Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Martti Koskenniemi: "Suomen kohdalla on musta aukko"

Niina Sarkonen


Martti Koskenniemi:
kuva Niina Sarkonen

Akatemiaprofessori Martti Koskenniemen mukaan suur­valtojen aika on auttamatta ohi. Keskeisempiä toimijoita ovat hänen mielestään asiantuntijaverkostot, jotka käyttävät valtaa poliittisten päätöksentekijöiden kautta.

Suurvallat, nuo kansainvälisen politiikan pölyttyneiden teorioiden valtiaat, joutaisivat käsitteinä romu­koppaan.

”Suurvaltoja ei ole olemassa siinä mielessä, että normatiivisesti ei voida sanoa, että jokin valtio olisi tärkeämpi kuin toinen”, Koskenniemi pamauttaa heti haastattelun alkuun. ”USA on imperialistinen sotilasvalta, ja EU:lla, Kiinalla sekä Venäjällä on hegemo­nisia pyrkimyksiä, niiden tavoitteena on tulla maailmanlaajuisesti tärkeäksi vallaksi, mutta?”

”Mutta”, joka kyseenalaistaa kaiken, tulee tässä. Lähtökohta täl­laiselle ajattelulle on Koskenniemen mukaan väärä. ”Kansainvälinen jär­jestelmä ei toteuta mitään luonnon­tieteellistä kiertokulkua. Se, mikä on tärkeää tai millä on suurin vaikutus, vaihtelee. Tai paremmin sanottuna vallassa olevat intressit vaihtelevat. Joskus määrittävänä tekijänä on ollut valtiollinen politiikka, toisinaan aat­teet, kuten kommunismi tai katolinen usko.”

Nykymaailmaa pyörittävät Kos­kenniemen mukaan asiantuntijat. Asiantuntijoiden valta tulee todeksi sotilaallisen, taloudellisen ja poliittisen päätöksenteon kautta, ja he vaikut­tavat kaiken aikaa virallisen esiripun takana siihen, mitkä maailman siivut määritellään ”tärkeiksi”.

”Esimerkiksi talouden, tekniikan, uskonnon ja oikeuden ammattilaiset pyrkivät kaikki saavuttamaan hege­monisen aseman maailman muuttu­misen selittäjinä, sen tulkitsijoina”, Koskenniemi valottaa. Maailman alueellinen eriytyminen kansallis­valtioihin on siten korvautunut funktionaalisella, asiantuntija-alojen eriytymisellä.

Taloudelliset, sotilaalliset tai us­konnolliset verkostot ovat ikään kuin nykymaailman suurvaltoja. Ne hah­mottavat poliittisten mahdollisuuksien kentän – määräävät sen, mistä asioista puhutaan ja miten niistä puhutaan. ”Ennen ajateltiin, että politiikkaa on se, mitä tapahtuu valtioiden välillä, nyt toimijat ovat hävinneet lähes nä­kymättömiin.”

Valta muuttaa muotoaan kuin ameba, ja siksi myös suurvalloista puhuminen erkaannuttaa ihmisiä siitä todellisuudesta, jossa elämme.

Silti kansallisvaltiot ainakin näyttävät olevan edelleen hyvin kes­keisiä toimijoita kansainvälisessä politiikassa. Onko näin?

”Kansallisvaltio on edelleen nos­talgisesti läheinen ihmisille – kun nähdään silmien edessä ne koivut ja harjut, ja siksi se on myös poliittisesti tärkeä käsite. Näitä assosiaatioita voidaan myös käyttää hyväksi”. Esi­merkiksi Nokian johtajat käyttävät näitä nationalistisia mausteita omassa liikestrategiassaan ikään kuin ”nostal­gisena vinjettinä”.

Mikä on Suomi? Se riippuu siitä, kuka milloinkin puhuu "Suomen" ää­nellä.Koskenniemi haluaisi kuitenkin luopua valtiokeskeisestä ajattelusta. ”Mikä on Suomi? Se riippuu siitä, kuka milloinkin puhuu ’Suomen’ ää­nellä. Esimerkiksi silloin kun Suomen edustajat puhuvat maailman valuut­tarahaston, he ovat ’Suomi’. Siinä kohtaa, missä Suomen pitäisi olla, on vain musta aukko, jonka asiantuntijat haluavat täyttää.

Sen paremmin ”amerikkalaisuu­desta” tai ”eurooppalaisuudesta” ei hänen näkemyksensä mukaan voida puhua. ”Tästä maailmasta ei löydy ristiriitaisempaa valtiota kuin USA, eikä siitä voi puhua yhtenä kokonai­suutena. Se koostuu viime kädessä vain monista erilaisista toimijoista, joilla kaikilla on oma näkemyksensä siitä, mitä amerikkalaisuus on”.

Samoin Euroopan unionin mer­kitys ratkaistaan joka ainoa kerta, kunihmiset kokoontuvat sen nimissä. Valtionvarainministerien kokoontues­sa EU:n määritelmä on ratkaisevasti erilainen kuin silloin, kun koolla ovat esimerkiksi ympäristöjärjestöjen edus­tajat.

Koskenniemen mukaan nämä erottelut tuottanut kapitalismi on tällä hetkellä vahvin ehdokas globaalin järjestelmän kehityssuunnan sanelijak­si. Asiantuntijoiden ”poteroitumisen” lisäksi se on jakanut maailmamme köyhään etelään ja rikkaaseen pohjoiseen.

”Talouden asiantuntijat käyvät sotaansa ympäristöeksperttien kanssa, sosiaalialan toimijat markkinamies­ten kanssa, media-ala uskonnon ja turvallisuusasiantuntijat ihmisoikeus­järjestöjen kanssa. Verkostojen väliset suhteet ovat samanlaiset kuin valtioi­den suhteet ennen. Jokainen haluaa valloittaa itselleen mahdollisimman suuren alueen, eikä mikään maailman­hallitus voi ratkaista näitä ’rajakiisto­ja’,” Koskenniemi kuvailee.

”Kuten realistit aikanaan totesivat, tällaista maailmaa voi hallita vain tasapainopolitiikalla.”