Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Historialla tehdään politiikkaa

Antti Blåfield (toim): Historian käyttö ja väärinkäyttö. Siltala 2016, 270 s. Hal Brands & Jeremy Suri (toim): The Power of the Past. History and Statecraft. Brookings Institution Press 2016, 327 s.

Matti Pesu

Suomalaisessa ulkopoliittisessa keskuste­lussa historiaan viita­taan edelleen karuna oppimestarina, jonka viisauksia on syytä kuunnella ulko- ja turvallisuuspoliittisia päätöksiä tehdessä. Se, miten tämä käytännössä tapahtuu, on monimutkaisempi kysymys.
Yhdysvaltain ulkopolitii­kan näkökulmasta samaan tematiikkaan pureutuu Hal Brandsin ja Jeremy Surin toimittama uutuusteos, jossa historiallisten esimerkkien avulla tarkastellaan, miten his­toria on vaikuttanut ja miten sen tulisi vaikuttaa ulkopoli­tiikan tekoon. Keskiössä ovat niin kutsutut historialliset analogiat.

Nykyhetken ja historian rinnastaminen nähdään ulkopolitiikan tutkimuksessa usein ennen muuta kielteisessä valossa ja päätöksentekoa häiritsevänä seikkana, joka voi pahimmillaan estää näkemästä sitä, mitä uutta vallitsevassa tilanteessa on. Brandsin ja Surin teos poikkeaa tästä linjasta. Teos pyrkii tuomaan esille myös sen, miten histo­ria voi myönteisellä tavalla valaista ulkopoliittista päätök­sentekoa.

Teoksen kirjoittajat ovat tutkijoita, ulkopolitiikan pää­töksentekijöitä sekä tutkimuk­sen ja politiikan välissä liikku­neita ammattilaisia. Professori Suri tarkastelee omassa artik­kelissaan Henry Kissingeriä. Surin mukaan Yhdysvaltain entisen ulkoministerin tapana on muodostaa historiallisia näkökulmia maailmanpolitii­kan syvistä rakenteista valikoi­den ja jopa yksinkertaistaen. Kissinger vetoaa yhä maailman johtaviin poliittisiin päättäjiin, jotka saapuvat kuulemaan hänen viisauksiaan. Vaikut­tamisen näkökulmasta olen­naista ei siis aina ole väitteiden historiallinen tarkkuus vaan se, millä tavalla asiat puetaan.

Yhdysvaltain puolustusministeriössäkin työskennellyt professori Thomas Mahnken puolestaan varoittaa vanho­jen myyttien ja vertauskuvien kuluttamisesta nykyisessä kan­sainvälispoliittisessa keskus­telussa. Hän käyttää esimerk­kinä kylmän sodan aikaista patoamispolitiikan käsitettä, joka on sittemmin nostettu amerikkalaisessa keskustelussa esiin muun muassa suhteessa Kiinaan. Mahnkenin mukaan ongelma on, että nykykeskus­telussa käsitteen historiallinen vivahteikkuus, sisältö ja merki­tys yksinkertaistuvat.

Mahnkenin artikkeli on mitä tärkein muistutus aikana, jolloin vanhat käsitteet, kuten kylmä sota, liennytys ja suo­mettuminen sekä artikkelissa mainittu patoaminen ovat ilmestyneet uudestaan julki­seen keskusteluun.

Teoksen toimittajat alle­viivaavat, että historiallisten vertausten tulee olla lähtö­kohta nykyhetken kriittiseen tarkasteluun. Professori Mark Atwood Lawrencen mukaan esimerkiksi Obaman hallin­nossa käytiin vuonna 2009 hyödyllisiä keskusteluja Afga­nistanin sodan ja Vietnamin sodan yhteneväisyyksistä ja eroista. Analogiat eivät olekaan itsessään hyviä tai pahoja; kaikki riippuu siitä, miten niitä käyttää.

Siinä missä yhdysvaltalaispro­fessorien teos keskittyy siihen, miten historia vaikuttaa ulko­politiikkaan, toimittaja Antti Blåfieldin kokoama antologia käsittelee historiaa ja politiik­kaa monisyisemmin.

Kirja on Historioitsijat ilman rajoja Suomessa -järjestön ensimmäinen laaja hanke. Kirjan sisällössä näkyvät orga­nisaation tavoitteet historia­tietoisuuden ja historiallisen keskustelun edistämisestä sekä historiatiedon käytöstä konfliktien ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi.

Kuten antologian nimi kertoo, historiaa käytetään monin paikoin välineellisesti. Historia saatetaan alistaa esi­merkiksi tietynlaisen politiikan oikeuttamiselle tai kansalli­sen yhtenäisyyden luomiselle sekä toisaalta eri yhteisöjen välisten jakolinjojen syventä­miselle. Jakolinjat voivat olla merkittävä este rauhalle tai kytö, josta seuraava konflikti saa alkunsa. Toisin sanoen historia ja siitä muodostetut kertomukset palvelevat usein poliittisia tarkoitusperiä.

Tutkija Marko Lehti esi­merkiksi kirjoittaa siitä, miten Bosnian sodan päättäneessä Daytonin rauhansopimuksessa maan kansallisuuksien jyrkkä jako hyväksyttiin ilman jako­linjojen historiallisten juurien kyseenalaistamista. Tämä on hankaloittanut niiden Bosnian kansalaisten elämää, jotka eivät halua identifioitua yhteen etniseen ryhmään.

Blåfieldin toimittama kokoomateos muistuttaa myös siitä, että historia ja sen tutkimus eivät pelkästään vaikuta politiikkaan vaan politiikka vaikuttaa historian­tutkimukseen ja sen tekemi­sen edellytyksiin. Brittiläinen historioitsija Timothy Garton Ash tuo puheenvuorossaan esiin, että valtiovallan ei tule rajoittaa historiantutkimusta pakkokeinoin säätämällä muistolakeja, jotka kieltävät esimerkiksi holokaustin kiis­tämisen. Historiantutkimus elää vapaasta väittelystä ja totuuksien kyseenalaistami­sesta.

Teosten perusteella lukija päätyy siihen lopputulok­seen, että politiikkaa tehdään läpeensä historian kylläs­tämässä ilmapiirissä ja että historiaa tutkitaan politiikan puitteissa. Historioitsijoilla ja historiansa tuntevilla päätök­sentekijöillä on paikkansa niin ulkopoliittisessa päätöksenteossa kuin konfliktinratkaisu­tilanteissa. Parhaiten heidän läsnäolonsa varmistetaan siten, että yhteiskunnat panos­tavat historiantutkimukseen ja tunnustavat historiatietoisuu­den arvon.

 
Ulkopolitiikka 2/2016

Suurin niistä on pelko

Joonas Pörsti/ UP

Pelko hämärtää politiikan

Teija Tiilikainen/ UP

Ali Khamenein seuraajat

Topias Haikala

Lisää rahaa aseisiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Norjan puolustus suuntaa pohjoiseen

Sanna Orava

Populisti porskuttaa nousukaudellakin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Briteillä vähiten EU-ystäviä

Juha Mäkinen/ UP

Yhden valtion todellisuus

Anna Tervahartiala

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ydinaseiden uusi aika

Erik Nyström

Ohjuskilvestä on neuvoteltava

Tytti Erästö

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Viimeinen rauhan saari

Erik Nyström

Pehmeillä keinoilla radikalismia vastaan

Teemu Sinkkonen

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

Eurooppa-politiikan suuri murros

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

Bosnia unohdettiin liian varhain

Mitjo Vaulasvirta

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

Valtiosopimuksia voi muuttaa

Katja Creutz

Spektaakkeli suurvallassa

Jukka Valtasaari

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

Politiikka katoaa näkyvistä tšekistien maailmassa

Toivo Martikainen & Katri Pynnöniemi

Historialla tehdään politiikkaa

Matti Pesu

Kaiken takana on Kochin veljesten verkosto

Jenni Heikka

Korjaussarja euroalueelle

Vesa Vihriälä

Tasa-arvon asialla

Anna Kronlund

Niukka, toiveikas tulevaisuus

Heta Muurinen

Egyptin likainen vallankumous

Sanna Ra

Beirut haisee, mutta ruoka maistuu

Laura Wickström

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Turvallisuuspolitiikka maakunnille

Onnittelut vuosikerran voittaneille