Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

HYVINVOINTI. Euroopan unioni neuvottelee kahdesta suuresta vapaakauppasopimuksesta, joiden on määrä kasvattaa taloutta. Käykö niin väistämättä? 

Kaupan vapauttaminen luo vaurautta niihin maihin jotka osallistuvat sopimuksiin.

→ Osittain totta.

Euroopan unioni neuvottelee parhaillaan kahdenvälisestä vapaakauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa ja monenvälisestä palve­lukauppasopimuksesta 22 maan kanssa. EU:n ja Yhdysvaltain TTIP-sopimus (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ja palveluja koskeva Tisa-sopimus (Trade in Services Agree­ment) vilkastuttavat taloudellista toimintaa – keskimäärin.

Euroopan komission tilaustutkimuksen mukaan EU:n vienti Yhdysvaltoihin kasvaisi TTIP-sopimuksen ansiosta lähes kolmannek­sen. Vaikutus perustuisi ennen muuta siihen, että tuonti ja vienti helpottuisivat sitä mukaa kuin esimerkiksi pakkausmerkinnät, turval­lisuusmääräykset ja muu sääntely yhdenmu­kaistuivat.

Kaupankäynnin vilkastuminen toisi EU:lle noin 119 miljardin euron ja Yhdysvalloille noin 95 miljardin euron lisätulot vuodessa. EU:n bruttokansantuote oli vuonna 2014 Eurosta­tin mukaan noin 13 921 miljardia euroa, Yhdys­valtain puolestaan Maailmanpankin mukaan noin 17 419 miljardia dollaria eli noin 15 000 miljardia euroa.

Eräissä muissa tutkimuksissa sopimuksen taloutta kasvattava vaikutus on kuitenkin kiis­tetty. Esimerkiksi Itävallan kehitystutkimus­säätiön mukaan TTIP vähentäisi EU-maiden keskinäistä kauppaa jopa kolmanneksen. Se korvautuisi tuonnilla Yhdysvalloista, jos tuonti sieltä olisi halvempaa. Lisäksi työttömyys ja siitä aiheutuvat kustannukset lisääntyisivät, jos EU-maiden yritykset eivät pystyisi kilpai­lemaan halvan tuonnin kanssa.
»Monet tutkimukset, jotka ennakoivat TTIP:n taloudellisia hyötyjä, perustuvat teol­lisen vallankumouksen aikaisiin talousteori­oihin. Niissä oletetaan, että työvoima siirtyisi uusille kasvualoille viipymättä. Niin saattoi käydä teollistumisen aikana, kun harvassa työssä tarvittiin erityisosaamista, mutta nyky­aikana realistisempaa on, että siirtymä vie jopa vuosikymmenen», sanoo tutkija Christer Lindholm Åbo Akademin kansantaloustieteen laitokselta.


Siksi vapaan kaupan rinnalle tarvitaan haastateltujen asiantuntijoiden mukaan yhteiskuntapolitiikkaa, joka tasaa kaupan vapauttamisen hyötyjen ja haittojen ääripäitä: työttömyys- ja muita sosiaalitukia on kehi­tettävä ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia lisättävä.

Lännen on luotava kansainvälisen kaupan säännöt, jotta Kiina saadaan niihin mukaan.

→ Osittain totta.

TTIP-sopimustaon perusteltu myös Kiinan nousun luomalla uhalla. On ajateltu, että Kiina ja muut nousevat taloudet saadaan mukaan kansainvälisen kaupan uusiin sääntöihin, kun­han Yhdysvallat ja EU pääsevät niistä ensin sopuun – ja jos eivät pääse, Kiina kehittää omat sääntönsä.

Kiina on ollut Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsen vuodesta 2001, mikä on sitonut maan tullien alentamiseen ja kaupan sekä investointien esteiden purkamiseen. Ennen jäsenyyttään Kiina hyödynsi talouden kansain­välistymistä kylmästi oman etunsa mukaan: alkaessaan avautua 1980-luvulla Kiina suojasi nousevia teollisuudenalojaan kilpailulta ja imi itselleen teknologista osaamista, kun ulkomai­sia sijoituksia suunnattiin ulkomaalaisten ja kiinalaisten yhteisyrityksiin. Lisäksi Shanghai­hin ja muihin suuriin rannikkokaupunkeihin perustettiin talousalueita, joiden oli määrä vauhdittaa teknologian siirtoa ulkomaisilta yrityksiltä kiinalaisille.

Historian valossa näyttää todennäköiseltä, että Kiina hyödyttää omaa talouttaan WTO:n säännöillä mahdollisimman taitavasti ja liittyy uusiin vapaakauppajärjestelyihin vasta, kun se hyötyy niistä varmasti.

Kiinan ja muiden nousevien talouksien asema voi muuttua sitä mukaa kuin TTIP ja muut WTO:n ulkopuoliset, kahdenväliset ja alueelliset sopimukset kattavat aiempaa suu­remman osan maailman kaupasta ja talou­desta.
»Jos WTO:n ulkopuolisten vapaakauppasopi­musten säännöt ja standardit koskevat merkit­tävää osaa maailmankaupasta, ulkopuolisille maille tulee painetta mukautua niihin, vaikka ne eivät olisi olleet mukana päättämässä kysei­sistä sopimuksista», sanoo kansainvälisen kauppaoikeuden tutkija Johanna Jacobsson. Hän tutkii WTO:n oikeussääntöjä Euroopan yli­opistoinstituutissa Firenzessä.

EU:n on pakko mukautua Yhdysvaltain sääntelyyn ja standardeihin.

→ Tarua.

Moni EU-maa kieltää geenimanipuloitujen ruokakasvien kasvattamisen, ja myös hormo­neilla kasvatetun lihan tuominen unioniin on kielletty. Muun muassa tästä syystä EU:ssa on pelätty, että TTIP-sopimus pakottaisi unionin mukautumaan Yhdysvaltain sääntelyyn ja hei­kentäisi kuluttajien ja ympäristön suojaa.

EU:lla ei kuitenkaan ole mitään velvolli­suutta tai pakkoa hyväksyä Yhdysvaltain sään­töjä sinällään. »EU tuskin muuttaa linjaansa kokonaan, sillä lainsäädännön muutokset ovat Euroopan parlamentin ja kansallisten parla­menttien käsissä», Johanna Jacobsson sanoo.

Jacobssonin mukaan demokraattisen val­vonnan näkökulmasta ongelmallista saattaa sen sijaan olla se »syvä regulatiivinen yhteis­työ», jota eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset viranomaiset ja asiantuntijat tekevät ruohon­juuritasolla. Kyse on siitä, kuinka demokraat­tisesti valitut päättäjät pystyvät valvomaan viranomaistason päätöksiä, jotka eivät edellytä lakimuutoksia mutta jotka hivuttavat säänte­lyä aiempaa yhdenmukaisemmaksi.

Toisaalta on syytä muistaa, että EU tarvitsee uutta sopimusta enemmän kuin Yhdysvallat, sanoo vapaakaupan tulevaisuutta tutkinut yhdysvaltalaisen Brigham Young -yliopiston valtio-opin professori Earl H. Fry. EU:lla on Yhdysvaltoja kovempi paine vauhdittaa talou­tensa kasvua ja vahvistaa kansainvälistä ase­maansa.

»Sopimus vahvistaisi transatlanttista suh­detta ja EU:n asemaa, kun unioni kamppailee sisäisten ja kansainväliseen asemaansa liitty­vien ongelmien kanssa», Fry sanoo.

Yhdysvallat on lisäksi taloudellisesti EU:ta vahvempi. Siinä missä EU:n yhteenlaskettu talous kasvoi viime vuonna noin 1,9 prosent­tia, Yhdysvaltain talous kasvoi noin 2,4 pro­senttia. Työttömiä oli Yhdysvalloissa noin kuusi prosenttia työvoimasta, EU:ssa lähes yhdeksän.

EU:n tärkeimmät vientimarkkinat ovat Yhdysvalloissa: unionin yhteenlasketusta vien­nistä viidennes suuntautuu Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat puolestaan vie eniten Kanadaan, noin 18 prosenttia kokonaisviennistä.

Yhdysvaltain ja EU:n sopimus vähentäisi valtioiden valtaa suhteessa suuryrityksiin.

→ Totta.

AlkuperäiseenTTIP-sopimusluonnokseen sisältyi niin sanottu investointisuoja, jonka mukaan investointeja koskevat riidat olisi rat­kaistu välimiesmenettelyn avulla. Esimerkiksi yhdysvaltalainen suuryritys olisi voinut haas­taa oikeuteen sijoituksensa kohteena olleen EU-maan, jos valtio olisi kiristänyt lakejaan ja suuryritys olisi tulkinnut lakimuutoksen vai­keuttavan liiketoimintaansa. Välimiehet olisi valittu jokaista oikeusjuttua varten erikseen, menettely olisi ollut salainen, eikä ratkaisuista olisi voinut valittaa.

Investointisuoja herätti EU:ssa laajaa kan­salaisyhteiskunnan vastustusta. Kriitikoiden mukaan välimiesmenettelyssä ei olisi takeita siitä, että ratkaisut olisivat yhteneviä edes samanlaisissa tapauksissa. Myös välimiesme­nettelyn läpinäkyvyyden puute ja tuomareiden mahdollinen kaksoisrooli yritysten asianaja­jina herättivät arvostelua.

Siksi EU toi viime syksynä neuvottelu­pöytään uuden sopimusluonnoksen, jonka mukaan välimiesmenettelystä luovuttaisiin ja investointiriidat ratkaistaisiin sen sijaan pysyvässä tuomioistuimessa. Riidanratkaisuelimeen valittaisiin viisi tuomaria Yhdys­valloista, viisi EU-maista ja viisi kolmansista maista, ja sen päätöksistä voisi valittaa eril­liseen vetoomustuomioistuimeen. Lisäksi EU korosti ehdotuksessaan, että valtioilla olisi edelleen oikeus säätää yritysten toimintaedel­lytyksistä laeilla.

Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeu­den akatemiaprofessorin Martti Koskennie­men mukaan uusi esitys on aiempaa parempi, mutta ei ratkaise tuomioistuimeen liittyvää perusongelmaa: uuden, ylikansallisen tuomio­istuimen synnyttäminen vie kaupankäyntiin ja talouden toimintaan liittyvät kysymykset joka tapauksessa pois kansallisen oikeuden tuomio­vallasta.

»Tämä muuttaa eurooppalaisen julkisen vallan ja kansainvälisen liike-elämän välistä tasapainoa merkittävästi yrityselämän eduksi. Kun kaupallisen toiminnan sääntelyyn liitty­vät asiat ratkotaan oikeudessa kansainvälisellä tasolla, yritysten toiminta on yhä enemmän irrallaan niistä yhteiskunnista, joissa yritykset toimivat», Koskenniemi sanoo.

TTIP-neuvottelut jatkuvat edelleen, eikä Yhdysvallat välttämättä suostu EU:n ehdo­tukseen välimiesmenettelyn poistamisesta.

Juuri valmiiksi neuvotellussa Yhdysval­tain ja Tyynenmeren alueen vapaakauppaso­pimuksessa välimiesmenettely on samankal­tainen kuin TTIP:hen alun perin suunniteltiin. Sen sijaan palvelukauppaa koskevassa Tisa-so­pimuksessa riidat aiotaan ratkaista perintei­sessä valtioiden välisessä riidanratkaisume­nettelyssä.

 

Tästä neuvotellaan

EU:n ja Yhdysvaltain välinen TTIP-sopimus keskittyisi kaupan tek­nisten esteiden poistamiseen, kuten sääntelyn yhdenmukaistamiseen. Tullit on suurimmaksi osaksi jo poistettu.

Neuvotteluton määrä saada pää­tökseen ennen kuin Yhdysvaltain presidentti vaihtuu. Jos tavoitteeseen ei päästä, neuvottelut venynevät aina­kin kaksi vuotta.

Keväällä Yhdysvaltoja syytettiin yrityksistä painostaa EU:ta tinkimään muun muassa terveys- ja ympäristö­sääntelystään TTIP-sopimusneuvot­teluissa.

Palvelukauppaavapauttavasta Tisa-sopimuksesta neuvottelevat EU:n ja Yhdysvaltain lisäksi 21 maata, kuten Australia ja Uusi-Seelanti, Japani, Etelä-Korea ja Hongkong sekä Kanada, Chile ja Meksiko.

Kukin maa voi määritellä, mitä palve­lualoja se haluaa avata kansainväliselle kilpailulle. EU on rajannut neuvotte­luista pois julkiset palvelut.

 
Ulkopolitiikka 2/2016

Suurin niistä on pelko

Joonas Pörsti/ UP

Pelko hämärtää politiikan

Teija Tiilikainen/ UP

Ali Khamenein seuraajat

Topias Haikala

Lisää rahaa aseisiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Norjan puolustus suuntaa pohjoiseen

Sanna Orava

Populisti porskuttaa nousukaudellakin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Briteillä vähiten EU-ystäviä

Juha Mäkinen/ UP

Yhden valtion todellisuus

Anna Tervahartiala

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ydinaseiden uusi aika

Erik Nyström

Ohjuskilvestä on neuvoteltava

Tytti Erästö

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Viimeinen rauhan saari

Erik Nyström

Pehmeillä keinoilla radikalismia vastaan

Teemu Sinkkonen

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

Eurooppa-politiikan suuri murros

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

Bosnia unohdettiin liian varhain

Mitjo Vaulasvirta

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

Valtiosopimuksia voi muuttaa

Katja Creutz

Spektaakkeli suurvallassa

Jukka Valtasaari

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

Politiikka katoaa näkyvistä tšekistien maailmassa

Toivo Martikainen & Katri Pynnöniemi

Historialla tehdään politiikkaa

Matti Pesu

Kaiken takana on Kochin veljesten verkosto

Jenni Heikka

Korjaussarja euroalueelle

Vesa Vihriälä

Tasa-arvon asialla

Anna Kronlund

Niukka, toiveikas tulevaisuus

Heta Muurinen

Egyptin likainen vallankumous

Sanna Ra

Beirut haisee, mutta ruoka maistuu

Laura Wickström

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Turvallisuuspolitiikka maakunnille

Onnittelut vuosikerran voittaneille