Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: EU:n toimivaltaa liioitellaan

Dictionnaire critique de l’Union européenne. Armand Colin 2008, 489 s.

Eero Vuohula


Sitten Timo Harakan vuonna 1995 julkaiseman hullunhauskan Spaget­tivatikaanin on Suomessa ilmestynyt useita kymmeniä vakavia ja syvällekäy­viäkin kirjoja Euroopan unionin toimin­nasta ja sen lieveilmiöistä. Kirjoittajien, ulkoministeriön ja median ponnisteluista huolimatta äänestäjät viime vaalien alla kuitenkin valittivat EU-tiedon puutetta ja protestoivat jättämällä äänestämättä.

Ranskalainen tutkijaryhmä on koon­nut eri jäsenmaista 166 asiantuntijan joukon, jotka 236 lyhyessä artikkelissa käyvät läpi lähestulkoon kaikki EU:n toimialat konkreettisin esimerkein. Vii­me vuonna Ranskan EU-puheenjohta­juuskauden aikana julkaistun kirjan Dictionnaire critique de l’Union euro­péenne (suom. Euroopan unionin kriitti­nen sanakirja) hakemistosta löytää kaik­ki politiikka-alueet, joilla jäsenmaat ovat antaneet EU-tasolle valmistelu- tai pää­tösvaltaa. Hakemisto kertoo, miten val­taa on sovellettu vuosien varrella.

Tällaiselle perusteokselle olisi Suo­messakin tarve. Kirja tarjoaa perustellun analyysin eri aiheista ja auttaa ymmär­tämään 490 miljoonan asukkaan ”eu­rooppalaisen systeemin” varsin moni­mutkaista toimintaa. Se avaa myös suo­malaisille lukijoille vähemmän käsitelty­jä ja tunnettuja jäsenmaiden välisiä näkemyseroja ja kilpailuasetelmia.

Euroehdokkaat ja media eivät kyen­neet meillä eivätkä monessa muussakaan jäsenmaassa suhteellistamaan ja konkre­tisoimaan EU:n vaikutusta eri yhteiskun­tapolitiikan lohkoilla. Vain harva ehdo­kas osasi selvittää, että kansalaisten joka­päiväisen elämän kannalta tärkeimmillä alueilla EU:lla ei ole käytännöllisesti kat­soen lainkaan valtaa ohi Suomen edus­kunnan. Päivähoidon, yliopistojen ja terveydenhoidon asioista päätetään koti­maassa, puhumattakaan veroista tai nii­den kohdistumisesta.

Epätietoisuus neuvoston ja parla­mentin toimivaltuuksista on ymmärret­tävää, mutta virheellinen käsitys EU:n toimivallasta ja vaikutuksesta kansalais­ten jokapäiväiseen elämään ja palvelui­hin on huolestuttava asia. Tämä antaa kosolti aseita myös EU:n vastustajille.

Määrällisesti on oikein väittää, että jopa 80 prosenttia eduskunnan säätämis­tä laeista johtuu tavalla tai toisella EU-tason päätöksistä. Suurin osa näistä sää­döksistä liittyy kuitenkin sisämarkkinoi­den normeihin, tuoteturvallisuuteen tai kilpailuoikeuden sääntöihin, jotka eivät hetkauta kansalaisten arkipäivää. Koska EU:n vaikutusta ei ole 15 vuoden jäsenyy­den aikana yrityksistä huolimatta osattu suhteellistaa, unioni on paljolti jäänyt epämääräiseksi möröksi, joka tunkeutuu kaikessa kansalaisen iholle.

EU:lla on merkittävää toimivaltaa esimerkiksi maataloustukien säätelyssä ja niiden valvonnassa. Niin ikään EU:n yhteinen ulkotullien taso ja sitä koskevat maailmanlaajuiset neuvottelut ovat ko­mission toimivallan ydintä. Komissio myös hallinnoi osaa jäsenmaiden kehi­tysavusta. Ympäristönsuojelun alueella olisi ilmastoneuvottelujen ja uimavesi­normien lisäksi vielä paljon käyttämä­töntä toimivaltaa. EU:n kriisinhallinta­valmiutta on kehitetty, mutta sen yhtei­nen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vielä alkutaipaleellaan.

Suurten kokonaisuuksien sijaan me­dian ja sen ohjaamana kansalaisten päähuomio kohdistui kesäkuun vaalien alla EU-tason säätelyn kömmähdyksiin.

Myös Timo Soinin ”missä EU, siellä ongelma” -sutkaus meni hyvin läpi mo­nissa tiedotusvälineissä.

Kirjoittaja on neuvonantaja.


 
Ulkopolitiikka 3/2009

Aasia nousee, Afrikka edelleen aallonpohjassa

Tapani Vaahtoranta

Martin Scheinin: Periaatteen mies

Niina Sarkonen

Iranin toinen vallankumous

Kukka-Maaria Kuisma

EU lilliputtisarjaan YK:ssa

Pasi Nokelainen

Energiajärjestö soittaa hälytyskelloa

Olli-Matti Nykänen

Kapitalistinen manifesti: Ahneus on hyväksi (tiettyyn rajaan saakka)

Fareed Zakaria

Kapitalismin kivikkoinen voittokulku

Olli-Matti Nykänen

Yhdysvaltojen riippuvuus Kiinasta syvenee

Matti Nojonen

Talouskriisi vahvistaa Kiinan asemaa

Joonas Pörsti

Kööpenhaminan sopu vielä kaukana

Anna Korppoo ja Alex Luta

Suomi kisaa paikasta turvaneuvostossa

Pasi Nokelainen

Protestit vahvistivat Iranin kansalaisyhteiskuntaa

Liisa Liimatainen

Brasilia etsii mallia ja kumppaneita Aasiasta

Lauri Tähtinen

Kurdit luottavat öljyyn ja demokratiaan

Ville Ropponen

Puheenvuoro: Mihin Natossa sitoudutaan?

Juha Rainne

Yim Sung-joon: "Pohjois-Korea hakee Yhdysvaltain huomiota"

Kristian Kurki

Kolumni: Etniset jakolinjat ratkaisevat Afganistanin vaalit

Christian Jokinen

Muuri murtui, miten kävi illuusioiden?

Charly Salonius-Pasternak

Kirjatutka: Aktivismi Kiinassa kovilla

Hannele Pulkkinen

Kirjatutka: Kastittomien nousu

Tapio Tamminen

Kirjavieras: Rauha on ihmisen geeneissä

Niina Sarkonen

Kirjatutka: Ottakaa vastuu

Ville Ropponen

Kirjatutka: Väestönkasvu kiihdyttää ilmastonmuutosta

Tapani Vaahtoranta

Kirjatutka: Väliinputoaja vai oman tiensä kulkija?

Ville Ropponen

Kirjatutka: EU:n toimivaltaa liioitellaan

Eero Vuohula

Toisenlainen näkemys Gazan sodasta

Olli-Matti Nykänen

Lissabonin kujanjuoksu

Aaretti Siitonen

Nixonilta mallia Iran-politiikkaan

Barbara Zanchetta