Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Monta Kiinaa Afrikassa

Ian Taylor: China’s New Role in Africa. Rienner 2008, 227 s.

Andrew Jones


Kiinan ja Afrikan maiden suhteet ovat vakiintuneet kuumaksi aihepiiriksi sekä mediassa että akateemisessa tutki­muksessa. Ajankohtaisuudesta kertoo myös viime aikoina kirjoitettujen teosten runsas määrä. Kiinan kasvavaa aktiivi­suutta Afrikan mantereella käsittelee myös Ian Taylorin uusin kirja.

Brittiläisen St. Andrews’n yliopiston kansainvälisten suhteiden professorina toimiva Taylor ryhtyi tutkimaan aihepii­riä jo paljon ennen kuin siitä tuli muodi­kas. Siksi hän on hyvässä asemassa tar­jotakseen syvemmän näkemyksen kehit­tyvästä tutkimusalasta. Taylor kuvaa Afrikan ja Kiinan suhteiden monimut­kaisia koukeroita eikä tyydy katsomaan Kiinaa monoliittisena kokonaisuutena.

Kirjassa on seitsemän lukua, joista jokainen keskittyy yhteen näkökulmaan Kiinan ja Afrikan kasvavan vuorovaiku­tuksen verkostossa. Esillä ovat öljydip­lomatia, ihmisoikeudet ja kiinalaisen massatuotannon vaikutukset Afrikan kehitykselle sekä keskenään ristiriitaiset asekauppa ja rauhanturvaaminen. Lop­putuloksena syntyy tasapainoinen kuva Kiinan ja Afrikan tähänastisista suhteista.

Ymmärtääkseen monimutkaista suh­deverkostoa Taylor ryhtyi tutkimaan sekä Kiinaa että Afrikkaa. Kertynyt ai­neisto on laaja ja yksityiskohtainen, mutta se on käsitelty kirjassa ytimek­käästi. Tutkimus osoittaa, miten suuria eroja on suhteiden dynamiikassa, jos Kiinan vastaparina on suhteellisen vau­ras Etelä-Afrikka tai raaka-aineviennistä riippuvainen Sambia. Ghanan kohdalla puolestaan korostuu maan tekstiiliteol­lisuus, jolle Kiinan massatuotanto on selvä uhka. Etelä-Afrikka sen sijaan pystyy hallitsemaan kiinalaistuotteiden virtaa kahdenvälisissä neuvotteluissa.

Kuten kirjan nimi antaa ymmärtää, Kiinan toiminta Afrikassa on muuttunut viime vuosikymmeninä. Kiina lähti Af­rikkaan lähinnä ideologisista syistä ja otti vastuulleen mantereen kommunis­tisten maiden kehitystä tukevia hank­keita. Näistä tunnetuimpia on Tazaran rautatie Tansanian ja Sambian välillä. Ideologiset tavoitteet ovat hiipuneet jo aikoja sitten, ja Kiinan toiminta perus­tuu yhä enemmän kauppa- ja investoin­titavoitteisiin.

Vaikka taloudellisilla suhteilla on vahva painotus, Taylor ottaa esiin myös muut näkökohdat. Kiinan moninaisiin aktiviteetteihin sisältyy rauhanturvaa­mista Sudanissa ja laaja-alaista humani­taarista apua. Kiina rakentaa toisaalta sairaaloita ja lähettää maanosaan lääkä­reitä sekä tekee toisaalta yhteistyötä sortohallitusten ja heikosti johdettujen valtioiden kanssa.

Taylor osoittaa, että Kiinalla on Af­rikassa muitakin motiiveja kuin kylty­mätön kaupankäynnin nälkä. Se pyrkii toiminnallaan vahvistamaan kansainvä­listä asemaansa esimerkiksi YK:n puit­teissa.

Kirjoittaja kuitenkin korostaa, ettei Pekingin ole edes mahdollista noudattaa johdonmukaista politiikkaa suhteessa Afrikkaan, koska sillä on valvottavana niin paljon erilaisia sitoumuksia ja etuja kaupankäynnin, diplomatian ja siirtolai­suuden alueilla.

Jokaisella kiinalaisella yrityksellä ja yksityishenkilöllä on viime kädessä omat intressinsä, eivätkä ne ole Kiinan viran­omaisten kontrolloitavissa. Tämä näkö­kohta on jäänyt usein huomiotta sekä mediassa että tutkijoiden kommenteissa. Niissä viitataan tavallisesti Afrikkaan yleisellä tasolla ja ikään kuin yhtenäisenä kokonaisuutena. Tällöin unohtuvat maanosan sisäiset, hyvin ilmeiset ero­avaisuudet.

Sama vaivaa monien alan tutkijoiden taipumusta käsitellä Kiinan pyrkimyksiä Afrikassa yhtenäisenä kokonaisuutena. Tämän ajatusrakennelman Taylorin kir­ja tehokkaasti murtaa.

Kirjoittaja on tutkimusassistentti Ulkopoliittisessa instituutissa.

 
Ulkopolitiikka 1/2010

Mieluummin askeleen edellä

Teija Tiilikainen

Markku Wilenius: Ihmiskunnan henkinen murros tekee tuloaan

Martina Ahola

Aseita ja apua Jemenille

Joonas Pörsti

Teinit huumekuriireina

Martina Ahola

Tieteen uusi suurvalta

Martina Ahola

Pakistan kävi kuilun reunalla

Moeed Yusuf

Afganistanin kriisi horjuttaa Keski-Aasiaa

Martina Ahola

Kriisinhallinnan ratkaiseva testi

Joonas Pörsti

Oikeutta kylänvanhimmalta

Joonas Pörsti

Kärsimys hävisi sodan kuvista

Noora Kotilainen

Itämeren suojelu Suomen ja Ruotsin käsissä

Markku Ollikainen

Venäjä näkee sotilaallisia uhkia kaikkialla

Heikki Lehtonen

Puheenvuoro: Sosiaaliturvaa koko ihmiskunnalle

Timo Voipio ja Ronald Wiman

Amazon myynnissä

Niina Sarkonen

Kööpenhaminan pesänjakajat

Antto Vihma

Euroopan pitäisi itsenäistyä ulkopolitiikassa

Joonas Pörsti

Kolumni: Bloggaava suurlähettiläs

Matti Laurén ja Juha Mononen

Velvollisuus dokumentoida

Martina Ahola

Kirjavieras: Tuhoaako siirtolaisuus Euroopan?

Henri Purje

Kirjatutka: Railakkaasti Liberalismin puolesta

Hiski Haukkala

Kirjatutka: Kuka on juutalainen?

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Tasapainotteleva saudien valtakunta

Mari Luomi

Kirjatutka: Peto pois nurkasta

Janne Hopsu

Kirjatutka: Monta Kiinaa Afrikassa

Andrew Jones

Kirjatutka: Kaikki on kyseenalaistettavissa

Vadim Kononenko

Kirjatutka: Kulttuurit kipinöivät Kaukasiassa

Ville Ropponen

Kirjatutka: Demokratia laahaa Venäjällä

Helena Rytövuori-Apunen

Kirjatutka: Uudet alamaiset

Johanna Nykänen

Yhteys Afrikkaan

Martina Ahola

Laaja-alainen sillanrakentaja

Martina Ahola