Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Avoliitto naapuruston kanssa

Fabrizio Tassinari: Why Europe Fears Its Neighbors. Praeger 2009, 143 s.

Tuula Yrjölä


Ulkopolitiikan tutkija Fabrizio Tassi­nari haastaa EU:n pohtimaan, pel­kääkö se naapureitaan. Lähtökohtana on sodanjälkeisen Euroopan pyrkimys taata turvallisuutensa laajentamalla vakauden ja hyvinvoinnin aluetta. Hän myös ky­seenalaistaa unionin naapuruuspolitii­kan tehokkuuden verrattuna laajentumi­seen, kun niitä tarkastellaan keinoina sitouttaa uudet jäsenvaltiot EU:n arvoi­hin ja päämääriin.

Tassinari käsittelee sekä EU:n jäsen­ehdokasmaita, Euroopan naapuruuspo­litiikan (ENP) itäistä ja välimerellistä ulottuvuutta että Venäjää. ENP luotiin vuonna 2004 estämään uusien jakolin­jojen syntyminen laajentuneen EU:n ja sen naapurien välille, eikä se sisällä lupa­usta jäsenyysmahdollisuudesta. EU:n laajentumisen Tassinari näkee tulleen vaihtoehtona tiensä päähän unionia vai­vaavan laajentumisväsymyksen vuoksi.

Tassinarin soisi antavan lisäaikaa sekä Euroopan naapuruuspolitiikalle, joka on unionin ulkopolitiikan instru­menttina nuori, että EU:n mahdolliselle uudelle laajentumiskierrokselle. On en­nenaikaista arvioida, missä määrin kumppanimaat sitoutuvat integraatioon naapuruuspolitiikan ehdoin. Kumppani­maiden kannalta oleellista on, miten ne kokevat hyötyvänsä EU:n tuesta.

EU:n laajeneminen on tapahtunut aalloittain eikä sen jatkuminenkaan ole poissuljettua, kunhan sekä unionin sisäi­nen että naapurien tilanne sen taas mahdollistavat. Vuoden alusta voimaan tullut Lissabonin sopimus ei ratkaise välittömästi EU:n identiteettiongelmia. Uusimpien jäsenmaiden ja nykyisten ehdokasmaiden on löydettävä paikkansa ennen kuin uusia lupauksia annetaan.

Kirja ei käsittele keväällä 2009 käyn­nistynyttä itäisen kumppanuuden ohjel­maa, joka täsmentää ja tehostaa EU:n politiikkaa Itä-Euroopan ja Etelä-Kauka­sian maita kohtaan. ENP:n alainen, maan­tieteellisesti eriytetty itäinen kumppanuus sitouttaa niitä paitsi poliittisiin ja talou­dellisiin uudistuksiin, myös keskinäiseen yhteistyöhön. Näin se palauttaa naapu­ruuspolitiikan loogiseen lähtöruutuunsa. Yhteistyö eteläisten naapurien kanssa jatkuu Barcelonan prosessin ja sitä vahvis­tavan Välimeren unionin puitteissa.

Itäisen kumppanuuden ohjelma osoittaa EU:n sitoutuneen vahvasti naa­purustoonsa. Sen tavoitteena on muun muassa helpottaa ihmisten liikkuvuutta sekä luoda kattava ja syvällisiä uudistuk­sia edellyttävä vapaakauppasopimusten verkosto naapurien kanssa. Sopimuspoh­jan uusiminen saattaa kumppanimaat halutessaan niin läheiseen suhteeseen EU:n kanssa, että laajentumisen ja kumppanuuden välinen ero katoaa. Tä­mä edellyttää kumppaneilta vahvaa uu­distustahtoa, jota EU tukee sekä asian­tuntemuksen että rahoituksen välinein.

Mitä tulee Tassinarin mainitsemaan pelkoon sekä itäistä että eteläistä naapu­rustoa kohtaan, jäsenmailla on oikeutet­tuja epäilyksiä identiteettiään hakevien naapurien oikeusvaltio- ja demokratia­kehityksestä. Naapureilla on oikeus vaa­tia EU:lta vahvaa sitoutumista, mutta myös unionilla tulee olla oikeus vaatia sitoutumista eurooppalaisiin arvoihin ja käytäntöihin. EU voi tukea uudistuksia, mutta ei pakottaa niihin.

EU ei pelkää naapureitaan, vaan hyödyntää laajentumisesta saatuja koke­muksia naapuripolitiikassa. Itäinen kumppanuus tukee mitä suurimmassa määrin naapurien integraatiota EU:hun, sisältämättä tai sulkematta pois mahdol­lista jäsenyyttä. Rakentava tulkinnanva­raisuus EU:n ulkorajojen suhteen on syytä säilyttää.

Kirjoittaja on Suomen kiertävä suurlähettiläs Tadžikistanissa, Turkmenistanissa ja Uzbekistanissa.