Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

EU-POLITIIKKA. Euroopan unionin olemassaoloa on perusteltu kertomuksella yhteisestä rauhanprojektista, mutta tarina on menettänyt uskottavuuttaan.

Euroopan yhdentyminen on alusta asti nähty pohjimmiltaan rauhanpro­jektina, jonka tarkoituksena on ollut lisätä ennen niin riitaisten maiden keskinäistä yhteistyötä ja riippuvuutta. Tavoitteena on ollut tilanne, jossa sotiminen ei enää kannata.
Ajatus markkinoiden vapaudesta ja demo­kratiasta eurooppalaisen rauhan takaajana juontaa valistusfilosofien aikakaudelle. Var­haiset federalistit peräänkuuluttivat poliittista yhdentymistä, jota heidän mielestään tarvit­tiin kansallisvaltioiden itsekkyyden vastavoi­maksi. Eurooppalaisen tai kosmopoliittisen identiteetin haluttiin syrjäyttävän konfliktien käyttövoimana pidetyn nationalismin.

Taloudelliset hyötynäkökohdat osoittautui­vat merkittävimmiksi integraatiota liikkeelle­paneviksi voimiksi, kun Euroopan yhteistyön instituutioita alettiin rakentaa 1950-luvulla. Taloudellisen integraation edistämisen uskot­tiin luovan rakenteita, joiden avulla Euroopan vanhojen kansallisvaltioiden ristiriitoja voitiin ratkoa.
Euroopan nykyinen rauhanprojekti on ollut leimallisesti maailmansodat kokeneiden ikäluokkien projekti. Sotasukupolvet kokivat eurooppalaisten keskinäisen lähentämisen arvona sinänsä. Projekti on tuottanut tulok­sia: unionin jäsenmaiden välinen sota tuntuu nykyisin lähes mahdottomalta ajatukselta, ja Euroopan unionin saavutukset on palkittu Nobelin rauhanpalkinnolla.
Menestyksestä huolimatta rauhanprojekti­kertomuksen parasta ennen -päiväys näyt­tää umpeutuneen. Kertomuksen vetovoiman heikentyminen on niin ilmeistä, että Euroop­pa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy viittasi siihen ottaessaan vastaan Nobelin rauhanpalkintoa lokakuussa 2012.

Suurimmalla osalla eurooppalaisista ei ole omakohtaisia muistoja EU-maiden välisistä sodista. Aikalaisten elävän muistiperinteen sijaan sodat ovat nyt osa Euroopan kirjoitet­tua historiaa. Saksan liittokanslerin Helmut Kohlin ja Ranskan presidentin Francois Mit­terrandin kävely käsi kädessä Verdunin enti­sillä verisillä taistelutantereilla on vain yksi valokuva muiden joukossa historian oppikirjan sivuilla.

Rauhanprojekti on toki saanut uutta sisäl­töä ja merkitystä kuluneiden vuosikymmen­ten aikana. Espanjan, Portugalin ja Kreikan liittyminen unioniin nähtiin aikoinaan osana rauhan ja vakauden rakentamista. Samaan jat­kumoon on sijoitettu myös unionin itälaajen­tuminen vuodesta 2004 alkaen.

Vahvimmin Euroopan unioni on 2000-luvulla koettu rauhanprojektiksi entisen Jugoslavian alueella. Unionin edelleen jatkuva läsnäolo on konkreettista rauhantyötä Bosniassa ja Koso­vossa. Jäsenyyden mahdollisuus on ollut mer­kittävä vakaustekijä.

Toisaalta EU:n roolia rauhan ja vakau­den rakentajana unionin rajojen ulkopuo­lella on pidetty heikkona. Unionista ei ollut 1990-luvulla ehkäisemään Jugoslavian levot­tomuuksien kärjistymistä sisällissodaksi eikä toimimaan menestyksekkäästi konfliktin rat­kaisemisessa. Paljon paremmin ei ole mennyt Lähi-idässä eikä Ukrainan kriisissäkään.

Ulkosuhteissa EU on asettunut usein sekä käytännössä että retorisesti passiiviseksi vas­tavoimaksi aktiivisen toiminnan sijasta. EU näyttää katsovan, että pelkästään sen olemas­saololla »normatiivisena valtana» ja solmituilla yhteistyökumppanuuksilla on itseisarvonsa ilman, että ne johtaisivat konkreettiseen toi­mintaan.

Dialogia korostava normatiivinen valta on kuitenkin usein nähty onnettoman naiivina tulokulmana vaikeita kriisejä ratkottaessa. Normatiivista arvovaltaa syö toisten silmissä sekin, että Euroopan unioni puhuu ylevistä tavoitteista ja periaatteista, vaikka jäsenmaat myyvät aseita konfliktien osapuolille.

Rauhanprojektin kaltaisten kertomusten olennaisin ominaisuus ei ole totuudenmukai­suus vaan se, koetaanko kertomukset uskotta­viksi ja innostaviksi.

Rauhanprojekti on nykyisellään ennen kaikkea kertomus siitä, miten Eurooppa voitti pimeän menneisyytensä. Siihen sisältyvät kaikki klassisen luomiskertomuksen piirteet: Ennen EU:n perustamista vallitsi kaaos, josta on noustu yhdessä kohti järjestystä ja vau­rautta. Viime kädessä kertomus oikeuttaa uni­onin poliittisen vallan.

Poliittisille kertomuksille on keskeistä myös suuntautua tulevaisuuteen. Kertomuksessa on oltava utopian aineksia, jotta se voi näyttää tietä eteenpäin.

Juuri tässä kohtaa rauhanprojektikertomus ajautuu ongelmiin. Varsinkin länsieuroop­palaisesta näkökulmasta vaikuttaa siltä, että alkuperäinen utopia Euroopan laajuisesta rau­hasta on saavutettu. Kertomus unionista maa­ilmanpoliittisena normatiivisena valtana toimi hetken tämän utopian jatko-osana, mutta on sittemmin menettänyt uskottavuutensa.
Eurooppalainen rauha ja vakaus eivät kui­tenkaan ole valmis projekti. Vaikka kylmän sodan loppuminen merkitsi rauhanprojek­tille suurta saavutusta, se toi mukanaan toisen, vähintään yhtä suuren haasteen, nimittäin kylmän sodan aikaisten jakolinjojen purkami­sen ja maanosan yhdistämisen. Tässä unioni ei ole onnistunut kovin hyvin.

Euroopan unioni ei ole kyennyt tarjoamaan aidosti maanosan laajuista visiota yhdenty­miselle, vaan rauhanprojektikertomusta on aina kerrottu Länsi-Euroopan näkökulmasta. Itä-Euroopan kertomus Euroopasta on väis­tämättä toisenlainen. Itä- ja Länsi-Euroopan väliset erot ovat tulleet erityisen selviksi tur­vapaikanhakijoiden synnyttämien reaktioiden ansiosta.

Unionin keskeisten arvojen vakiintumi­nen uusissa jäsenmaissa näyttää epävarmalta. Euroopan unioni on ollut hyvä asettamaan vaatimuksia jäsenyyttä hakeville maille, mutta osoittautunut paljon huonommaksi vaikutta­maan siihen, että jäseneksi jo hyväksytyt valtiot noudattavat yhteisesti sovittuja periaatteita ja jaettuja arvoja. Tästä kertovat Itä-Euroopan maiden heikentyneet sijoitukset demokrati­aindekseissä unioniin liittymisen jälkeen.

Jos rauhanprojektin perinnettä halutaan pitää hengissä, yhteisten arvojen ja sopimus­ten vastaiseen toimintaan pitää uskaltaa ottaa vahvasti kantaa.

Haasteet eivät lopu tähän. Unionin poliitti­sen vallan oikeutus on perinteisesti perustunut rauhan rakentamisen ohella yhteistyön tuot­tamaan taloudelliseen hyvinvointiin ja sen oikeudenmukaiseen jakautumiseen euroop­palaisten kesken. Nyt tämä ei enää yksin riitä perustelemaan unionin valtaa.

EU:n integraatio on syventynyt 1990-luvun alun jälkeen ja edennyt taloudesta jäsenvalti­oiden suvereniteetin kannalta uusille herkille aloille, kuten ulkopolitiikkaan sekä oikeus- ja sisäasioihin. Nykyinen EU-kriittisyys lienee ainakin osin heijastusta siitä, että EU:n legiti­miteetin perusteet eivät ole kehittyneet samaa tahtia yhdentymisen kanssa.

Unionin oikeutusta tuskin voidaan jatkossa rakentaa lupaamalla taloudellista hyvinvoin­tia markkinoita vapauttamalla, jos Eurooppa edelleen eriytyy alueellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Erityisen haastavaa yhteisen ker­tomuksen tarjoaminen on siellä, missä vakaus, demokratia ja rauha ovat eniten koetuksella, eli itäisessä Keski-Euroopassa, Balkanilla ja itäi­sellä Välimerellä.

Ongelmat pahenevat todennäköisesti enti­sestään, sillä edessä on sopeutuminen pysy­västi hitaaseen talouskasvuun tai kasvun pysähtymiseen. EU-maiden kansalaisten on entistä vaikeampi hahmottaa, miksi valtion hupenevasta kassasta pitäisi lähettää rahaa Brysseliin ja minkä periaatteiden mukaisesti sitä jaetaan sieltä edelleen.

Federalistien silmissä Euroopan ongelmat ratkeavat vain rakentamalla eurooppalainen liittovaltio ja kehittämällä koko maanosan laa­juista demokratiaa. Haave liittovaltiosta käy­nee unionissa kaivatusta tulevaisuuteen suun­tautuvasta utopiasta. Pelkkä liittovaltio-sana on kuitenkin toisille niin voimakkaan punai­nen vaate, että siitä tuskin on uudeksi yhtei­sesti jaetuksi visioksi.

Myös federalistien kannattaisi pysähtyä pohtimaan kriittisesti unionin perusteita. Markkinoiden vapauttamiselle rakennettu rauhanprojekti on huojuva talo. Taloudellis­ten haasteiden syventyessä rakenteet joutuvat todelliselle koetukselle.

Tavallisten eurooppalaisten näkökulmasta rajojen avautuminen näyttää vain avaavan oven terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuu­den kaltaisten ongelmien leviämiselle. Lisäksi rajojen avoimuus näyttää pahentavan varalli­suuden epäoikeudenmukaista jakautumista.

Markkinoita vapauttamalla voidaan lisätä keskinäisriippuvuutta ja luoda pidäkkeitä val­tioiden välisille sodille. Euroopan taloudellinen ja sosiaalinen eriytyminen kertoo kuitenkin siitä, että vapaiden markkinoiden vastapai­noksi tarvitaan aktiivisia julkisen vallan toi­mia. Toisiinsa kytkeytyneissä talouksissa niitä odotetaan sekä jäsenvaltioilta että unionilta.

Jotta eurooppalaisella rauhanprojektilla on tulevaisuus, unionin on kyettävä tarjoamaan ratkaisuja niihin ongelmiin, jotka eurooppa­laisten mielestä tällä hetkellä vaarantavat tur­vallisuuden ja vakauden.

Euroopan unioni voisi löytää uuden tehtävän ja utopian esimerkiksi pehmentämällä Euroo­pan laskua hidastuvan talouskasvun ja niuk­kenevien resurssien aikakauteen. Unionilla voisi olla osansa myös tulo- ja varallisuuseroja kaventavan yhteistyön kehittämisessä, esimer­kiksi puuttumalla unionin sisäisiin veropara­tiiseihin tai harmonisoimalla yritysverotusta.

Eurooppalainen rauha näyttäytyy yhä useammalle eurooppalaiselle nimenomaan yhteiskunnallisena ja sosiaalisena rauhana, jonka taustalla on tasapainoinen taloudelli­nen kehitys. Talouteen ja toimentuloon liit­tyvät uhat ovat keskeisimpiä eurooppalaisten kokemia uhkia. Taloudellisen turvallisuuden järkkyessä unionin on kyettävä toimimaan todellisena kriisinratkaisijana ja sillä on oltava välineet taloudellisten erojen tasoittamiseksi.

Käytännössä tämä edellyttää merkittävää talouspoliittisen toimivallan siirtoa yksittäi­siltä jäsenvaltioilta unionin toimielimille. Eurokriisin jäljiltä unionin jäsenmailla ei kui­tenkaan ole yhteistä näkemystä siitä, mihin suuntaan unionin taloudellista kriisinhallin­takykyä tulisi viedä. Tämä jättää ammottavan aukon Euroopan rauhanprojektin ytimeen.

Samalla unionin olisi kannettava vastuunsa myös oman, nykyisellään varsin levottoman ympäristönsä vakaudesta. EU:n tulisi kehittää laajentumisensa lisäksi muita keinoja vakau­den rakentamiseen.

Tähän asti on oletettu, että tunne eurooppa­laisten keskinäisestä solidaarisuudesta syntyy vähitellen taloudellisen integraation ja unio­nin instituutioiden rakentamisen sivutuot­teena. Unioni saattaa tulevaisuudessa joutua kääntämään ajatuksen päinvastoin.

Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan dia­logi ja yhteistyö voivat olla avain mantereen laajuisten takalukkojen avaamiseen. Mark­kinoiden vapaus ja yhteiset instituutiot ovat tässä ajattelussa todellisen yhdentymisen sivutuotteita. Ratkaisut edellyttävät todennä­köisesti samanlaista kekseliäisyyttä ja sinnik­kyyttä kuin maailmansodat kokeneet suku­polvet osoittivat yhdentymisen alkuvaiheessa. Niitä tarvitaan, koska markkinoiden vapaut­tamiseen pohjautuvan rauhanprojektin tie on kuljettu loppuun.

 
Ulkopolitiikka 2/2016

Suurin niistä on pelko

Joonas Pörsti/ UP

Pelko hämärtää politiikan

Teija Tiilikainen/ UP

Ali Khamenein seuraajat

Topias Haikala

Lisää rahaa aseisiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Norjan puolustus suuntaa pohjoiseen

Sanna Orava

Populisti porskuttaa nousukaudellakin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Briteillä vähiten EU-ystäviä

Juha Mäkinen/ UP

Yhden valtion todellisuus

Anna Tervahartiala

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ydinaseiden uusi aika

Erik Nyström

Ohjuskilvestä on neuvoteltava

Tytti Erästö

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Viimeinen rauhan saari

Erik Nyström

Pehmeillä keinoilla radikalismia vastaan

Teemu Sinkkonen

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

Eurooppa-politiikan suuri murros

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

Bosnia unohdettiin liian varhain

Mitjo Vaulasvirta

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

Valtiosopimuksia voi muuttaa

Katja Creutz

Spektaakkeli suurvallassa

Jukka Valtasaari

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

Politiikka katoaa näkyvistä tšekistien maailmassa

Toivo Martikainen & Katri Pynnöniemi

Historialla tehdään politiikkaa

Matti Pesu

Kaiken takana on Kochin veljesten verkosto

Jenni Heikka

Korjaussarja euroalueelle

Vesa Vihriälä

Tasa-arvon asialla

Anna Kronlund

Niukka, toiveikas tulevaisuus

Heta Muurinen

Egyptin likainen vallankumous

Sanna Ra

Beirut haisee, mutta ruoka maistuu

Laura Wickström

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Turvallisuuspolitiikka maakunnille

Onnittelut vuosikerran voittaneille