Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Ruotsille rohkeampaa peliä EU-kentällä

Europeiseringen av Sverige. Demokratirådets rapport 2010 (Jonas Tallberg, Nicholas Aylott, Carl Fredrik Bergström, Åsa Casula Vifell ja Joakim Palme). SNS Förlag 2010, 164 s.

Kaisa Korhonen


Ruotsi on ollut Suomen tavoin Euroo­pan unionin jäsen 15 vuotta. Nämä eurooppalaistumisen vuodet ovat jättä­neet jälkeensä tarpeen päivittää kansal­lista poliittista järjestelmää, arvioi Stu­dieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) -tutkimusverkosto tämänvuotises­sa raportissaan. Viisihenkinen demokra­tianeuvosto esittää maalleen myös toi­veen aktiivisemmasta EU-politiikasta.

Lopputulos ansaitsee tulla esitellyksi myös Ruotsin rajojen ulkopuolella: hel­posti lähestyttävä ja eteenpäin katsova analyysi Europeiseringen av Sverige in­nostaa vertailemaan Ruotsin tilannetta muihin EU-maihin. Myös EU-Suomessa olisi syytä pohtia, mikä on eurooppalais­tuneen Suomen demokratian tai hyvin­vointiyhteiskunnan tila. Varsinkin kun sekä meillä että Ruotsissa EU-jäsenyy­teen liitettiin niin paljon odotuksia ja uhkakuvia.

Demokratianeuvosto on parhaim­millaan juuri pyrkiessään purkamaan niitä uhkakuvia, joita Euroopan integ­raatioon liitettiin EU-jäsenyydestä pää­tettäessä. Esimerkiksi Ruotsin hyvin­vointiyhteiskunnan malli (tai pohjois­mainen malli) nähtiin laajalti suojelu­kohteena, jonka ei haluttu vahvasti eurooppalaistuvan. Raportin mukaan näin ei ole käynytkään, sillä Euroopan maiden sosiaalidemokraattiset, liberaalit ja konservatiiviset sosiaalipolitiikan mal­lit eivät ole yhdenmukaistuneet.

Sitä vastoin työmarkkinapolitiikan korporatiivinen malli on joutunut EU-Ruotsissa ristituleen, kuten EU-tuomio­istuimessa kuultavana ollut Vaxholmin tapaus osoittaa. Tässä työmarkkinakon­fliktissa ruotsalaisen rakennusalan am­mattiliiton katsottiin kohdistaneen suh­teettomia työtaistelutoimenpiteitä latvia­laisyritykseen, joka oli maksanut työnte­kijöilleen Ruotsin työehtosopimuksia alempia palkkoja.

Ruotsalainen tutkijaryhmä muistut­taa kuitenkin, ettei EU-jäsenyyden vai­kutuksia pysty aina selvästi erottamaan siitä, miten globalisaatio, taloussuhdan­teet tai puoluepolitiikan voimasuhteet ovat kulloinkin vaikuttaneet kansalliseen päätöksentekoon. Esimerkiksi sosiaali­politiikassa EU:n vaikutus on pitkään ollut heikkoa etenkin verrattuna talou­den integraation vaikutuksiin.

EU 2020 -agenda on vahvistanut sosiaalipolitiikan painoarvoa Brysselissä. Ruotsilla olisi paljon annettavaa EU:n yhteiskuntapolitiikkaa muokkaavissa kysymyksissä, ja hyökkäävämpi EU-strategia olisikin kirjoittajien mukaan toivottava. Raportissa uusista sosiaali­politiikan avoimista kohdista mainitaan mielenkiintoisena esimerkkinä ristiriita kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän ja vapaan Euroopan-laajuisen liikkuvuu­den välillä.

Kansallisten mallien vienti EU:hun vaatii vahvan kansallisen itsetunnon li­säksi itsekriittisyyttä. Raportin kirjoit­tajille rakentava arvostelu ei tuota on­gelmia. Heidän mielestään EU-jäsenyy­den tarjoamia mahdollisuuksia ei ole nähty riittävän laaja-alaisesti. Liian mo­ni Ruotsin poliitikoista, virkamiehistä, puolueista ja ennen kaikkea kansalaisis­ta joko vähättelee EU-jäsenyyden vaiku­tuksia tai kuvaa ne yksinomaan kieltei­sessä valossa.

Kirjoittajien mukaan EU on osa Ruotsin arkipäivää: ja/nej till EU -kes­kustelu on aikansa elänyttä, eikä kuulu­mista Euroopan unioniin sinänsä ole tarpeen arvottaa. EU-jäsenyyden myön­teiset ja kielteiset vaikutukset on sen si­jaan syytä nähdä tapauskohtaisina. Tä­mä olisi hyvä lähtökohta myös Suomes­sa, kun poliittista järjestelmäämme ja EU-strategiaamme seuraavan kerran päi­vitetään.

Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin tutkija.

 
Ulkopolitiikka 3/2010

Suomi on huipulla

Teija Tiilikainen

"Venäjällä käytetään isoja työkaluja"

Niina Sarkonen

Kiina-ilmiö iski Länsirannalle

Martina Ahola

Länsirannikon pehkua

Joonas Pörsti

USA pitää kiinni opiskelijoista

Martina Ahola

Pietari valmistautuu vallanvaihtoon

Daniil Tsygankov

Suurten suunnitelmien kaupunki

Daniil Tsygankov

Kuvernöörien vaihtoviikot

Joonas Pörsti

Venäjä yrittää loikata nopealle raiteelle

Katri Pynnöniemi

Uuden yhteistyön avaimet Itämerellä

Fjodor Lukjanov

Kruunu pärjää omillaan

Juhana Vartiainen

Israelin siirtokunnat rauhan esteenä

Olli Ruohomäki

Lähi-itä katsoo nyt Turkkiin

Johanna Nykänen

Ryhmäkuria ja ihmisoikeuksia

Sirpa Nyberg

Diplomatia 2.0

Martina Ahola

Verkkotunnusten valtiaat

Yrjö Länsipuro

Gayle Lemmon: Naisten perustamat yritykset muuttavat yhteiskuntaa

Martina Ahola

Kolonialistiset rajat murtuvat Sudanissa

Pasi Nokelainen

Uuden energiatalouden kynnyksellä

Thomas Spencer

Kirjavieras: Itsetunnon kohennusta eurooppalaisille

Joonas Pörsti

Kirjatutka: Euroopan kokaiinihimo koukuttaa Afrikkaa

Kukka-Maria Kuisma

Kirjatutka: Ruotsille rohkeampaa peliä EU-kentällä

Kaisa Korhonen

Kirjatutka: Avun imperatiivi

Niina Sarkonen

Kirjatutka: Pysyvästi paossa

Satu Nieminen

Kirjatutka: Verkostot kutovat tulevaisuutta

Ulla Anttila

Kirjatutka: Kapina Meksikossa

Pekka Wahlstedt

Afganistanin sodan pojankasvot

Noora Kotilainen

Obaman toivo muuttui tragediaksi

Markku Ruotsila

Pelkona Pandoran lippaan aukaisu

Pasi Nokelainen

Suomalaisten uusi työkenttä?

Pasi Nokelainen

Sisäisiä ja ulkoisia voimia

Pasi Nokelainen