Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

UP-raati: "Konfliktit korostuvat lukion historian oppikirjoissa"

Niina Sarkonen

Millaista maailmankuvaa Suomen nuorisolle tarjotaan historiankirjoissa? UP:n kokoama raati selvitti, miten satunnainen otos lukion historianoppikirjoja onnistuu ruotiessaan kansainvälisen politiikan ydinkysymyksiä.

UP-raati:
kuva Mikael Siirilä

Kansainvälisten suhteiden perusteiden opetus on osa nykyistä lukion oppi­määrää. Kurssi on yksi neljästä pakolli­sesta historian kurssista, joiden raamit on määritelty selkeästi Lukion opetus­suunnitelman perusteissa. Sieltä löytyy myös hyvin selväsanaisia asenteellisia ohjenuoria. Keskeiseksi tarkastelunä­kökulmaksi esimerkiksi kansainvälisten suhteiden kurssille tarjotaan asetelmaa demokratia vastaan diktatuuri.

Nyt käytössä oleva Lukion histo­rian opetussuunnitelma on vuodelta 2003, jolloin historianoppikirjoihin otettiin mukaan kansainvälisen poli­tiikan käsitteistö. Painotus aikajanalla siirtyi myös lähemmäs nykyaikaa, toisen maailmansodan jälkeisiin ta­pahtumiin.

Oppikirjojen tekijöihin kohdistuu paineita monelta suunnalta, sillä paitsi opettajat ja tutkijat, niin myös kustan­tamot laskevat paljon niiden varaan. Monille suomalaisille kustantamoille juuri oppikirjat ovat kaikkein tärkein tulonlähde, ja markkinajohtajan pai­kalle on kova tunku.

UP otti suurennuslasin alle satun­naisotoksen lukion historianoppikir­joja ja kokosi raadin puimaan niissä esiintyviä maailmankuvallisia valintoja ja viestejä. Mukana olivat poliittisen historian lehtori ja oppikirjantekijä Juhana Aunesluoma Helsingin yli­opistosta, tutkija Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisesta instituutista, Helsin­gin aineenopettajankoulutuslaitoksen historian ja yhteiskunnallisten aineiden lehtori Jan Löfström, joka työskente­lee myös ylioppilastutkintolautakun­nan jäsenenä, sekä Kauniaisten lukion historianopettaja Olli Junkkari.

Raati oli pääosin tyytyväinen kir­jojen tasoon, mutta opetuksen tavoit­teista syntyi kiivastakin keskustelua. Jos tavoitteena on historiallisten ta­pahtumien kronologian hallitseminen, kirjat ovat onnistuneet hyvin, mutta jos halutaan kertoa myös historian ristiriitaisuuksista ja opettaa nuoria ymmärtämään, petrattavaakin löytyy.

Ulkopolitiikka: Millaisia taustaole­tuksia kirjoissa on luettavissa rivien välistä? Millaista maailmankuvaa ne välittävät?

Juhana Aunesluoma: Kirjat seuraavat tarkasti lukion opetussuunnitelmaa, aika pienillä variaatioilla. Isot ratkai­sut ovat siellä. Opetussuunnitelmassa tarjotaan vahvoja painotuksia ja jopa selkeää maailmankuvaa, mikä tuntuu aika hämmentävältä. Tämä on tärkeä teksti, siellä annettaan taustaoletukset myös kirjojen tekijöille. Esitystavoista, vivahteista ja kuvi­tuksesta löytyy kuitenkin myös erilai­suutta, mikä on hyvä asia. Olisi huo­lestuttavaa, jos kaikissa tarjottaisiin täsmälleen samoja näkökulmia.

Jan Löfström: Kirjoissa on pää­asiallisesti hyvin toteava tyyli, ja niissä vyörytetään lähinnä tapahtu­mahistoriallista dataa. Toisissa on kyllä kantaaottavampaakin otetta. Esimerkiksi kansainvälisen politiikan teorian käsittely puuttuu lähes täysin, vaikka sitäkin pitäisi opiskella – sehän on opetussuunnitelmassa mukana. Tavallaan tämä on ymmärrettävää, sillä tekijöissä on perinteisesti vähän yhteiskuntatieteilijöitä.

Katri Pynnöniemi: Tapahtumat on myös esitetty aika epätasapainoisesti: Syyskuun 11. päivän iskuista kerro­taan, että ne tapahtuivat ”12 minuutin välein”, mutta Neuvostoliiton ha­joaminen tapahtui ylimalkaisemmin ”elokuussa”.

JA: Kirjoissa onkin oikeastaan vain esitelty tapahtumia eri puolilla maailmaa. Ymmärtääkseen tapahtu­mahistoriaa pitäisi kuitenkin ymmär­tää myös käsitteitä, avata niitä teorian avulla. Tapahtumien yhdistäminen teoriaan ei olisi lainkaan mahdotonta, sillä monet teorioista ovat aika yk­sinkertaisia, esimerkiksi sotien syistä puhuttaessa. Tällä tasolla teorian ei pitäisi olla liian kova haaste. Tämä edellyttää tietysti sitä, että oppilaille tarjottavat käsitteet ja teoriat on mie­titty tarkkaan. Yksi iso käsite näissä kirjoissa otetaan täysin itsestäänsel­vyytenä: kansallisvaltio.

Olli Junkkari: Tapahtumien ja teorian yhteyttä korostetaan kuitenkin yhä enemmän. Esimerkiksi kylmän sodan ymmärtämisessä näiden yhteyksien oivaltaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Pitää myös muistaa, että lukion kursseilla on käytettävissä 28–30 oppi­tuntia ja kiire vaivaa. Esimerkiksi toi­seen maailmansotaan on aikaa käyttää suunnilleen 3 tai 4 oppituntia, mikäli haluaa käydä kurssin systemaattisesti läpi. Kurssien lopussa on aina kiire, ja nykyhetken kansainvälisen politiikan analyysiä tehdään viimeisinä tunteina hätäisesti.

JA: Silti jossain tehdään aina va­linnat siitä, mitä kursseilla käsitellään. Taustaoletuksena on nyt, että maailma on ikävä paikka, jossa on pidettävä huolta itsestään, ja meidän on koko ajan varauduttava pahimpaan. Ja vain jos on varaa, niin voidaan auttaa muita.

Opetussuunnitelman tavoitteissa­kin mainittu demokratian ja diktatuu­rin kamppailu voidaan nostaa ikävällä tavalla esiin esimerkiksi Irakin sodan yhteydessä sanoen että: ”Irakissa käydään läpi vain tätä samaa ilmiötä, jolla on ollut aikaisemminkin inhotta­via muotoja. Sitä taistelua kuitenkin täytyy vain käydä, sillä meillä ei ole muita vaihtoehtoja. On tartuttava aseisiin, koska näinhän se maailma järjestyy.”

Vähän pelottaa, että maailmaa käsitellään vain konfliktien kautta, ja kun siirrytään uudelle alueelle, niin katsotaan ensin: ”jahas, mitä konflik­teja täältä löytyy?” Opettaja voi tie­tysti myös kertoa, että maailmaan voi suhtautua toisellakin tavalla.

UP: Onko kirjoissa mielestänne rajattu jotain olennaista käsittelyn ulkopuo­lelle?

JL: Olisi hyvin silmiä avaavaa, että demokratian ja diktatuurin rinnalle nostettaisiin alusta asti tarkastelupa­riksi konflikti ja yhteistyö. Tämä an­taisi enemmän painoa kansainvälisille rauhanpyrkimyksille, jotka ovat kyllä tekstissä mukana.

Vaikka kursseilla on vähän aikaa, niin opettajat voisivat hyvällä omalla­tunnolla keskittyä joihinkin teemoihin. Keskittymistä voisi tapahtua myös kirjojen tasolla.

JA: Kansainvälisten suhteiden kurssin keskeiseksi sisällöksi on ope­tussuunnitelmassa määritelty muun muassa ”Suurvaltojen ylivaltapyrki­mykset” – tämä on aika mustaval­koinen näkemys. Näissä raameissa maailma esiintyy aika ikävänä paik­kana, jossa jylläävät pimeät voimat. Erityisesti kun ajattelee nykyajan todellisuutta: globalisaation muokkaa­maa, yhteen kytkeytynyttä maailmaa, jossa on vaikea nähdä missä valta on. Nykypäivän ymmärtämisen kannalta tämän rinnalle voisi nostaa 1800-lu­vulla virinneet keskinäisriippuvaisuu­det ja yhteistyön muodot.

Myös ”Uusi epävarmuuden aika” -otsikko tällä kurssilla on kummalli­nen. Mikä tässä epävarmuudessa on uutta? Jos USA on aikamme ainoa supervalta, mitä epävarmaa siinä on? Nyt mennään täysin metsään, jos fak­tat jäsennetään tätä otsikkoa vasten. Nykyisen järjestelmän voisi jäsentää esimerkiksi klassisen realismin ja idea­lismin kautta – miettiä, nähdäänkö ihmiset pohjimmiltaan hyvinä vai pahoina. On kyse siitä, miten maailma avataan oppilaille.

OJ: Suurissa linjoissa on luotetta­va opetussuunnitelman laatijoiden ja kirjantekijöiden ratkaisuihin pedago­gisista syistä, vaikka perusteet olisivat­kin tutkimuksellisesti kiistanalaisia. Opiskelijan vinkkelistä olisi aika kum­mallista, että opettaja murskaa opetus­suunnitelman oppikirjan palasiksi ja rakentaa pelin kokonaan uudelleen.

Opiskelijan on voitava luottaa siihen, että kirja on pääosin ”totta” ja sen sisällölliset jaottelut perusteltuja. Opettajan asiantuntijuus tulee kui­tenkin siitä, kuinka hyvin hän seuraa vallitsevaa keskustelua ja nostaa esiin mahdollisia ongelmakohtia.

UP: Miten teksti ja kuvat pelaavat yh­teen kirjojen sivuilla? Millaisia arvoja ja näkökulmia niissä esiintyy?

KP: Samat, ”läntisten” ihmisten ku­vapankkiin kuuluvat kuvat esiintyvät kaikissa kirjoissa. Kuvia tarjotaan myös erilaisten tehtävien avulla ajatte­lun välineiksi.

Kuvitus on yleisesti ottaen oikein onnistunutta ja oivaltavaa. Esimerkiksi kuvapari Kiinan muurista ja Berliinin muurin murtumisesta toimii johda­tuksena koko kurssiin, koska rajojen merkitys kansainvälisissä suhteissa on hyvin keskeinen. Joissakin kirjoissa on aika rajujakin kuvia, Tšetšenian sodas­ta esimerkiksi.

JL: Kuva Gorbatšovin ja Jeltsinin yhteenotosta Venäjän parlamentissa vallankaappausyrityksen jälkeen 1991 löytyy sekä Aikakirjasta että Forum-kirjasta, mutta kuviin on valittu eri­lainen kuvateksti. Aikakirjassa Jeltsin kommentoi: ”Mitä sinä vielä täällä teet?”, kun Forumissa todetaan, että kuvassa on ”Kaksi merkittävää Neu­vostoliiton johtajaa”. Ensin mainittu kuulostaa oppilaan näkökulmasta kiinnostavammalta – pistää ajattele­maan, mistä on oikein kyse. Toisessa tämä tilaisuus on hukattu.

JA: Yleisesti ottaen 1900-luvun historiassa ja kulttuurissa kuvan merkitys tietoisuutemme rakentajana oli aivan valtava. Kuvitus toimii sitä paremmin, mitä lähemmäs nykypäivää tullaan. Mitä kauemmas historiaan mennään, niin sitä yksipuolisempi kuva maailmasta syntyy.

Esimerkiksi 1900-luvun alkupuo­liskosta puhuttaessa kuvissa näkyvät maailmansota, imperialismi ja kon­golaiset kädettömät vainajat, mutta jos aika nähdään pelkästään näiden kuvien läpi, jääkö huomaamatta jotain oleellista?

Olen vähän huolissani siitä, että tämä aikakausi nähdään pelkästään sotahistoriallisena, joku on aina tu­lossa sodasta tai menossa sotaan. Kuvituksella olisi mahdollisuus tuoda asetelmaan vastajännitteitä.

KP: Kuvan tutkiminen ja kuval­linen näkökulma onkin vasta tulossa kansainvälisen politiikan keskusteluun. Kuva on aikaystävällinen tapa lähestyä aihetta, ja se jää hyvin mieleen, mitä voi käyttää hyväksi opetuksessakin.

JA: Kuvituksessa on suuria eroja: Forumissa käytetään paljon yksityis­henkilöitä ja yhteistyötä kuvaavia asetelmia, Muutosten maailmassa sotaa, konflikteja ja Aikakirjassa pal­jon karttoja. Etenkin kartat uusintavat ikivanhaa geopoliittista ajattelua – op­pilaiden eteen viritetään eräänlainen peli, kun maailmankartalla aletaan siirrellä resursseja, ja siellä risteilevät erilaiset nuolet.

KP: Ja seuraavat 30 vuotta menee siihen, että opiskellaan vanhasta ajat­telumallista pois.

OJ: Karttojen avulla pyritään yksinkertaisesti opiskelijoiden kartan­lukutaitojen vahvistamiseen. Suuri osa lukio-opiskelijoista ei kuitenkaan osaa sijoittaa karttapohjalle edes itäisen Keski-Euroopan valtioita! Kysymys on siis metodisista valmiuksista, historian taidoista. Historianopettajan tulee vahvistaa näitäkin valmiuksia, vaikka luki­ossa opiskellaan myös maantiedettä.

Ja seuraavat 30 vuotta menee siihen, että opiskellaan vanhasta ajattelumallista pois.Pitää muistaa, että oppilaiden pe­rustiedot ovat peruskoulusta tai joilla­kin valistuneemmilla mediasta. Medi­assa tieto on kuitenkin pirstaloitunutta ja lehtiä luetaan yhä vähemmän, mikä on johtanut yleistiedon romahtami­seen. Ajankohtaisia aiheita ei tunnis­teta, maailmankarttaa ei hahmoteta ja yhteiskuntaelämän, esimerkiksi demokratian käsitteiden tuntemus on haparoivaa.

UP: Eurooppa- ja länsikeskeisyys on kirjoissa ilmeistä, mutta toisaalta jostain on lähdettävä liikkeelle. Oman kulttuurisen ympäristön ymmärtä­minen on tärkeää, ja ymmärtämisen pohjan pitää olla kunnossa ennen kuin lähdetään muualle. Erilaisten näkökulmien tarjoami­nen, moniperspektiivisyys, on kuiten­kin mainittu myös opetussuunnitel­massa. Miten sen rakentamisessa on teidän mielestänne onnistuttu?

JA: Kolmannen maailman käsitteen esiintyminen hämmästytti minua. Se on jäänyt elämään, vaikka maailma ei enää olekaan jakautunut ensim­mäiseen, toiseen ja kolmanteen. Kielenhuoltokaan ei ilmeisesti pysty kitkemään tätä sanaa pois, vaikka sillä tarkoitetaan nykyään ihan muuta kuin aikaisemmin.

Kirjoissa ei problematisoida tar­peeksi erilaisia valtioita, kuten Kiinaa, Brasiliaa ja Intiaa, vaan maailma hah­motetaan nyt niin, että ”tämä on mei­dän kehittynyt ensimmäinen maailma, ja sitten tulee todella jälkeenjäänyt kolmas maailma”. Eurooppa-keskei­syys, josta lähdetään liikkeelle, pitäisi korjata myöhemmin: kertoa, että valtaa on muuallakin ja on monenlai­sia toimijoita.

OJ: Forumin opettajanoppaassa on hauska vinkki löytöretkien käsit­telyyn. Oppilaita pyydetään aluksi kirjoittamaan vihkoihinsa otsikko ”löytöretket” suurin kirjaimin. Kohta opettaja pyytää vetämään henkselit käsitteen yli. Opiskelijat ovat aivan ihmeissään. Sekoileeko ope? Tämän jälkeen jokaiselle opiskelijalle jää muis­tijälki siitä, että käsite on jollain tavoin mätä. Tällaisia korjausliikkeitä pitäisi juuri tehdä.

JL: Siinä mielessä uusin tutkimus­tieto ei ole ehtinyt näihin kirjoihin, se laahaa jäljessä tutkimusmaailmaa, että käsitteistö on edelleen samaa, kuten tuo kolmas maailma.

Paljon kaatuu oppikirjojen teki­jöille, kun heidän pitäisi olla tieteen etulinjassa ja aina. Ideaalitilanteessa oppikirjat voisivat yrittää olla ajan tasalla siinä mielessä, että viimeisen 10 vuoden keskeinen uusi tutkimustieto olisi mukana. Sen sijaan ajan hermolla oleminen tarkoittaa yleensä sitä, että kirjoihin pyritään sisällyttämään kaik­ki viimeisimmät tapahtumat. Yritetään ikään kuin kilpailla median kanssa esimerkiksi siitä, kertooko kansikuva uusimmasta vaiheesta Irakin kriisissä. Se kilpajuoksu on toivotonta.

KP: Jos moniperspektiivisyys asetetaan tavoitteeksi, niin kriittinen paikka on esimerkiksi se, miten kehi­tysmaista puhutaan. Oppilaille voisi tarjota käsitteellisenä välipalana muu­toksen ja jatkuvuuden pohdintaa. Fo­rum-kirjoissa onkin tuotu hyvin esille muutoksen tematiikkaa kuvapareissa, ilman päälle liimattua tulkintaa.

OJ: Yhteyksiä löytyy. Näytin juuri opiskelijoille Ulkolinja-dokumentin kiinalaisesta farkkutehtaasta, joka vei suoraan 1800-luvun teollistumisen ja tämän hetken globalisaation ytimeen.

KP: Kun ajatellaan erilaisia vas­tuita kansainvälisissä suhteissa, kuten tätä ”valkoisen miehen taakkaa”, niin usein se kerrotaan niin, että ”euroop­palaiset kävivät Afrikassa ja aiheutti­vat kaikenlaisia ongelmia”. Nykyään ajatellaan kuitenkin eri tavalla maiden välisistä riippuvuuksista.

UP: Miten hyvin uusin tutkimustieto on mukana teksteissä?

JA: Tässä tullaan siihen historian­filosofiseen valintaan, että kuinka pitkälle tämä kurssi on johdatusta nykyhetkeen. Kuinka pitkälle historia halutaan nähdä apukeinona ymmärtää tämän päivän maailmaa ja kuinka paljon haluamme tutkia niin sanottuja kuolleita kulttuureja vain sen vuoksi, että ne ovat kiinnostavia?

OJ: Opiskelijoiden motivaatio yleensä nousee kyllä juuri siinä vai­heessa, kun lähestytään nykyaikaa ja heille tuttuja asioita.

JL: Tämä annetaankin yleensä perusteeksi sille, miksi historiaa kan­nattaa opiskella. Mutta historialla on muitakin tehtäviä, kuten nostaa ymmärrystä inhimillisestä toiminnas­ta. Kuolleissa kulttuureissakin on se kiinnostava aspekti, että miten ihmiset ajattelivat, miten he hahmottivat maa­ilmaansa.

JA: Nykypäivän kautta selitettäes­sä on varottava myös determinismiä. Menneisyys on nähtävä kuitenkin omilla ehdoillaan.

JL: Ettei kirjoiteta ”voittajien his­toriaa”?

JA: Itse asiassa tämä otsikko, jota haukuin alussa, estää ”voittajien his­torian” ongelman syntymisen. Kun globalisaation aikaa kuvataan ”uuden epävarmuuden ajaksi”, ei sitä voida nähdä pelkästään positiivisena. Ny­kyhetkeä ei siksi voi tulkita selkeästi tietyn järjestelmän vääjäämättömänä voittokulkuna.

JL: Vai onko niin, että suomalaiset historian opettajat ja oppikirjante­kijät ovat sisäistäneet pyrkimyksen puolueettomuuteen ja neutraaliuteen? Tulee mieleen Janne Holménin viime­vuotinen väitöskirja, jossa hän väitti, että suomalaiset oppikirjat ottivat 1980-luvulla ”kieli keskellä suuta” -asenteen: Neuvostoliittoa ei kritisoitu, eikä Yhdysvaltojakaan sen puoleen, kun oltiin maan ulkopoliittisen linjan mukaan puolueettomia.

OJ: Vai kannetaanko tässä laajem­minkin suomalaisen historiantutki­muksen perintöä, jossa varotaan villiä argumentointia ja näkemyksellisyyttä ja avataan suu vasta, kun on aukotto­mat todisteet?

JA: Kirjoja luonnehtii kyllä totea­vuus. Objektiivisuuden vaikutelma saadaan aikaan tapahtumien tarkalla kuvauksella, ja argumentit on tiivis­tetty laatikkoon tai kokonaan kirjan ulkopuolelle. Kouluissa koetaan varmasti vaikeaksi, että ensin pitäisi käydä läpi hirveästi asiaa, ja lopulta olisi sanottava, että ”ei me oikeasti tie­detä”. Tässä on kyse siitä, mitkä ovat kurssin perimmäiset tavoitteet: onko tarkoituksena opettaa ajattelemaan vai tietämään?

OJ: Mielestäni jopa olennaisempi kysymys kuin uusimman tutkimustiedon päivittäminen on opiskelijan tiedonhallintataitojen vahvistaminen infoähkyisessä maailmassa. Historian opiskelussa tulisi rohkeammin käyttää tutkivan oppimisen keinoja, kuten yhteisöllistä ihmettelyä ja tiedonraken­telua, keskusteluja ja yhdessä oivalta­mista.

UP: Historian tulisi opetussuunni­telman mukaan olla identiteettiä rakentava oppiaine. Miten tässä on onnistuttu?

JL: Kysymys on siitä, kuinka paljon historianopetus on historia-tie­teellisten taitojen opiskelua ja kuinka paljon historia-kulttuuria, jossa tietty­jä tarinoita, kertomuksia kierrätetään ja käsitellään, ja tullaan siinä samalla vahvistaneeksi identiteettiä.

Esimerkiksi Suomen historiaa käsiteltäessä identiteetin luominen on keskeistä, tässä viime sodilla on suuri merkitys, ja tunneilla keskustellaan Edvin Laineen, Väinö Linnan ja Ruka­järven tien synnyttämistä kuvastoista. Näihin oppilaat selkeästi kiinnittyvät ja kokevat, että ”tämä on meidän tarina”. Kansainvälisten suhteiden kurssilla identifioitumisen kiinnikkei­tä on vähemmän, mutta esimerkiksi itä-länsi-käsitepari on sellainen, jonka yhteydessä jotkut oppilaat oletettavas­ti voivat samaistua lännen puolelle.

KP: Ajankäyttöä koskevat päätök­set näillä oppitunneilla ovatkin juuri niitä maailmankuvallisia päätöksiä. Tässä voitaisiin tehdä uudenlaisiakin painotuksia.

Lukion opetussuunnitelma on luettavissa netistä osoitteesta: http://www.edu.fi/julkai­sut/maaraykset/ops/lops_uusi.pdf


Lukion historiankirjojen satunnaisotoksessa olivat mukana:

Marketta Ahtiainen, Vuokko Aromaa, Seppo Hentilä, Sirkka Kauppinen: Kansainvälisten suhteiden aikakirja. Edita 2005, 196 s.

Esko Heikkonen, Matti Ojakoski, Jaakko Väisänen: Muutosten maailma – Kansainväliset suhteet. WSOY 2004, 212 s.

Antti Kohi, Hannele Palo, Kimmo Päivärinta, Vesa Vihervä: Forum – Kansainväliset suhteet. Otava 2006, 203 s.