Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Isisin jihadistit ja Saudi-Arabian valtio vaalivat yhteistä perintöä, mutta ovat myös toistensa vihollisia.

Saudi-Arabian kuningaskunta ja Isla­milainen valtio Isis ovat syntyneet samasta kulttuuriperinnöstä, sun­ni-islamin wahhabilaisesta versiosta. Saudi-Arabian ensimmäinen valtio (1744–1818) edusti alkuperäistä wahhabismia ja on innoittanut Isistä.

Alkuaikojen wahhabilaiset eivät hyväksy­neet muiden sunnikoulukuntien näkemyksiä ja pakottivat nämä noudattamaan oikeana pitämäänsä islamin tulkintaa. Šiiamuslimit olivat ensimmäisen wahhabilaisen valtion mielestä vääräuskoisia, ja siksi oikean islamin edustajilla oli oikeus surmata heidät. Isisin suhtautuminen islamin moninaisuuteen ja erityisesti šiiamuslimeihin on samanlainen.
Toisaalta Lähi-idän politiikan kaksi vahvaa vaikuttajaa ovat erilaisia ja toistensa vihollisia. Isis ei liitä wahhabismia al-Saudien dynastian valtaan, kun taas al-Saudin dynastia ei ole kos­kaan ollut kiinnostunut kalifaatista. Marras­kuusta 2014 lähtien Isis on tehnyt Saudi-Ara­biaan noin 20 iskua ja luonut sinne kolme hal­linnollista aluetta, jotka ovat tosin olemassa vain paperilla.
Isisin yhtenä tavoitteena on päästä käsiksi kuningaskunnan öljyvaroihin. Toisaalta isla­min syntyyn liittyvät Mekka ja Medina ovat symbolisesti niin tärkeitä, että Isis on aset­tanut tavoitteeksi koko Arabian niemimaan valtauksen. Tämä asettaa Isisin suoraan vas­takkain Saudi-Arabiaa hallitsevan kuningas­huoneen kanssa.
Lisäksi Saudi-Arabia ja Isis kilpailevat siitä, kuka kantaa alkuperäisen wahhabismin perin­töä eteenpäin.

Isisin syntyä on selitetty monin tavoin. Jär­jestöä pidetään al-Qaidan perillisenä. Se on syntynyt niiden Irakin tiedustelu-upseerien työn tuloksena, jotka jäivät Saddam Hussei­nin kukistuttua ilman valtaa ja leipää mutta kohtasivat vankilassa Isisin nykyisen johtajan Abu Bakr al-Baghdadin.

Propagandassaan Isis on viime aikoina esit­tänyt itsensä Saudi-Arabian syntyhistoriaan kuuluvan wahhabismin uutena ilmentymänä. Jihadistijärjestö esittelee itsensä autenttisena salafismin piiriin kuuluvan islamintulkinnan edustajana.
Siinä missä al-Qaidan johtajalle Osama bin Ladenille tuhottavan vihollisen eli käärmeen pää oli Yhdysvallat, Abu Bakr al-Baghdadille käärmeen pää on Saudi-Arabia. Tämän näke­myksen vuoksi Isisin toiminnan keskipiste pysyy Lähi-idässä, vaikka järjestö on tehnyt iskuja myös Euroopassa.

Nykyisen Saudi-Arabian poliittinen rakenne puolestaan periytyy valtion syntyhistorian kaksijakoisuudesta. Wahhabismin idean loi uskonnollinen oppinut Mohammad ibn Abd al-Wahhab, joka liittoutui vuonna 1744 kylä­päällikkö Mohammad al-Saudin kanssa. Mie­het aloittivat yhdessä pyhän sodan Arabian niemimaan valloittamiseksi.

Wahhabiarmeija hyökkäsi vuonna 1802 Irakin Šiiojen pyhään kaupunkiin Karba­laan, tuhosi kuuluisan moskeijan ja surmasi noin 2 000 ihmistä. Hyökkäysretken johtaja, Mohammad al-Saudin pojanpoika kirjoitti Ottomaanien imperiumin Irakin kuvernöörille Koraania lainaten:

»Te kerrotte meidän miehittäneen Karbalan, teurastaneen sen ihmiset ja ottaneen haltuun heidän omaisuutensa, mutta me kiitämme tästä Jumalaa. Emme pyydä anteeksi vaan sanomme: ’Samanlaiset katastrofit odottavat vääräuskoisia.’» (Koraani 47:10.)

Myöhemmin saudivaltio kuitenkin menetti alkuperäisen luonteensa, kun jo valtionpää­miehenä itseään pitänyt tuleva kuningas Ibn Saud ryhtyi 1920-luvun lopulla sotaan omia beduiinitaistelijoitaan, ikhwaneja vastaan.

Beduiinitaistelijat olivat perinteisen wah­habismin kannattajia. Heidän mielestään Ibn Saud oli petturi, koska hän ei halunnut enää vallata uusia alueita, kurittaa šiiamuslimeja Ulkopolitiikka 2/2016 | 43

 Persianlahden rannikolla eikä oikaista vää­rälle tielle eksyneitä sunneja. Lopulta Ibn Saud murskasi ikhwanit brittien tuella.

Näistä syistä Saudi-Arabian kuningaskunta on Isisin näkökulmasta epäonnistunut islami­lainen valtio.

Historiallisesti Saudi-Arabian kuninkaal­lisella perheellä on politiikan monopoli, kun taas uskonnollisella johdolla on uskonnon monopoli. Käytännössä uskonnolliset johtajat laillistavat kuningashuoneen vallan wahha­bismin perinnön avulla. Saudi-Arabialla ei ole perustuslakia, parlamenttia eikä edes kirjoi­tettuja lakeja.

Maan uskonnollisella johdolla on oikeus valvoa oikeuslaitosta ja koulujärjestelmää sekä valta päättää saudien käyttäytymisestä, sillä uskonnollinen poliisi valvoo tapoja ja moraa­lia. Uskonnolliset johtajat huolehtivat myös siitä, että kansan tietämätön osa pysyy uskol­lisena maata hallitsevalle kuningashuoneelle. Siksi al-Saudin dynastia on suhtautunut aina kunnioittavasti maan uskonnolliseen johtoon.
Toisaalta uskonnolliset johtajat ovat monissa asioissa joutuneet vastakkain kunin­gashuoneen kanssa. Esimerkiksi al-Qaidan New Yorkin terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001 tuleva kuningas Abdullah varoitti maan uskonoppineita tukemasta äärinäkemyksiä. Saudi-Arabian uskonnolliset johtajat ovat puolestaan tuominneet maan ensimmäisen sekayliopiston, jossa naiset voivat opiskella miesten kanssa samoissa tiloissa jopa ilman hijabia.

Tammikuussa 2015 valtaan noussut nykyi­nen kuningas Salman bin Abdulaziz al-Saud on kuvaillut Saudi-Arabiaa puhtaimpana isla­milaisen valtiona. Kuningas sanoi vuonna 2011 pitämässään puheessa, että Saudi-Ara­bian valtio on muokattu 1700-luvulla alkunsa saaneen ensimmäisen Saudi-Arabian valtion mallin mukaan.

Yhteisestä kulttuuriperinnöstä huolimatta Saudi-Arabian kuningaskunta ja Isis ovat vihollisia. Marraskuussa 2014 Isis ilmoitti, että Saudi-Arabia on yksi sen lääneistä, jonka se haluaa saada haltuunsa. Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi antoi saudeille tehtäväksi luoda Saudi-Arabiaan oikeaoppinen islami­lainen valtio.

Isis on tehnyt lukuisia hyökkäyksiä šiia­moskeijoihin Saudi-Arabian Itäisessä maakunnassa, jossa asuu enemmistö maan šiiaväestöstä, mutta myös etelässä, jossa asuu šiioihin kuuluvia ismailiitteja.

Isis perustelee šiia-vihaansa Saudi-Arabian uskonnollisten johtajien kannanotoilla. Esi­merkiksi kovan linjan uskonoppinut Abdullah ibn Jibreenon kuvannut šiioja epäjumalien palvelijoiksi ja jumalan kieltäjiksi, jotka ansait­sevat siksi kuoleman. Lisäksi Isis ja Saudi-Ara­bian uskonnollinen johto sekä osa poliittises­takin johdosta katsovat, että šiiat edustavata Irania, joka on nousemassa alueelliseksi mah­diksi Lähi-idässä. Iranin valmentamat vapaa­ehtoisjoukot taistelevat Irakissa ja Syyriassa Isisiä vastaan.


2000-luvun alussa terroristijärjestö al-Qai­dan pääideologit olivat saudeja. Myös nykyi­sin monet jihadismia tukevat islaminoppineet ovat Saudi-Arabian oppilaitosten ja yliopistojen kouluttamia miehiä, joilla on saattanut olla jul­kinen virka islamin opetukseen erikoistuneissa yliopistoissa. He ovat antaneet jihadistiselle liikkeelle opillisen perustelun.

Saudi-Arabian vankiloista vuotaneiden tie­tojen mukaan vankilassa olevat islaminoppi­neet ovat nyt jakautuneet al-Qaidan ja Isisin tukijoihin. Al-Qaidan tukijat arvostelevat Isi­sin pyrkimystä luoda oma valtio. Tämän kan­nan puolustajat ovat paremminkin Saudi-Ara­bian perinteisellä wahhabilaisella kannalla, jonka mukaan uskonnollisten piirien ei pidä sotkeutua politiikkaan. Se on kuningashuo­neen asia.

Isis näyttää kuitenkin vahvistuvan, sillä eräät entiset al-Qaidan ideologit ovat siirty­neet vankiloista saatujen tietojen mukaan tukemaan Isistä.
Elokuussa 2015 Isis sai suuren propaganda­voiton, kun jihadistijohtaja Nasir al-Fahdin käsinkirjoitettu julistus onnistuttiin kuljet­tamaan ulos vankilasta. Siinä tunnettu teo­logian professori kutsui kaikkia jihadisteja liittymään Isisin riveihin. Myös Isis-johtaja al-Baghdadi on vakuuttanut, ettei kalifaatti unohda kannattajiaan Saudi-Arabian vanki­loissa.
Isisin offensiivi Saudi-Arabiassa näyttää hidas­tuneen viime vuoden lopulta alkaen. Isisin toi­mintaa on jarruttanut viranomaisten terroris­min vastainen toiminta, joka on vienyt vanki­laan yli 400 jihadistia.
Saudiarabialaisilta jihadisteilta puut­tuu nyt myös karismaattisia johtajia, minkä lisäksi he toimivat mieluummin ulkomailla. Saudi-Arabia on ollut suurimpia jihadistien tuottajia aina Afganistanin sodasta lähtien, mutta saudijihadisteilla näyttää olevan vai­keuksia iskeä omaa maataan vastaan. Yksi syy tähän voi olla Saudi-Arabian wahhabilainen luonne.

Isis kuitenkin jatkanee toimintaansa Sau­di-Arabiassa, katsoo esimerkiksi tutkija Cole


Bunzel, joka analysoi Isisin ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välistä taistelua. Islamin ja wahhabismin synnyttänyt maa on Isisille ideologisesti tärkeä kohde.

Toisaalta saudiväestö näyttäisi olevan kään­tymässä äärinäkemyksiä vastaan. Äärinäke­mysten edustajia on annettu ilmi, ja omien poikiensa aikeista huolestuneet vanhem­mat saattavat kertoa poliisille epäilyistään. Al-Qaidan terrorismin vuosina näin tapahtui harvemmin, sillä suuri osa saudeista hyväksyi terroristien iskut.

Saudi-Arabian edellinenkuningas Abdullah torui vuonna 2014 maansa uskonnollista joh­toa, kun se vaikeni vakavan jihadismin uhan edessä. Sen jälkeen keskustelu maan viralli­sen islamintulkinnan luonteesta on laajen­tunut.

Esimerkiksi saudiarabialainen perimätiedon professori Hatim al-Awni Mekan Umm al-Quran yliopistosta katsoo, että Saudi-Ara­bian uskonnollinen johto erottuu Isisistä vain siinä, että se on poliittisesti lojaali kuningas­huoneelle. Professorin mukaan uskonnollisen johdon ajattelu on kuitenkin samanlaista kuin Isisin.

Islaminoppinut Al-Awni ja maan liberaa­lit eivät kuitenkaan halua haudata wahhabis­mia, vaan uudistaa sitä. Syynä lienee se, että wahhabismista luopuminen olisi äärimmäisen vaikeaa.

Maan uskonnolliset johtajat ovat torjuneet uudistusmieliset ajatukset eivätkä aio vastus­taa Isisin etenemistä wahhabismia uudista­malla. Uutta on kuitenkin se, että Saudi-Ara­biassa on nyt hyväksyttävää arvostella uskon­nollista johtoa julkisesti: esimerkiksi Al-Awni ei ole menettänyt professorin virkaansa.

Pitkällä aikavälillä Saudi-Arabialla on kui­tenkin syytä huoleen, koska sen vankiloissa istuu tuhansia Raqqan kalifille uskollisuutta vannovia jihadisteja. Nykyinen poliittinen johto tyytyy teloittamaan jihadisteja ja yrittää pelastaa Saudi-Arabian talouden vararikolta, mutta ei kehota saudeja arvioimaan uudelleen omaa uskonnollista perintöään.

Monien kriittisesti omaa maataan arvioi­vien saudien mielestä Saudi-Arabiaa uhkaa väkivaltainen kaaos, koska kansalta puuttuvat mahdollisuudet osallistua maan hallintaan. Jos historiallinen side kuningashuoneen ja uskon­nollisen johdon välillä löyhtyy, jihadistit voivat vahvistaa asemaansa wahhabilaisen liikkeen perinnön suojelijana.

Juuri siksi al-Awnin tapaiset islaminoppi­neet toisinajattelijat haluavat kehittää vähem­män aggressiivista wahhabismia. Tämä näyt­tää olevan ainoa mahdollinen uudistus, mutta se etenee hitaasti.

 

Wahhabismin synnystä Isisiim

1744 Mohammad ibn Abd al-Wahhab ja Mohammad al-Saud sopivat yhteisen jihadin aloittamisesta puhdistaakseen Arabian niemi­maan vääräop­pisuudesta.

1744–1818 Ensimmäinen saudivaltio.

1791 Wahhabilainen beduiiniarmeija ottaa haltuunsa nykyisen Saudi-Arabian Itäisen maakunnan ja surmaa 1 500 šiiamuslimia.

1802 Wahhabiar­meija hyökkää Irakin Karba­laan ja surmaa noin 2 000 šiiamuslimia.

1818 Ottomaanien imperiumin lähettämä Egyptin armeija tuhoaa ensim­mäisen saudi­valtion.

1824–1891 Toinen saudivaltio

1902 Kolmas ja nykyinen saudi­valtio syntyy.

1988 Terrorijär­jestö al-Qaida syntyy.

1990-luvun loppu: Abu Bakr al-Baghdadi tiettävästi osal­listuu al-Qaidan valmennukseen Afganistanissa.

2000-luvun alku: Al-Baghdadi osallistuu jihadistien tais­teluun Irakin Fallujassa.

2003–2006 Al-Qaida tekee iskuja Saudi-Arabiassa.

2004 Al-Baghdadi istuu Yhdys­valtain Irakissa olevien joukko­jen vankilassa Camp Buccassa.


 


 
Ulkopolitiikka 2/2016

Suurin niistä on pelko

Joonas Pörsti/ UP

Pelko hämärtää politiikan

Teija Tiilikainen/ UP

Ali Khamenein seuraajat

Topias Haikala

Lisää rahaa aseisiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Norjan puolustus suuntaa pohjoiseen

Sanna Orava

Populisti porskuttaa nousukaudellakin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Briteillä vähiten EU-ystäviä

Juha Mäkinen/ UP

Yhden valtion todellisuus

Anna Tervahartiala

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ydinaseiden uusi aika

Erik Nyström

Ohjuskilvestä on neuvoteltava

Tytti Erästö

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Viimeinen rauhan saari

Erik Nyström

Pehmeillä keinoilla radikalismia vastaan

Teemu Sinkkonen

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

Eurooppa-politiikan suuri murros

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

Bosnia unohdettiin liian varhain

Mitjo Vaulasvirta

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

Valtiosopimuksia voi muuttaa

Katja Creutz

Spektaakkeli suurvallassa

Jukka Valtasaari

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

Politiikka katoaa näkyvistä tšekistien maailmassa

Toivo Martikainen & Katri Pynnöniemi

Historialla tehdään politiikkaa

Matti Pesu

Kaiken takana on Kochin veljesten verkosto

Jenni Heikka

Korjaussarja euroalueelle

Vesa Vihriälä

Tasa-arvon asialla

Anna Kronlund

Niukka, toiveikas tulevaisuus

Heta Muurinen

Egyptin likainen vallankumous

Sanna Ra

Beirut haisee, mutta ruoka maistuu

Laura Wickström

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Turvallisuuspolitiikka maakunnille

Onnittelut vuosikerran voittaneille