Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

ISLAM. Profeetta Muhammed kehotti käännyttämään ihmisiä myös rauhanomaisesti, muistuttaa šaria-asiantuntija Abdullahi Ahmed An-Na’im.

Isisin kaltaiset äärijärjestöt perustelevat puhdasoppisuutensa Koraanilla. Yhdys­valtalaisen Emory-yliopiston professori Abdullahi Ahmed An-Na’im myöntää, että Koraanista löytyy säkeitä, jotka mah­dollistavat väkivaltaisen tulkinnan islamilai­sesta laista eli šariasta.

»Perinteiset islamilaisen lain tulkinnat nou­sevat paikallisista käytännöistä ja primitiivi­sestä kulttuurisesta ymmärryksestä. Niiden mukaan on hyväksyttävää levittää islamia aggressiivisesti lietsomalla pyhää sotaa. Sotavangit saa tappaa, ja naisten, lasten ja vähemmistöjen oikeuksia voi polkea», hän sanoo.

An-Na’imin mukaan Koraanin aggressii­viset tekstit liittyvät aikaan, jolloin profeetta Muhammedjoutui pakenemaan synnyin­kaupungistaan Mekasta Medinaan pienen kannattajajoukkonsa kanssa vuonna 622. Vainon ajalta peräisin olevat kirjoitukset kannustavat muslimeja pitämään toisis­taan huolta ja pysyttelemään erossa muista. Koraanissa profeetta ja hänen lähimmät seu­raajansa antavat ohjeita islamin levittämi­sestä väkivaltaisin keinoin.

Kansainvälisesti tunnetun islam- ja ihmis­oikeusasiantuntijan Abdullahi An-Na’imin mielestä pyhiä kirjoituksia on kuitenkin mahdollista tulkita myös toisin.

Ensimmäiset 300 vuotta islamin piirissä käy­tiin vilkasta keskustelua ja väiteltiin pyhien tekstien eri tulkinnoista. Profeetta Muham­med myös kannusti itsenäiseen ajatteluun.

An-Na’im nostaa nykyesimerkiksi itsenäi­sestä tulkinnasta malesialaisen Sisaret isla­missa -järjestön, joka edistää naisten ihmis­oikeuksia. Järjestön šaria-tulkinnan mukaan naisilla on samat oikeudet kuin miehillä.

Abdullahi An-Na’im on kotoisin Suda­nista, josta hän joutui pakenemaan vuonna 1985 poliittisista syistä.

»Islamistit tappoivat opettajani Mahmoud Mohammed Tahan, mutta he eivät onnistuneet tappamaan hänen ajatuksiaan. Olen jatkanut opettajani työtä.»

An-Na’imin moderni ja liberaali šaria-tul­kinta perustuu Tahan ajatuksiin. Tahan mukaan aggressiivista jihad-tulkintaa voidaan vastustaa profeetta Muhammedin aiemmilla opetuksilla Mekan ajoilta. Tuolloin profeetta kehotti käännyttämään ihmisiä viisaudella ja rauhanomaisilla neuvoilla sekä kiistelemään heidän kanssaan ystävällisellä tavalla.

Taha uskoi, että juuri Mekan ajan tulkin­nat ovat nykymaailmassa ajankohtaisia, koska ihmiskunta on tarpeeksi kehittynyt elämään niiden mukaan.

An-Na’im on samoilla linjoilla.

»Puolustan omaa uskontoani. En voi puo­lustaa orjuutta, naisten myymistä tai sotavan­kien tappamista. Sellaiset teot ovat vulgaareja, pelkurimaisia ja primitiivisiä.»

Islamissa ei ole yhtä, esimerkiksi katolisen kirkon paavin kaltaista auktoriteettia. Siksi šaria-laista ei myöskään ole olemassa yhtä oikeaa tulkintaa.

»Islamin usko ja sen harjoittaminen ovat yksilön oma asia. Muslimi ei voi olla vastuussa muiden muslimien näkemyksistä ja teoista», An-Na’im selittää.

Tästä seuraa, että kuka tahansa voi tulkita šariaa uudelleen. Jos jonkun tulkinta saa tar­peeksi kannatusta muilta muslimeilta, sen painoarvo kasvaa.

Yhdysvaltalaisen Pew-tutkimuslaitoksen vii­mevuotisen kyselyn mukaan vähintään kolme neljästä maailman muslimista ei pidä siviilei­hin kohdistuvaa väkivaltaa islamin nimissä juuri koskaan perusteltuna. Isis ei myöskään saa kannatusta muslimien enemmistöltä.

Toisaalta maailman muslimiväestön näke­mykset esimerkiksi naisten oikeuksista eroavat keskimäärin An-Na’im liberaalista tulkinnasta. Valtaosa muslimeista oli Pew-tutkimuslaitok­sen vuonna 2013 tekemän kyselyn mukaan sitä mieltä, että vaimon tulee totella miestään. Monissa muslimivaltaisissa maissa oltiin myös sitä mieltä, että vaimo ei voi erota miehestään ja että pojan kuuluu saada enemmän perintöä kuin tytön.

Saman tutkimuksen mukaan suurin osa muslimeista kannattaa šaria-lakia varsinkin perhettä koskevissa asioissa.

An-Na’im myöntää, ettei esimerkiksi nais­ten oikeuksien ajaminen osaksi nykyaikaisem­paa šaria-lain tulkintaa ole helppoa.

»Miehet eivät halua antaa valtaansa pois, mutta on vain jaksettava taistella rauhan­omaisesti ja sitkeästi muutoksen aikaansaa­miseksi.»

Isiksen ikuisuuteen šaria-asiantuntija ei usko.

»Sen olemassaolo perustuu jatkuvalle sodalle ja rajojen laajentamiselle. Jossain vai­heessa se kukistetaan.»

Kansainvälisen yhteisön on An-Nai’imin mukaan saarrettava Isis ja tukahdutettava aseiden vienti sen hallitsemille alueille. Mutta sotilaallinen voitto ei riitä. Tärkeintä olisi, että Isis kukistettaisiin teologisesti murentamalla sen äärimmäisten näkemysten kannatus.

»Muuten tulee uusia Isiksiä.»


Šaria-laki

šaria eli islamilainen laki tarjoaa moraalista ja juridista ohjeistusta muslimeille kaikilla elämänalueilla avioliiton solmimisesta rikollisten rankaisemiseen.

Laajimmassa merkityksessään šarialla tarkoitetaan Koraanin eettisiä periaat­teita ja hadithin eli profeetta Muham­media koskevan perimätiedon eettistä ohjeistusta.

Šariaa ei kokonaisuudessaan nouda­teta missään valtiossa, mutta enem­mistö muslimimaista on poiminut siitä yksittäisiä lakeja omaan lainsäädän­töönsä, tavallisimmin perheoikeuden piiristä. Iranissa, Saudi-Arabiassa ja Pakistanissa šariaa sovelletaan laajasti, mutta parlamentti säätää täydentäviä lakeja. 
Ulkopolitiikka 2/2016

Suurin niistä on pelko

Joonas Pörsti/ UP

Pelko hämärtää politiikan

Teija Tiilikainen/ UP

Ali Khamenein seuraajat

Topias Haikala

Lisää rahaa aseisiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Norjan puolustus suuntaa pohjoiseen

Sanna Orava

Populisti porskuttaa nousukaudellakin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Briteillä vähiten EU-ystäviä

Juha Mäkinen/ UP

Yhden valtion todellisuus

Anna Tervahartiala

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ydinaseiden uusi aika

Erik Nyström

Ohjuskilvestä on neuvoteltava

Tytti Erästö

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Viimeinen rauhan saari

Erik Nyström

Pehmeillä keinoilla radikalismia vastaan

Teemu Sinkkonen

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

Eurooppa-politiikan suuri murros

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

Bosnia unohdettiin liian varhain

Mitjo Vaulasvirta

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

Valtiosopimuksia voi muuttaa

Katja Creutz

Spektaakkeli suurvallassa

Jukka Valtasaari

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

Politiikka katoaa näkyvistä tšekistien maailmassa

Toivo Martikainen & Katri Pynnöniemi

Historialla tehdään politiikkaa

Matti Pesu

Kaiken takana on Kochin veljesten verkosto

Jenni Heikka

Korjaussarja euroalueelle

Vesa Vihriälä

Tasa-arvon asialla

Anna Kronlund

Niukka, toiveikas tulevaisuus

Heta Muurinen

Egyptin likainen vallankumous

Sanna Ra

Beirut haisee, mutta ruoka maistuu

Laura Wickström

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Turvallisuuspolitiikka maakunnille

Onnittelut vuosikerran voittaneille