Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Marja Jörgensen: "Kansalaisjärjestöjen tiedotuksessa on parannettavaa"

Niina Sarkonen


– Kansalaisjärjestökenttä on jossain määrin epäonnistunut siinä, että se ei ole kyennyt viestimään suomalaisille tarpeeksi tehokkaasti, miksi kehitys­yhteistyötä kannattaa tehdä, toteaa Plan Suomi säätiön ohjelmajohtaja Marja Jörgensen.

– Asiantuntijoiden kesken kyllä vaihdetaan tietoa, mutta se saavuttaa liian harvoin suuren yleisön: suoma­laiset veronmaksajat, jotka mahdollis­tavat kehitysavun antamisen.

Tämä on ollut myös 0,7-kampan­jan haaste. Tavoite on jäänyt pinnal­liseksi, kun persoonattomalle luvulle ei ole pystytty antamaan inhimillisiä kasvoja. Keskustelussa asetutaan 0,7:n puolelle tai sitä vastaan, mutta keskustelussa ei puututa siihen, mitä rahalla pitäisi tehdä. – Pääasia ei ole itse luku, vaan se, miten apu käyte­tään – laatu ratkaisee.

– Lähtökohtaisesti on kuitenkin muistettava, että Suomi on sitoutunut tähän tavoitteeseen, ja lupauksesta on pidettävä kiinni. Varsinkin nyt, kun Suomen bkt kasvaa koko ajan. Muissa Pohjoismaissa tosin puhutaan jo yh­den prosentin tavoitteesta.

Esimerkiksi onnistuneesta kehitys­yhteistyöprojektista Jörgensen nostaa Ugandassa toteutetun HIV-aids-hankkeen. Sen tavoitteena oli rikkoa myyttejä, joita HIV-positiivisiin edel­leen liitetään, ja lopettaa sairastunei­den syrjäytymisen kierre yhteisöissä. Nuoret valmistivat teatteriesityksiä, joissa kerrottiin koko yhteisölle pai­kallisen kulttuurin keinoin, laulun ja draaman avulla, miten HIV-tartunnan voi estää ja mitä sairastuminen todelli­suudessa tarkoittaa kyseisten ihmisten elämässä.

– Lisäksi perheissä, joissa toinen tai molemmat vanhemmista olivat HIV-positiivisia, koottiin ’Muistojen kirja’. Siihen kerättiin kuvia ja tari­noita vanhemmista – missä he olivat tutustuneet ja menneet naimisiin sekä millaisia arvoja he halusivat välittää lapsilleen. Näihin perheisiin kutsuttiin myös asianajaja, jonka tehtävänä oli varmistaa, että lapset säilyttävät omis­tusoikeuden kotiinsa myös vanhempien kuoleman jälkeen.

Jörgensenin mukaan suurin epäon­nistumisen riski on hankkeilla, joissa ei ole ajateltu tarpeeksi jatkuvuutta ja joustavuutta.

– Ongelmia syntyy usein rahoit­tajapainotteisissa hankkeissa, joissa resursseja vain siirretään pisteestä

A pisteeseen B ja ajatellaan, että ongelma on sillä hoidettu. Paikallisten ihmisten aktiivinen osallistuminen on kuitenkin onnistuneen hankkeen peruslähtökohta. Tärkeää on myös varmistaa toiminnan jatkuvuus: että valtio tai paikallishallinto ottaa asian hoitaakseen myös tulevaisuudessa.

Jörgensen kaipaisi kehy-hankkei­siin myös joustavampaa ajattelua. Hankkeiden kesto voi venyä jopa yhdeksään vuoteen, sillä toimintaa joudutaan usein suuntaamaan uusille urille. Näin voi käydä esimerkiksi, jos tavoitteet huomataan matkan varrel­la epärealistisiksi. Jos suunnitelmiin voidaan tehdä radikaalejakin muutok­sia, täysiltä flopeilta usein vältytään. Tavoitteiden ja toimintojen arviointiin ja täsmentämiseen hankkeen edetessä on varattava aikaa ammattimaisessa kehitysyhteistyössä.

– Esimerkiksi varhaiskasvatukseen keskittyvä hanke Itä-Timorissa sai dramaattisen käänteen, kun maassa alkoivat levottomuudet tänä vuonna. Planin työntekijät eivät päässeet edes kulkemaan aiotuille kohdealueille, joten päätimme suunnata resurssit puhtaasti humanitaariseen apuun. Kehitysyhteistyössä tapahtuu jatku­vasti vastaavanlaisia tapauksia.