten reaktioista kumpuavat valtioiden reaktiot.

Statuspyrkimykset ja niiden herättämät tunteet liittyvät siis identiteettiin: siihen, millaisen muista erottuvan, itselle myönteisiä piirteitä takaavan omakuvan jokin valtio on itselleen rakentanut. Muut joko hyväksyvät tuon identiteetin tai sitten eivät.

»Tunnustus on valtioiden valtahierarkiassa vähintään yhtä tärkeää kuin se, kuinka paljon valtaa kullakin valtiolla itse asiassa on. Venä­jän pyrkimyksenä ei niinkään ole kasvattaa valtaansa ja päästä maailmanherruuteen vaan saada toisilta tunnustus valta-asemalleen», Forsberg sanoo.


Heti kylmän sodan päätyttyä Venäjä haki tunnustusta asemalleen lähen­tymällä länttä, mutta muutti strate­giaansa, kun Jugoslavia vajosi hajoa­missotiinsa.

Kun Nato pommitti serbien asemia Bos­niassa vuonna 1995 Venäjän vastustuksesta huolimatta, Venäjä pyrki vahvistamaan ase­maansa konfliktin välitysyrityksillä. Sosiaali­sen identiteetin teoriassa Venäjän toimet on tulkittu sosiaalisen kilpailun strategiaksi. Venäjä ei enää yrittänyt vain kuulua joukkoon vaan kilpailla Yhdysvaltain kanssa diplomaattisilla keinoilla.

Muutamaa vuotta myöhemmin Nato laa­jeni Tšekkiin, Puolaan ja Unkariin. Venäjän näkökulmasta länsi söi sanansa: Venäjä katsoi lännen johtajien luvanneen Saksojen yhdis­tyessä vuonna 1990, ettei Nato laajenisi idem­mäksi.

Venäjän suurvaltainen itseymmärrys alkoi loitota siitä, kuinka vähän maa tulkitsi saavansa asemalleen vahvistusta länneltä. Myös Venäjän tulkinnat aiemmin yhteisiksi katsotuista demokratia-arvoista muuttuivat.

»Ne alettiin pikku hiljaa nähdä lännen poli­tiikan välikappaleina. Muutoksen taustalla oli näkemys siitä, että länsi toimi politiikassaan kaksinaamaisesti», Forsberg sanoo.

Naton laajenemisen ja Jugoslavian pommi­tusten lisäksi ydinkysymys oli venäläisvähem­mistöjen kohtelu Baltiassa ja muissa entisen Neuvostoliiton alueen maissa. Venäjä katsoi, että venäläisvähemmistöjen oikeuksista ei pidetty kiinni, vaikka länsi toisaalla puhui ihmisoikeuksista ja vähemmistöjen suojasta.

Aivan kaikkea Venäjän nöyryytetyksi tule­misen kokemuksesta ei kuitenkaan voi panna lännen kontolle, Forsberg sanoo.

»Venäjää nöyryytti myös se, että maan talous romahti 1990-luvulla. Se ei ollut lännen politiikan tarkoitus.»

Venäjä ei kuitenkaan vielä tuolloin myön­tänyt olleensa osaltaan syypää asemansa heik­kenemiseen. Myöntäminen olisi tehnyt liian kipeää, ja nöyryytys oli helpompi kääntää jon­kun muun syyksi. Se kanavoitui suuttumuk­seksi länttä kohtaan.

Länsimaisessa kulttuurissa tunne ja järki asetetaan usein vastakkain niin, että tunne nähdään alempiarvoisena, impulsiivisena ja jopa heikkouden merkkinä. Eikö Venäjän ulko­politiikan tulkitseminen tunnereaktioina aseta Venäjän lähtökohtaisesti alempiarvoiseen ase­maan länteen nähden?

Forsbergin mukaan kansainvälisen poli­tiikan tunteissa ei ole kyse heikkoudesta tai impulsiivisuudesta, vaan tunteita käytetään useimmiten strategisesti – siis hyvinkin rationaalisesti.

»Se, joka on jossakin hierarkiassa alempana kuin toinen, joutuu yleensä vetoamaan ylem­män tunteisiin, jotta voi herättää tämän huo­mion. Toiminta uusintaa kyllä hierarkiaa, mutta on silti rationaalista käytöstä», Forsberg sanoo.

Eikä lännenkään politiikka ole vailla tun­teita. Sitäkin tekevät ihmiset. »Konemaista politiikkaa ei olekaan.»

Forsberg itse asemoituu suomalaisen kansainvälisen politiikan tutkimuksen huipulle.

Tampereen yliopiston professuurin lisäksi hän on Suomen Akatemian Venäjän-tut­kimuksen huippuyksikön varajohtaja. Kenties parhaiten Forsberg muistetaan vuonna 2002 ilmestyneestä Nato-kirjasta. Esipuheessa hän totesi itseironisesti saaneensa Nato-teologin tittelin, ja kirja nosti hänet Suomen viralliseksi Nato-jäsenyyttä kannattaneeksi tutkijaksi.

Professorina Forsberg opettaa Tampereella muun muassa kansainvälisen politiikan joh­dantokurssia. Minkälaisella visiolla professori kasvattaa tulevaa kansainvälisen politiikan tutkija- ja tekijäsukupolvea?

 

»Opiskelijoiden on opittava ymmärtämään poliittisten toimijoiden motiivien ja päätök­senteon luonteen kompleksisuus ja testaa­maan ajatuksiaan erilaisia näkökulmia vasten. Yhden teorian ihmeitä yliopistosta ei saa tulla.»


Professori itse päätyi kansainvälisen poli­tiikan asiantuntijaksi vähän ajautuen. Hel­sinkiläislukion opinto-ohjaaja toi 1980-luvun nuorille vain Helsingin yliopiston opinto-op­paita, ja historiasta innostunut nuorukainen jäi lukemaan kansainvälisen politiikan tutkin­tovaatimuksia.

»Kun olin päässyt opiskelemaan, mietin pit­kään, pitäisikö vaihtaa poliittiseen historiaan. Kansainvälisen politiikan teoria oli silloin aika staattista ja opiskelu pahimmillaan sellaista ydinaseiden laskemista. Mutta kun kylmä sota päättyi, kansainvälisestä politiikasta ja histo­riasta tuli yksi ja sama asia», professori sanoo.

Kansainvälisen politiikan tutkimuksen ihmiskuvaa Forsberg sanoo pitävänsä turhan synkkänä. Hänen mielestään tutkimuksen lähtökohtana ei saisi olla ajatus siitä, että kun kaksi ihmistä kohtaa, he pitävät toisiaan ensi­sijaisesti uhkana.

»Eivät ihmiset toimi niin. Useimmat meistä ajattelevat toisen kohdatessaan ensimmäi­seksi, miten voisivat toimia jollakin tavalla merkityksellisesti toisen ihmisen kanssa», Forsberg sanoo.

Vastaavasti poliittiset johtajat eivät profes­sorin mukaan lähtökohtaisesti pyri saamaan aikaan konflikteja, vaikka maailmanpolitiikka päällisin puolin siltä saattaa näyttää. Usein konflikteihin ajaudutaan, eivätkä johtajat tiedä, miten niistä päästäisiin ulos.

­

 

 


Tarina vihaisesta valtiosta jatkuu sillä, että Vladimir Putinista tulee presi­dentti uuden vuosituhannen alussa.

Putin alkoi tavoitella Venäjän men­nyttä suurvalta-asemaa hakemalla Venäjälle tunnustusta uudelta kansainvälisen politiikan alueelta, terrorismin vastaisesta taistelusta Yhdysvaltain rinnalla. Sosiaalisen identitee­tin teoriassa strategiaa kutsutaan sosiaaliseksi luovuudeksi. Siinä valtio pyrkii parantamaan ase­maansa alueella, jolla se ei aiemmin ole ollut vahva.

Venäjä muun muassa antoi Yhdysvaltojen lentää ilmatilansa kautta Afganistaniin. Vas­tineeksi Venäjä odotti länneltä samaa kuin koko 1990-luvun, kunnioitusta ja nousua hie­rarkiassa.

Yhdysvaltain presidentti George W. Bush ei kuitenkaan muistanut kertoa Putinille etu­käteen päätöksestään lähteä sotimaan Ira­kiin ilman YK:n turvallisuusneuvoston suos­tumusta vuonna 2003. Kun länsi lisäksi tuki Ukrainan oranssia vallankumousta vuonna 2004 ja Nato laajeni edelleen Itä-Eurooppaan, Venäjän nöyryytyksen tunne kasvoi. Myös Venäjän näkemys demokratia-arvoista kärjistyi.

»Demokratia alettiin nähdä lännen vallan­kumouksellisena salajuonena, jonka avulla länsi voi vaihtaa hallituksia», Forsberg sanoo.

Ukrainan oranssin vallankumouksen jäl­keen Venäjällä alettiin puhua suvereenista demokratiasta. Venäjä antoi lännen ymmär­tää, että demokratia oli arvona yhteinen mutta maa aikoi määritellä sen sisällön itse.

Lopulta päädyttiin tilanteeseen, jota Fors­berg kutsuu Venäjän arvo-offensiiviksi. Venäjä alkoi puhua suoraan siitä, että lännen arvot ovat huonompia kuin Venäjän.

»Venäläisestä näkökulmasta läntiset arvot perustuvat liberaaliin rappioon, kun taas venä­läiset konservatiiviset arvot takaavat yhteis­kunnan säilymisen vahvana», Forsberg sanoo.

Lisäksi Putinin Venäjä alkoi korostaa, että maan asema oli heikentynyt 1990-luvulla sen oman kaoottisen tilanteen vuoksi. Sosiaalisen identiteetin teorian valossa tällainen jälkijät­töinen nöyrtyminen ei kuitenkaan ole varsi­naista nöyrtymistä. Se on kotiyleisölle tarkoi­tettu poliittinen silmänkääntötemppu, jonka avulla maan kulloinenkin asema saadaan näyt­tämään aiempaa vahvemmalta.


Koska historiaa tulkitaan aina jälkijättöi­sesti, on professorille esitettävä olisiko pitänyt -kysymys. Olisiko lännen pitä­nyt ymmärtää kohdella Venäjää parem­min, tai edes toisin?

Forsberg huokaa.

»Länsi teki 1990- ja 2000-luvulla virheitä, mutta ei niin paljon kuin Venäjä tulkitsee. Siitä huolimatta länsi olisi voinut ottaa jois­sakin tilanteissa Venäjän intressit paremmin huomioon.»

Ensinnäkin Kosovon sodassa Venäjää olisi voinut kuunnella tarkemmin. Vaikka Srebre­nican kansanmurha vaati länttä toimimaan nopeasti, lännen ajatus oli, että asioista voitiin päättää Venäjästä riippumatta, Forsberg sanoo.

Toinen kysymys on Naton laajentuminen. Vaikka liittokunnan avoimien ovien politiikka loi ongelmia, myös laajentumisesta pidättäyty­minen olisi luonut niitä, Forsberg katsoo. Ken­ties selvin virhe oli se, että länsi viesti Ukrainan ja Georgian Nato-jäsenyydestä ristiriitaisesti vuonna 2008. Silloin olisi Forsbergin mukaan kannattanut toimia toisin.

»Bukarestin kokouksen loppujulistuksesta olisi kannattanut jättää pois maininta siitä, että Ukraina ja Georgia liittyvät vielä joskus Natoon. Venäläiset lukivat vain sen, mutta jättivät huomiotta sen, että Natossa oli niin paljon Ukrainan ja Georgian jäsenyyden vas­tustusta, ettei asia siksi edennyt.»

Toisaalta: vaikka Naton laajentuminen kävi Venäjän statuspyrkimystä vastaan, kansainvä­lisen oikeuden perusperiaatteisiin kuuluu, että suvereenit valtiot saavat liittoutua sotilaalli­sesti kenen kanssa haluavat.

Forsberg jää kuitenkin pohtimaan ääneen sitä, olisiko mikään Venäjän ehdottama tur­vallisuusjärjestelmä voinut tarjota Euroopalle ja Venäjälle historian tuntemaa järjestelyä parempaa ratkaisua.

»1990-luvulla olisi voitu olla rohkeampia, ja tulevaisuudenuskoa olisi pitänyt olla enem­män. Venäjä olisi ehkä voitu ottaa mukaan Natoon tai Etyjille olisi voitu kehittää keskei­sempi rooli», hän sanoo.

»Mutta näistä on tietysti helppo kirjoittaa akateemisia tekstejä, kun ei tarvitse ottaa polii­tikon vastuuta.»


Lännen ymmärryksen puute suhteessa Venäjän statuspyrkimyksiin ei kuitenkaan poista Venäjän vastuuta siitä, millä tolalla idän ja lännen suhteet nyt ovat, Forsberg huomauttaa. Ei, vaikka Venäjä on verrannut Krimin liittämistä (tai »liittymistä») Venäjään Kosovon itsenäistymiseen, jota länsi tuki.

»Historia ei muuta sitä, että Krimin val­taus on kansainvälisen oikeuden vastainen. Venäjä on omalla toiminnallaan riskeerannut sen eurooppalaisen rauhantilan, joka Balkanin sotien jälkeen vallitsi», Forsberg sanoo.

Forsbergin mukaan Krimin valtaukseen vai­kuttivat useat päällekkäiset tunteet. Yhtäältä Venäjällä tunnettiin empatiaa Ukrainan venä­läisvähemmistöä kohtaan, toisaalta suuttu­ musta siitä, että Ukrainan parlamentti erotti presidentti Viktor Janukovytšin.

Kolmas tunne oli pelko siitä, että vallan­kumous leviäisi Ukrainasta Venäjälle. Lisäksi taustalla oli pitkään kasvanut epäluulo Yhdys­valtain toimia ja Euroopan unionin naapu­ruuspolitiikkaa kohtaan.

Sittemmin Venäjä on haastanut lännen Syy­riassa. Lännessä on katsottu, että Venäjän tuki presidentti Bašar al-Assadille on pitkittänyt ja pahentanut Syyrian sotaa, mutta Venäjän näkökulmasta tarina on Syyriassakin toinen.

»Venäjä on mielestään onnistunut estä­mään Ukrainassa ja aiemmin Georgiassa Naton laajentumisen, Syyriassa puolestaan al-Assa­din hallinnon kaatumisen ja sekasorron. Venä­jästä puhutaan Ukrainan ja Syyrian tilanteiden vuoksi lännessä enemmän kuin ennen. Siinä mielessä Venäjä otetaan maailmanpolitiikassa aiempaa paremmin huomioon, ja maan status on noussut», Forsberg sanoo.

Statuspolitiikassa Venäjän ja lännen yhteis­ymmärryksen löytäminen on nyt kenties hanka­lampaa kuin koskaan. Jos länsi myöntyisi Venä­jän statuspyrkimyksiin, se viestisi, että valtiot voivat vahvistaa asemaansa rikkomalla kansain­välisen yhteisön perustavanlaatuisia normeja.

»Reaalipolitiikassa on kuitenkin myönnet­tävä, että jos asioita halutaan edistää, lännen ja Venäjän on neuvoteltava», Forsberg sanoo.

Syyriassa avainkysymys on, kuinka länsi ja Venäjä näkevät al-Assadin hallinnon aseman.

»Lännelle kyse ei ole siitä, että Nato tai Yhdysvallat haluaisi ottaa Syyrian sillä tavalla haltuunsa, että Venäjä ei saisi pitää siellä tukikohtaansa. Keskustelu koskee sitä, miten hallinto voi ja saa puolustautua vallankumouksellisia voimia vastaan ja miten tähän saa ulkopuolelta puuttua», Forsberg sanoo.

Yhteisymmärrykseen liittyy myös käsitys arvoista. Niiden lähentyminen ei nyt näytä mahdolliselta, sillä se edellyttäisi perusteel­lista vuoropuhelua sekä poliittisella että kan­salaisyhteiskuntien tasolla. Sellaiseen ei ole edellytyksiä.

»Luontevaa kanssakäymisen tilaa ei ole. Arvojen lähentyminen on seuraavien suku­polvien asia, joka vaatii uudenlaisen historial­lisen tilanteen. Mikään nykyisten johtajien sopimus ei riitä», Forsberg toteaa.

Tästä huolimatta asiat ovat professorin mielestä paremmin kuin ennen. Esimerkiksi väkivaltaisten konfliktien uhka on aiempaa pienempi.

»Vielä 1980-luvulla ydinsodan uhka oli kouriintuntuva Suomessakin. Siihen nähden kokonaistunnelma on nyt paljon vähemmän ahdistava», Forsberg sanoo.

»Minusta on turha lietsoa mitään maa­ilmanlopun pessimismiä. Tärkeämpää olisi tasapainottaa aikamme synkkyyttä.»

Venäjän ja lännen suhteissa tasapainotta­minen voisi tarkoittaa vaikkapa sen muista­mista, että statuskonfliktit eivät yleensä johdu siitä, että yksi toimija haluaisi tietoisesti nöy­ryyttää toista. Useimmiten konfliktit johtuvat statuskäsitysten eroista, ja niistä voidaan alkaa keskustella – jos poliittista tahtoa on.

Keskustelu voi herättää empatiaa, joka on avain yhteenkuuluvuuden luomiseen.

»Tunteiden ei politiikassa tarvitse heijastaa mitään fyysistä tuntemusta», Forsberg muis­tuttaa. Tunteita voidaan käyttää siihen tarkoi­tukseen, johon halutaan


FORSBERGIN LISTA

Kolme motivoivaa tunnetta

1. Ilo. »Tutkijan tuotteliaisuus ei kumpua ulkoisista kepeistä ja porkkanoista vaan sisäisestä motivaa­tiosta ja tekemisen ilosta. Niitä pitää varjella.»

2. Uteliaisuus.»En koe mielekkääksi syventyä vain yhteen asiaan. Uuden oppiminen kiinnostaa aina.»

3. Epäily.»Epäilen sitä, että maa­ilmaa selitetään yhden teorian kautta, ja sitä, että joku nostetaan esikuvaksi, saati guruksi.»


kuka?

Tuomas Forsberg

Syntynyt vuonna 1967 Helsingissä.

Opiskeli Helsingin yliopistossa kan­sainvälistä politiikkaa ja väitteli filo­sofian tohtoriksi Walesin yliopistossa Aberystwythissä 1998.

Toimi Ulkopoliittisessa instituutissa tutkijana yhteensä kymmenen vuotta ensin 1990-luvun alussa ja sitten vuosina 1997–2002 sekä väliaikaisena johtajana vuosina 1998–2001.

Tampereen yliopiston kansainväli­sen politiikan professorina vuodesta 2008. Sitä ennen maailmanpolitiikan määräaikaisena professorina Helsingin yliopistossa.

Valittiin Suomalaisen Tiedeakate­mian jäseneksi vuonna 2012.

Istuu Aleksanteri-instituutin johto­kunnassa ja Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran hallituksessa, toimii Ihmisoikeudet ulkopolitiikassa -verkostossa sekä Ulkopolitiikan tut­kimuksen säätiön varapuheenjohta­jana. Pohjoismaiden kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran (NISA) puheenjohtaja.

Naimisissa,kolme lasta.

Harrastaisiliikuntaa ja kuorolaulua, jos ehtisi

 

 
Ulkopolitiikka 2/2016

Suurin niistä on pelko

Joonas Pörsti/ UP

Pelko hämärtää politiikan

Teija Tiilikainen/ UP

Ali Khamenein seuraajat

Topias Haikala

Lisää rahaa aseisiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Norjan puolustus suuntaa pohjoiseen

Sanna Orava

Populisti porskuttaa nousukaudellakin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Briteillä vähiten EU-ystäviä

Juha Mäkinen/ UP

Yhden valtion todellisuus

Anna Tervahartiala

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ydinaseiden uusi aika

Erik Nyström

Ohjuskilvestä on neuvoteltava

Tytti Erästö

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Viimeinen rauhan saari

Erik Nyström

Pehmeillä keinoilla radikalismia vastaan

Teemu Sinkkonen

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

Eurooppa-politiikan suuri murros

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

Bosnia unohdettiin liian varhain

Mitjo Vaulasvirta

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

Valtiosopimuksia voi muuttaa

Katja Creutz

Spektaakkeli suurvallassa

Jukka Valtasaari

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

Politiikka katoaa näkyvistä tšekistien maailmassa

Toivo Martikainen & Katri Pynnöniemi

Historialla tehdään politiikkaa

Matti Pesu

Kaiken takana on Kochin veljesten verkosto

Jenni Heikka

Korjaussarja euroalueelle

Vesa Vihriälä

Tasa-arvon asialla

Anna Kronlund

Niukka, toiveikas tulevaisuus

Heta Muurinen

Egyptin likainen vallankumous

Sanna Ra

Beirut haisee, mutta ruoka maistuu

Laura Wickström

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Turvallisuuspolitiikka maakunnille

Onnittelut vuosikerran voittaneille