Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Zhaon postuumi puolustuspuhe demokratialle

Bao Pu, Renee Chiang ja Adi Ignatius (toim.) Prisoner of the State The Secret Journal of Chinese Premier Zhao Ziyang. Simon & Schuster 2009, 305 s.

Kari Kahiluoto


Kiinan entisen puoluesihteerin Zhao Ziyangin muistelmat avaavat kieh­tovan ja dramaattisen ikkunan Kiinan ylimmän johdon sisäiseen valtataisteluun ja arvomaailmojen yhteentörmäykseen kesän 1989 alla. Tiananmenin aukion verilöylyn aikaan puoluejohtajana toimi­neen Ziyangin postuumit, editoidut muistelmat kuvaavat tragediaan johta­nutta kehitystä Kiinan johdossa. Itse tapahtumista ja niiden taustasta teos antaa yllättävän vähän uutta tietoa.

Prisoner of the State asettaa lukijalle kolme kysymystä: Ensinnäkin, onko teos aito ja jos on, onko se kattava? Toiseksi, kertooko kirja jotain uutta Tiananmenin aukion tapahtumien taustasta ja Kiinan johdon sisäisistä erimielisyyksistä väki­vallan käytöstä mielenosoitusliikettä vastaan? Kolmas ja tärkein on kysymys Zhaon perimmäisestä sanomasta. Se on myös todennäköinen syy kirjan kriitti­seen vastaanottoon Kiinassa.

Keskustelu Zhaon sanelemien essei­den aitoudesta alkoi heti kirjan ilmestyt­tyä. Kirjan syntyhistoria eli Zhaon koti­arestissa Pekingissä sanelemien C-kaset­tien salakuljettaminen Kiinasta Zhaon kuoleman jälkeen ja teoksen kokoami­nen ulkomailla selostetaan kirjan esipu­heessa yksityiskohtaisesti. Tapahtuma­kulku on kuin toisinto Nikita Hrutševin omaelämäkerran vaiheista.

Itse pidän Zhaon puheenvuoroa to­dennäköisesti aitona. Varmuuden antai­si transkriptioaineiston ja nauhoitteiden julkaiseminen sellaisenaan, tai ainakin niiden saattaminen vakavasti otettavan tutkimuksen käyttöön.

Hrutševin muistelmien aineistoon tutkijoilla oli tiettävästi mahdollisuus perehtyä myöhemmin. Se antoi myös mahdollisuuden editoidun aineiston eheyden tarkasteluun. Zhaon kohdalla tutustumismahdollisuus on rajoittunut internetissä julkaistuihin valikoituihin otteisiin.

Sinologi Roderick MacFarquhar to­teaa kirjan esipuheessa, että julkaistu kirja ei ole täydellinen, vaan valikoima Zhaon teksteistä. Kirja ei myöskään seuraa loogisesti Zhaon sanelemia nau­hoja.

Muistelmia voi hyvin lukea pamflet­tina, jolla palautettiin mieleen Kiinan johdon sisäinen hajaannus, Zhaon rooli uudistusmielisenä puoluesihteerinä ja etenkin puoleen vanhimman eli Deng Xiaopingin ratkaiseva kanta väkivallan käytöstä mielenosoitusliikettä vastaan.

Zhao dokumentoi Kiinan kommu­nistisessa puolueessa KKP:ssa esitetyt syytökset, joihin hän pyrkii kohta koh­dalta vastaamaan. Hän kuvaa yksityis­kohtaisesti Kiinan ylimmän johdon sisäi­sen debatin luonnetta ja puolueen van­hojen kaadereiden vaikutusvaltaa. Rat­kaisevana hän piti Kansan Päivälehden pääkirjoitusta, jossa demokratialiike luo­kiteltiin vastavallankumoukselliseksi. Kun Deng oli sitonut arvovaltansa kir­joitukseen, ratkaiseva askel kohti trage­diaa oli Zhaon mukaan otettu.

Valitettavaa on teoksen erittäin for­malistinen ote. Tekstistä saa sen vaiku­telman, että sanellessaan esseitään Zhao on valmistautunut muistiinpanojensa paljastumiseen ennen aikojaan. Poliitti­nen puheenvuoro kiedotaan puolueen kurinpidollisiin proseduurisääntöihin ja menettelytapoihin.

Zhaon perimmäinen viesti on silti hyvin selkeä. Hän katsoo, ettei pitkän aikavälin taloudellinen kehitys ja me­nestys ole mahdollista ilman yhteiskun­nan demokraattista reformia. Johtopää­tös tosin syntyy pitkää tietä, kun Zhao puhuu talouden ja puolueen reformista, hintauudistusten epäonnistumisesta, Neuvostoliiton esimerkistä ja korrupti­on voittamattomuudesta.

Kirjoittaja on ulkoasiainneuvos, joka toimi lähetystösihteerinä Pekingissä 1987–1990.