Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

VAIHTOEHTO. Talouden pitää palvella hyvinvointia ja luontoa eikä päinvastoin, sanoo kestävän talouden tutkija Maria Joutsenvirta.

Nykyinen talouspoli­tiikka ei ole ekolo­gisesti eikä ihmis­ten hyvinvoinnin kannalta kestävää. Siksi meidän on pakko laajen­taa talouden käsitettä, toteaa Aalto-yliopiston kestävän talouden tutkija Maria Joutsenvirta. Hän kirjoitti työryhmän kanssa kirjan vaihtoehtoisesta taloudesta.

Kirjoittajien mukaan ratkai­sua hyvinvoinnin turvaamiseen pitäisi etsiä kasvuun tarrau­tumisen sijasta ekologisesti kestävästä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesta talousjär­jestyksestä.

Millainen uuden talousjärjes­tyksen tulisi olla?

Talouskasvulla on vahva yhteys ympäristöongelmiin, ja tietyn aineellisen elintason jälkeen ihmisten hyvinvointi on ennen kaikkea sosiaalista ja psykolo­gista. Hyvinvointia ei ole enää järkevää alistaa talouskasvun tavoittelulle.

Meidän pitää pikemminkin irrottautua kasvuriippuvuu­desta. Tämä on järkevää myös siksi, että yhä useampien talousasiantuntijoiden mukaan Suomen kaltaiset pitkälle kehittyneet maat ovat astu­neet hitaan kasvun tai jopa nollakasvun aikakaudelle.

Kestävä talous on sellainen, joka tuottaa kaikille hyvin­vointia maapallon ekologisen kantokyvyn rajoissa ja jossa taloudella on vain välineel­linen tehtävä. Talous ei ole vain rahataloutta, vaan siihen kuuluu myös kodeissa, naapu­rustoissa ja vaikka ruokaosuus­kunnissa tehty palkaton työ.

Tarkoittaako kasvun pysäh­tyminen palkkatyön vähene­mistä, kun yritykset edelleen etsivät tehokkaampia tapoja tehdä bisnestä?

Ei. Työttömyyttä lisää kasvuun pakotettu talous. Kun talous ei kasva enää kuten ennen, kasvua pyritään puristamaan ulos työn tuottavuutta paran­tamalla. Tuottavuuden pakonomainen tavoittelu johtaa työttömyyteen ja epävarmoi­hin työpaikkoihin, koska sama tuotos pyritään tuottamaan yhä vähemmällä ihmistyövoimalla.

Kirjoitatte, että kasvulukko voitaisiin avata määrittele­mällä työ ja tuottavuus uudelleen. Miten?

Kokonaistaloudellisesti ei ole järkevää, että osa ihmisistä tekee palkkatöitä jaksamisen äärirajoilla ja osa on työt­tömänä. Järkevää olisi jakaa työtä niin, että helpotettai­siin osa-aikatyön tekemistä. Osa-aikatyön pitää kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen.

Iso osa jälkiteollista taloutta on ihmisiä työllistävää palvelutaloutta, jonka hyvä laatu on kiinni siitä, onko ihmisillä riittävästi aikaa toisilleen. Esi­merkiksi terveydenhuollossa, koulutuksessa ja kulttuuri­alalla ei ole järkevää tavoitella mahdollisimman suurta työn tuottavuutta.

Vähenevätkö myös verotulot, jos talous ei kasva? Miten julkiset palvelut järjestetään uudessa taloudessa?

Monien on järkevää vähentää palkkatyön osuutta kotitaloudessaan, mutta kansanta­loudessa tämä ei vähentäisi palkkatyön määrää vaan jakaisi palkkatyötä aiempaa tasai­semmin ihmisten kesken. Jos palkkatyötä jaetaan, julkisen talouden tasapaino paranee.

Verotuloja voidaan saada lisää ympäristöveroista ja nykyistä jyrkemmästä verotuk­sen progressiosta. Palveluiden tuottajina voidaan käyttää yhteiskunnallisia yrityksiä ja muita yhteisötalouden toimi­joita, joiden toiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin.

Hyvinvointia on lisätty pitkään talouskasvulla. Miten asenteita voidaan muuttaa?

Talouspoliittista valtaa käyttä­vien poliitikkojen, virkamies­ten ja talousammattilaisten pitää avautua moniäänisem­mälle talouskeskustelulle, jossa talous nähdään koko­naisvaltaisemmin kuin nyt. Voimme valita päättäjiksi ihmisiä, jotka ovat valmiita kyseenalaistamaan talouskas­vun ihanteen.

Talouskasvun korostaminen johtuu siitä, että vallitsevan uusklassisen talousteorian mukaan hyvinvointivaltiota voidaan kehittää sitä parem­maksi mitä enemmän tuo­tetaan ja kulutetaan. Teoria pitää haastaa. Vaihtoehtoiset talousteoriat tunnistavat hyvinvoinnin kaikki ulottuvuu­det ja ihmisten riippuvuuden luonnosta. Taloustieteen opinahjojen pitää opettaa vaihto­ehtoisia talousteorioita.

Onko lännen uudistuksilla merkitystä ympäristön kan­nalta, kun nousevat taloudet kasvavat edelleen?

Lähes kaikissa maissa rikkain väestönosa tavoittelee unel­maa aineellisesti yltäkylläisestä elämästä. Siksi olisi asetettava rajat esimerkiksi enimmäis­tuloille ja kulutukselle sekä kiellettävä resurssien tuhlailu laeilla.


Näitä luen nyt

1. Margaret Atwoodin trilogia: Oryx and Crake, The Year of the Flood ja MaddAddam. Dystopia kuvitel­lusta tulevaisuudesta ja ihmiskunnan menneisyydestä.

2. Ian McEwan:The Children Act (suom. Lapsen oikeus). Romaani kysyy, kumpi painaa enemmän, usko vai oikeus elämään.

3. Bryan Stevenson:Just Mercy. Tositarina osoittaa, miten ihmisen rikkonaisuus on myös yhteisen ihmisyytemme lähde.


 
Ulkopolitiikka 2/2016

Suurin niistä on pelko

Joonas Pörsti/ UP

Pelko hämärtää politiikan

Teija Tiilikainen/ UP

Ali Khamenein seuraajat

Topias Haikala

Lisää rahaa aseisiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Norjan puolustus suuntaa pohjoiseen

Sanna Orava

Populisti porskuttaa nousukaudellakin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Briteillä vähiten EU-ystäviä

Juha Mäkinen/ UP

Yhden valtion todellisuus

Anna Tervahartiala

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ydinaseiden uusi aika

Erik Nyström

Ohjuskilvestä on neuvoteltava

Tytti Erästö

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Viimeinen rauhan saari

Erik Nyström

Pehmeillä keinoilla radikalismia vastaan

Teemu Sinkkonen

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

Eurooppa-politiikan suuri murros

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

Bosnia unohdettiin liian varhain

Mitjo Vaulasvirta

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

Valtiosopimuksia voi muuttaa

Katja Creutz

Spektaakkeli suurvallassa

Jukka Valtasaari

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

Politiikka katoaa näkyvistä tšekistien maailmassa

Toivo Martikainen & Katri Pynnöniemi

Historialla tehdään politiikkaa

Matti Pesu

Kaiken takana on Kochin veljesten verkosto

Jenni Heikka

Korjaussarja euroalueelle

Vesa Vihriälä

Tasa-arvon asialla

Anna Kronlund

Niukka, toiveikas tulevaisuus

Heta Muurinen

Egyptin likainen vallankumous

Sanna Ra

Beirut haisee, mutta ruoka maistuu

Laura Wickström

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Turvallisuuspolitiikka maakunnille

Onnittelut vuosikerran voittaneille