Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kolonialistiset rajat murtuvat Sudanissa

Pasi Nokelainen

Siirtomaa-ajalta periytyvät rajat saattavat muuttua Afrikassa rauhanomaisesti, kun eteläsudanilaiset äänestävät tammikuussa itsenäistymisestä. Lopputuloksena voi olla myös konflikti, joka aiheuttaa Afrikan sarven alueella entistä suurempaa sekasortoa.

Viime vuosina Sudan-uutisia ovat hallinneet Darfurin konflikti ja sen seurauksena Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n nos­tama sotarikossyyte Sudanin presidenttiä Omar al-Bashiria vastaan. Kansainväli­sen politiikan ja median huomio kääntyy kuitenkin viimeistään tammikuun alussa maan eteläosaan, joka äänestää itsenäis­tymisestään.

Kansanäänestys on osa vuoden 2005 laajaa rauhansopimusta, joka päätti lä­hes kahden miljoonan ihmisen hengen vaatineen sisällissodan. Pohjoisen isla­minuskoisia arabeja vastaan taistelleet etelän kristityt ja luonnonuskontoja har­joittavat mustat afrikkalaiset sopivat tuolloin ”Kansallisen yhtenäisyyden hal­lituksen” muodostamisesta. Hallitus on saatu aikaan, yhtenäisyyttä ei.

Rauhansopimukseen myös kirjattiin, että jäämisestä osaksi Sudania tulisi tehdä houkutteleva vaihtoehto eteläsu­danilaisille. Tarkkailijat kuitenkin arvioivat eteläsudanilaisten äänestävän selväl­lä enemmistöllä itsenäistymisen puolesta, jos äänestys vain pystytään viemään läpi ja vaadittava 60 prosentin äänestysaktii­visuus saavutetaan.

Öljyn vuoksi pohjoinen ja etelä ovat vielä pitkään sidoksissa toisiinsa äänestyksen tuloksesta riippumatta.

Sudanissa valta ja lähinnä öljytulois­ta peräisin oleva varallisuus ovat keskit­tyneet pohjoiseen ja etenkin pääkaupun­ki Khartumiin, vaikka suuri osa öljyesiintymistä on etelässä. Etelän vapau­tusarmeijan SPLMA:n karismaattisen johtajan John Garangin visiona oli yh­distää marginalisoidut alueet eli Etelä- ja Itä-Sudan sekä Darfur vastavoimaksi Khartumille, mikä uudistaisi koko maan tasa-arvoiseksi.

Rauhansopimuksen keskeinen arkki­tehti Garang kuoli helikopterionnetto­muudessa pian sopimuksen solmimisen jälkeen. Hänen seuraajakseen Etelä-Su­danin presidentiksi ja koko Sudanin varapresidentiksi nousi Salva Kiir, joka on Haaviston mukaan aina ajanut etelän eroa pohjoisesta.

”Visio kuoli Garangin mukana”, sanoo kansanedustaja ja ulkoministerin Afrikan alueen kriisien erityisedustaja Pekka Haavisto.

”Huhtikuiset vaalit olisivat olleet Garangin näytönpaikka”, sanoo Haavis­to viitaten keväällä Sudanissa pidettyihin maakunta-, parlamentti- ja presidentin­vaaleihin.

 

Öljylähteitä raja-alueella

Sudanin pohjoisosiin tukeutuva hallitus ei ole juuri ponnistellut maan yhtenäi­syyden lisäämiseksi. International Crisis Groupin arvion mukaan Sudanin raja­naapuri Egypti on tehnyt enemmän yh­tenäisyyden eteen kuin Khartumin halli­tus. Niilin alajuoksulla sijaitseva Egypti pelkää itsenäisen Etelä-Sudanin liittyvän niiden jokivarren valtioiden joukkoon, jotka vaativat vesivaroja koskevan siir­tomaa-aikaisen sopimuksen uudistamis­ta. Niilin vesivarat, joista kaksi kolmas­osaa on Sudanissa, ovat väestöongelman kanssa painivalle Egyptille kohtalonky­symys.

Haavisto selittää Khartumin pense­yttä rasismilla. Pohjoisen arabit pitävät etelän mustia rodullisesti vähempiarvoi­sina. Presidentti al-Bashir ei Haaviston mukaan ole poliittisista syistä voinut myöskään edistää etelän vaatimaa maal­lista lainsäädäntöä, sillä maan islamisti­nen oppositio ei sitä hyväksy.

Vaikka äänestyksen ajankohta on tiedetty jo rauhansopimuksen solmimi­sesta lähtien, lähes kaikki keskeiset yksi­tyiskohdat ovat avoimia vain muutamaa kuukausi ennen vaaleja: kysymykset passeista, valuutasta ja pohjoisessa asu­vien kahden miljoonan eteläsudanilaisen siirtotyöläisen kohtalosta, jos etelä itse­näistyy. Edes maiden välinen raja ei ole selvä.

”Pohjoisen kanta on, että niistä so­piminen vaikuttaisi kansanäänestyksen tulokseen. Kansainvälisen yhteisön ja etelän mielestä sopimattomuus aiheuttaa levottomuutta”, Haavisto sanoo.

Kaikkein tärkein kysymys on öljytu­lojen jakaminen. Sudanin öljylähteet si­jaitsevat pääosin raja-alueella ja 98 prosenttia etelän hallituksen tuloista on peräisin öljystä. Varsinaisen kansanää­nestyksen yhteydessä yhdessä rajaosaval­tioista, Abyei'ssa järjestetäänkin äänes­tys siitä, haluavatko asukkaat kuulua pohjoiseen vai etelään.

Juuri öljyn vuoksi pohjoinen ja etelä ovat sidoksissa toisiinsa vielä pitkään äänestyksen tuloksista riippumatta. Ete­län öljyn reitti maailmanmarkkinoille on 1600 kilometrin pituinen öljyputki poh­joisosien läpi Port Sudanin satamaan Punaisellemerelle.

”Pohjoinen putki on vuosikausien ajan ainoa vaihtoehto. Sillä voidaan ki­ristää ja pelata”, Haavisto toteaa.

Etelä-Sudan ja Kenia ovat suunnitel­leet yhdessä aasialaisten öljy- ja raken­nusyhtiöiden kanssa vaihtoehtoista put­kea Lamun satamakaupunkiin Intian valtamerelle.

Väkivalta yltyy äänestyksen alla

Etelä-Sudanin itsenäistymishanke on edennyt niin pitkälle, ettei pohjoisella ole paljon keinoja sen estämiseksi. Suora voimankäyttö ei ole moniongelmaisen Sudanin etujen mukaista. Se ei olisi myöskään poliittisesti mahdollista, kos­ka presidentti al-Bashirin NCP-puolue oli osapuolena rauhansopimuksen sol­mimisessa. Sopimuksen takaajina ovat useimmat Sudanin naapurimaista, Yh­dysvallat, EU ja Afrikan unioni.

Presidentti Martti Ahtisaaren perus taman CMI-järjestön projektipäällikkö Alemayehu Behabtu arvioi, että Sudanin keinovalikoimaan kuuluvat lähinnä sa­laiset operaatiot, etelän sisäisten erimie­lisyyksien ruokkiminen ja etelän johtajien lahjonta. Behabtu työskentelee Etio­pian pääkaupungissa Addis Abebassa Afrikan unionin rauhanvälityskapasitee­tin vahvistamista tukevassa hankkeessa.

Viitteitä Khartumin sekaantumisesta on jo saatu. Paimentolaisheimojen väliset taistelut laidunmaasta ja karjasta ovat Etelä-Sudanissa tavanomaisia, mutta vuosien 2008 ja 2009 aikana ne yltyivät poikkeuksellisen verisiksi. Yhteenotoissa kuoli viime vuonna 2 500 ihmistä, sel­västi enemmän kuin Darfurissa samaan aikaan.

Väkivaltaisuuksia joutui pakene­maan YK:n mukaan 350 000 ihmistä. Etelän poliitikot ovat syyttäneet pohjois­ta siitä, että se on aseistanut osaa hei­moista, mutta International Crisis Grou­pin mukaan syytöksiä on mahdotonta vahvistaa tai kumota.

Haaviston mukaan liikkeellä on myös huhuja, että Khartumin hallitus olisi alkanut uudestaan rahoittaa ja aseistaa ugandalaista Herran vastarinta-armeijaa LRA:ta. Sisällissodan aikana Khartum käytti paljolti lapsisotilaista koostuvaa LRA:ta paikallisväestön ter­rorisoimiseen samaan tapaan kuin ny­kyisin puolisotilaallisia janjaweed-jouk­koja Darfurissa.

Uusi sota on mahdollinen

Khartumin hallitus ruokkii tarkoituksel­lisesti epäjärjestystä. Hallitus pyrkii se­kasortoiseen tilanteeseen, jossa se voisi sanoa, ettei äänestyksen pitämiselle ole edellytyksiä. Erityisedustaja Haaviston mukaan äänestyksen lykkääminen olisi poliittisesti mahdotonta Etelä-Sudanin presidentille Salva Kiirille. Yksipuolinen itsenäistymisjulistus voisi kuitenkin joh­taa uuteen sotaan ja suuriin pakolaisvir­toihin epävakaista valtioista koostuvassa Afrikan sarvessa.

Yksipuolinen itsenäistymisjulistus voisi joh­taa uuteen sotaan ja suuriin pakolaisvir­toihin epävakaista valtioista koostuvassa Afrikan sarvessa.

Konflikti voisi helposti vetää kristityt naapurimaat mukaan, sillä Uganda, Ke­nia, Etiopia ja Eritrea tukivat voimak­kaasti Etelä-Sudania sisällissodassa. Esi­merkiksi ugandalaiset sotilaat jopa tais­telivat vapautusarmeijan sissien rinnalla.

Naapurien tuki Etelä-Sudanille on jatkunut rauhansopimuksesta huolimatta. Kenia joutui kiusalliseen valoon syyskuus­sa 2008, kun somalialaiset merirosvot kaappasivat muun muassa neuvostoval­misteisilla T71- ja T72-panssarivaunuilla lastatun laivan: lastin lopulliseksi vastaanottajaksi paljastui Kenian puolustusminis­teriön sijasta Etelä-Sudanin hallitus.

Alkusyksystä näyttäisi kuitenkin siltä, ettei pohjoinen pyri aktiivisesti estämään kansanäänestyksen järjestämistä. YK esi­merkiksi vastaanotti heinäkuun lopussa molemmilta osapuolilta pyynnöt avustaa äänestyksen järjestämisessä. YK:lta kai­vataan apua äänestyksen logistiikkaan, rahoitukseen sekä vaalien tarkkailuun.

Jälleenrakennus alkaa lähes nollasta

Vuoden 2005 rauhansopimuksessa EU ja Yhdysvallat sitoutuivat sekä pohjoi­sen että etelän mittavaan jälleenraken­nukseen. Tosin etuliite ”jälleen-” on etelän tapauksessa poliittisesti liian korrekti ilmaus, kuten Ulkopolitiikka -lehden haastattelema diplomaatti tote­si: työ joudutaan aloittamaan lähes tyhjästä.

Etelä-Sudanissa on Economist-leh­den mukaan yhteensä 50 kilometriä as­faltoitua tietä. YK:n alainen maailman ruokaohjelma WFP arvioi, että alueen asukkaista 47 prosenttia on aliravittuja.

Yhteensä 26 kansalaisjärjestön hei­näkuussa julkaiseman Renewing the Pledge -raportin mukaan luvattua apua ei ole annettu läheskään suunnitellusti. Myös Yhdysvaltojen kehitysyhteistyövi­raston USAIDin mukaan jälleenraken­nukseen suunnatut resurssit ovat vaka­vasti alimitoitettuja. Työtä vaikeuttaa myös korruptio, joka on Etelä-Sudanissa poikkeuksellisen räikeää.

Pasi Nokelainen

Kirjoittaja on vapaa toimittaja 

 

Lue lisää:

Pelkona Pandoran lippaan aukaisu

Suomalaisten uusi työkenttä?

Sisäisiä ja ulkoisia voimia

 


 

 


 


 
Ulkopolitiikka 3/2010

Suomi on huipulla

Teija Tiilikainen

"Venäjällä käytetään isoja työkaluja"

Niina Sarkonen

Kiina-ilmiö iski Länsirannalle

Martina Ahola

Länsirannikon pehkua

Joonas Pörsti

USA pitää kiinni opiskelijoista

Martina Ahola

Pietari valmistautuu vallanvaihtoon

Daniil Tsygankov

Suurten suunnitelmien kaupunki

Daniil Tsygankov

Kuvernöörien vaihtoviikot

Joonas Pörsti

Venäjä yrittää loikata nopealle raiteelle

Katri Pynnöniemi

Uuden yhteistyön avaimet Itämerellä

Fjodor Lukjanov

Kruunu pärjää omillaan

Juhana Vartiainen

Israelin siirtokunnat rauhan esteenä

Olli Ruohomäki

Lähi-itä katsoo nyt Turkkiin

Johanna Nykänen

Ryhmäkuria ja ihmisoikeuksia

Sirpa Nyberg

Diplomatia 2.0

Martina Ahola

Verkkotunnusten valtiaat

Yrjö Länsipuro

Gayle Lemmon: Naisten perustamat yritykset muuttavat yhteiskuntaa

Martina Ahola

Kolonialistiset rajat murtuvat Sudanissa

Pasi Nokelainen

Uuden energiatalouden kynnyksellä

Thomas Spencer

Kirjavieras: Itsetunnon kohennusta eurooppalaisille

Joonas Pörsti

Kirjatutka: Euroopan kokaiinihimo koukuttaa Afrikkaa

Kukka-Maria Kuisma

Kirjatutka: Ruotsille rohkeampaa peliä EU-kentällä

Kaisa Korhonen

Kirjatutka: Avun imperatiivi

Niina Sarkonen

Kirjatutka: Pysyvästi paossa

Satu Nieminen

Kirjatutka: Verkostot kutovat tulevaisuutta

Ulla Anttila

Kirjatutka: Kapina Meksikossa

Pekka Wahlstedt

Afganistanin sodan pojankasvot

Noora Kotilainen

Obaman toivo muuttui tragediaksi

Markku Ruotsila

Pelkona Pandoran lippaan aukaisu

Pasi Nokelainen

Suomalaisten uusi työkenttä?

Pasi Nokelainen

Sisäisiä ja ulkoisia voimia

Pasi Nokelainen