Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Pohjoismaiset kansankodit hyötyvät globalisaatiosta

Niina Sarkonen

Pohjoismainen malli on saanut viime aikoina ennennäkemätöntä suitsutusta eurooppalaisilta päättäjiltä. Suomi ja muut Pohjoismaat ovatkin loistaneet kansainvälisissä vertailuissa listojen kärjessä, oli sitten kyse kilpailukyvystä, hyvinvoinnista tai globalisaatiossa pärjäämisestä. Silti Suomessa on jo 1980-luvulta lähtien puhuttu hyvinvointivaltion kriisistä.

”Nyt kun olen katsonut Suomea vä­hän etäältä, niin olen ihmetellyt, miksi julkista sektoria halutaan vieläkin supistaa, vaikka taloudessa menee oikeasti hyvin,” kommentoi Euroo­pan komission vero- ja tulliasioiden pääosastolla Brysselissä työskentelevä Katri Kosonen.

Kososen mukaan vaikuttaa siltä, että Suomessa on jäänyt laman jälkeen säästövaihde päälle, vaikka Pohjois­maat ovat niitä harvoja Euroopan unionin jäsenmaita, jotka ovat jo saa­vuttaneet Lissabonin tavoitteet. Poh­joismaat ovat myös pitäneet julkisen sektorin rahoitusaseman ylijäämäisenä viimeiset 10 vuotta. Muut EU-maat eivät ole tähän pystyneet.

”Tämä on merkittävä kilpailuvalt­ti tulevaisuudessa ja helpottaa sopeu­tumista esimerkiksi väestön ikään­tymiseen. Pohjoismainen malli on hyvä esimerkki siitä, että sosiaalinen tasa-arvo ja taloudellinen tehokkuus eivät ole ristiriidassa keskenään, toisin kuin taloustieteilijät usein väittävät,” muistuttaa Kosonen.

Myös Tukholman yliopiston tule­vaisuuden tutkimuskeskuksen tutkija Urban Lundberg vahvistaa, että huhut pohjoismaisen mallin kriisiytymisestä ovat ennenaikaisia. Niillä ei ole hänen mukaansa mitään tekemistä empii­risten tutkimustulosten tai uusien ja luotettavimpien teorioiden kanssa. Ongelmia on, mutta niiden kanssa voidaan elää.

Maailman talousfoorumin syys­kuun lopussa julkaiseman rankkauksen mukaan maailman kilpailuky­kyisimmät taloudet ovat Sveitsin, Ruotsin, Suomen ja Tanskan. Talous­foorumin pääekonomistin Augusto Lopéz-Clarosin mukaan ”Sveitsin ja Pohjoismaiden esimerkki todistaa, että hyvät instituutiot ja tehokas makro­talouden hallinta yhdistettynä maail­manluokan koulutukseen sekä keskit­tyminen teknologiaan ja innovaatioi­hin ovat paras mahdollinen strategia monimutkaisessa maailmantaloudessa pärjäämiseen.”

Menestyksen ainesosat
Millaisella reseptillä Pohjoismaiden menestys on tullut?

Mitään yksiselitteistä ”reseptiä” menestykseen tuskin on olemassa­kaan, mutta on olemassa joitakin piir­teitä, jotka yhdistävät pohjoismaisia yhteiskuntia. Kosonen listaa tärkeim­pien tekijöiden joukkoon tehokkaan, läpinäkyvän ja korruptoitumattoman julkisen sektorin sekä poliittisen päätöksentekojärjestelmän. Naisten korkea työssäkäyntiprosentti on myös suuri vahvuus pohjoismaiselle mallille.

”Kun julkinen lasten päivähoito mahdollistaa naisten työssäkäynnin, yhteiskunnissa on paitsi enemmän työvoimaa, niin myös paremmat edellytykset selvitä julkisen sektorin kohoavista menoista. Naisten työssä­käynti vähentää myös merkittävästi lasten köyhyyttä, ja paradoksaalista kyllä, lisää syntyvyyttä,” korostaa myös Katri Kosonen.

Euroopan sisällä on todellakin niin, että maissa, joissa naiset käyvät enemmän töissä, syntyy myös enem­män lapsia. Pohjoismaiden ”kahden ansaitsijan mallissa” syntyvyys onkin eurooppalaisittain suhteellisen korkealla tasolla, verrattuna keskieuroop­palaiseen ”mies perheenpäänä -mal­liin”. Eniten syntyvyys on pudonnut Etelä-Euroopassa, missä naisten työs­säkäyntiprosentit ovat alhaisia.

Taloudellista kilpailukykyä on nostanut erityisesti Pohjoismaiden pa­nostus korkeaan teknologiaan. Ruot­sin ja Suomen tutkimus- ja kehityssat­saukset ovatkin EU-maiden huippua. Euroopan komission kehittämän innovaatioindeksin mukaan (2005) Suomi, Ruotsi ja Tanska, Sveitsi sekä Saksa ovat Euroopan innovatiivisim­pia maita. Indeksi perustuu moniin osaindikaattoreihin, mukaan lukien tutkimus- ja kehitysmenojen osuus kansantuotteesta, patenttien vuosittai­nen määrä sekä korkeasti koulutettu­jen osuus väestöstä.

Pohjoismainen koulutusjärjestelmä on rankattu korkealle kansainvälisissä vertailuissa: Suomi peräti listan ykkö­seksi. Laadukas ja ilmainen koulutus on etuoikeus ja harvinaisuus myös eu­rooppalaisten valtioiden keskuudessa. Suomen koulutusjärjestelmää onkin käyty ihailemassa monesta maasta, jopa Euroopan ulkopuolelta.

EU-maista kaikkein eniten koulu­tukseen investoivat juuri Pohjoismaat, joissa väestön keskimääräinen koulu­tustaso on myös korkea: kolme neljäs­osaa väestöstä on Pohjoismaissa saa­nut vähintään ylemmän keskiasteen koulutuksen, anglosaksisissa maissa 60 prosenttia ja Välimeren maissa 40 prosenttia.

”Pohjoismaisen mallin heikkou­tena on pakko pitää korkeaa vero­tasoa. Työtulojen verotus on täällä huippuluokkaa Euroopan mittakaa­vassa – olkoonkin, että Pohjoismai­den kansalaiset pääosin hyväksyvät korkean verotason. Enemmän heitä huolestuttavat julkisten palveluiden leikkaukset.”

Korkea verotaso on kuitenkin ainakin jossain määrin este työllisty­miselle, joten jatkossa veroja ei Ko­sosen mukaan ole enää varaa nostaa. Tämä on luonnollisesti riski julkisen talouden tulevaisuutta ajatellen, kun väestön vanhetessa eläke- ja sairasme­not kasvavat kaiken aikaa.

Väestön vanhenemisen ongelma on tosin yhteinen kaikille Euroo­pan maille, toisin kuin esimerkiksi USA:ssa, missä väestö on suhteellisen nuorta. Yli puolessa EU:n jäsen­valtioista työmarkkinoilta poistuva ikäluokka on vuoteen 2010 mennessä suurempi kuin työmarkkinoille saapu­va ikäluokka.

Tähän mennessä saavutettu menestys onkin nyt vaakalaudalla. Arvostettu brittilehti The Economist mainitsi raportissaan ruotsalaisen mallin suurimmaksi ongelmaksi työttömyyden, huolimatta virallisten lukujen kaunistumisesta. Erityisesti nuorison ja maahanmuuttajien työl­listyminen on hidasta ja McKinsey Global Institute -think tankin toteut­taman tutkimuksen mukaan Ruotsin todellinen työttömyysaste 15–17 prosentin luokkaa, kun työssäkäyvien tilastoista poistetaan esimerkiksi työl­listymisohjelmissa tai -koulutuksessa olevat työnhakijat.

”Viime aikoina kehitys näyttää Pohjoismaissa menneen huonompaan suuntaan: tuloerot ovat kasvaneet ja köyhien määrä yhteiskunnassa on lisääntynyt. Työuupumuksesta näyttää muodostuneen todellinen ongelma sekä yksityisellä että julkisella sekto­rilla, kun työt lisääntyvät koko ajan, mutta työntekijöiden määrä ei,” Katri Kosonen lisää.

Pohjoismaita on kritisoitu myös siirtolaisten heikosta asemasta työ­markkinoilla. Heidän työllistymisensä on edelleen hidasta, vaikka ammatti­taitoa löytyisikin. Parempi työllisty­minen vähentäisi sosiaalisia ongelmia maahanmuuttajien keskuudessa sekä valtaväestön ennakkoluuloja heitä kohtaan. Puhumattakaan työresurs­sista, joka jää maahanmuuttajissa käyttämättä.

Globalisaatio sopii Pohjoismaille
”EU-piireissä kysellään usein onko pohjoismainen malli vientitavaraa, voidaanko se siirtää muihin maihin. Vastaus on yleensä että ei, sillä malli on hyvin pitkän historiallisen kehi­tyksen tulos, ja sen mahdollistaneet instituutiot ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa,” Kosonen hillitsee.

Vahva ammattiyhdistysliike sekä sosiaalidemokraattinen liike ovat is­kostaneet pohjoismaisiin yhteiskuntiin konsensus-hengen, jonka ansiosta pää­töksiä voidaan myös valmistella yhdes­sä erilaisten intressiryhmien kesken.

”Joissakin toisissa maissa päätök­set tehdään ensin hallinnon tasolla ja neuvottelemaan ryhdytään vasta, kun kansa on kadulla osoittamassa miel­tään tehtyjä päätöksiä vastaan.”

Pohjoismainen malli voi toimia Kososen mielestä kuitenkin inspiroiva­na esimerkkinä, erityisesti globalisaa­tiota ajatellen. Saksassa ja Ranskassa pelätään yleisesti, että työmarkki­noiden avautuminen vie työpaikat omilta kansalaisilta – tämä pelko ruumiillistui Ranskassa puolalaisiin putkimiehiin, joiden piti muka vallata maa ja passittaa ranskalaiset työmie­het kortistoon.

”Pohjoismaissa globalisaatio koe­taankin enemmän mahdollisuudeksi kuin uhkaksi. Ajatellaan, että siihen on mahdollista sopeutua ja hyödyn­tää uusia mahdollisuuksia. Pohjois­maalaiset näyttävät kyselyissäkin paljon optimistisemmilta kuin muut eurooppalaiset,” Kosonen korostaa. Eikä syyttä – Pohjoismaat kiikkuvat kärkimaiden joukossa myös Foreign Policy -lehden vuosittain teettämän globalisaation voittajien listauksessa, jossa tarkasteltiin poliittisia, sosiaali­sia ja taloudellisia hyötyjä. Kymmenen eniten hyötyneen listalle mahtuivat Suomi, Tanska ja Ruotsi.

”Pohjoismaisen mallin suurin etu on sen joustavuus, joka on pitkälti laman tulosta. Tanskassa 1980-luvulla ja Suomessa sekä Ruotsissa 1990-luvulla läpikäyty taloudellinen kriisi pakotti Pohjoismaat sosiaalisiin ja taloudellisiin uudistuksiin, joita ei muuten olisi ehkä tehty.”

Kun lamasta noustiin, talouskas­vun kylkiäisenä tuli terveempi julkisen sektorin talous. Kosonen muistuttaa, että tähän tarvittiin luonnollisesti myös ne instituutiot, jotka olivat ole­massa jo ennen lamaa. Ja että ihmiset hyväksyivät säästämismentaliteetin, ”kartoffe-kurin”, kuten Tanskassa aikoinaan sanottiin. Laman aikana kipeätkin uudistukset oli helpompi viedä läpi.

”Pohjoismainen malli nähdään muissa EU-maissa hyvänä esimerkkinä ja yleensä hyvin myönteisessä valos­sa. Tosin isommat maat suhtautuvat joskus mallin menestykseen siten, että ’helppoahan se on pienille mail­le, mutta me suuret ollaan vähän eri asia’.”

Kosonen arvioi, että Eurooppa ei ole valmis ottamaan amerikkalaista mallia esikuvaksi, vaikka joillakin uusilla jäsenmailla on selviä haluja markkinavetoisempaan talouteen. Amerikkalaiseen malliin kuuluvaa sosiaalista epätasa-arvoa ei Euroop­paan haluta.

”Pohjoismaisen mallin nähdään olevan kuitenkin lähempänä euroop­palaisia arvoja, joissa on enemmän yhteistä kuin erilaista – ainakin suhteessa­ USA:han. Näihin kuuluvat periaatteet siitä, että heikommista pidetään huolta ja että verotus sekä sosiaaliturva jakavat varallisuutta tasaisemmin kansalaisten kesken.”

Vaikka EU:n nykyinen kilpailua ja sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö vaikuttaa monella tavalla jäsenmaiden sosiaalipolitiikkaan, muun muassa työehtoja koskevien säännösten muo­dossa, Kosonen ei usko että sosiaali­järjestelmien harmonisoinnissa ollaan valmiita menemään enää kovin pitkäl­le. Keskustelu ESM:ista (European So­cial Model) ei ole ottanut tulta alleen, sillä sosiaaliturva halutaan yleisesti pitää jäsenmaiden oman lainsäädän­nön päätettävissä olevana asiana.

Pohjoismaat ovat osoittaneet, että jopa maapalloistumisen aikana, yhä kovenevassa kilpailutilanteessa dynaa­minen talous on mahdollista sovittaa yhteen yhteiskunnallisen tasavertai­suuden kanssa. Kansainväliset vertai­lut todistavat myös, että kun yhteis­kunnan sosiaalinen turvaverkko on kunnossa, uskalletaan myös panostaa taloudellisen kehityksen edellytyksiin, tutkimukseen ja innovaatioihin, ja katsoa tulevaisuuteen optimistisesti.

Urban Lundberg kritisoi tosin kan­sainvälisiin vertailuihin tuijottamista, sillä niissä käytetyt arvosteluperusteet eivät ole yhteneväisiä pohjoismaiseen malliin perinteisesti liitettyjen arvojen kanssa – tai ovat jopa niille täysin vastakkaisia. Ehkä mallin toimivuus piilee kuitenkin juuri siinä, että se on pystynyt sopeutumaan niin täydelli­sesti uuteen tilanteeseen, unohtamatta kuitenkaan perintöään.

Katri Kosonen esittää näkemyksensä yksi­tyishenkilönä. Tässä artikkelissa esiintuo­dut kannat eivät edusta Euroopan komis­sion virallisia kantoja.


Kuvio: Mikael Siirilä