Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Valtionyhtiöt politiikan välineinä

Ian Bremmer: The End of The Free Market: Who Wins the War between States and Corporations, Eurasia Group 2010, s. 210.

Lauri Tähtinen


S yyskuun lopulla Brasiliassa järjestet­tiin maailman kaikkien aikojen suu­rin osakeanti. Valtionyhtiö Petrobras keräsi lähes 60 miljardia euroa annissa, jossa valtion osuus öljy-yhtiöstä kasvoi entisestään. Petrobras löi laudalta aiem­paa listautumisennätystä nimissään pitä­neen Kiinan maatalouspankin. Molem­missa anneissa on enemmän kuin häi­vähdys valtiokapitalismia.

Ian Bremmerin mukaan valtiokapi­talismissa on kyse järjestelmästä, jossa valtio hallitsee markkinoita saavuttaak­seen poliittisia päämääriään. Poliittisiin riskeihin keskittyvän kansainvälisen konsultointiyhtiön Eurasia Groupin pu­heenjohtaja Bremmer varoittaa valtioka­pitalismin vaaroista kirjassaan The End of the Free Market.

Bremmerin mielestä valtiokapitalis­mi on merkittävä uhka markkinatalou­delle, jossa yritysten tehtävänä on tuot­taa voittoa eikä ajaa kotimaansa poliit­tisia päämääriä. Poliittisista tavoitteista puhuessaan Bremmer ei kyseenalaista yritysten yhteiskuntavastuuta, vaan pi­kemminkin tiettyjen valtioiden tapaa varustaa valtionrahastojaan tai energia­yhtiöitään voimapolitiikkaansa aseeksi.

Tähtäimessä ovat ensisijaisesti Kiina sekä muut autoritääriset maat, kuten Venäjä ja Persianlahden öljyvaltiot. Val­tiokapitalisteiksi kelpaavat sekä luon­nonvaroillaan rikastuvat että niitä kas­vuunsa tarvitsevat. Itsevaltaisesti hallit­tujen maiden lisäksi Bremmer pelkää valtiokapitalismin saavan jalansijaa myös nousevissa demokratioissa. Intias­sa valtiolla on vanhastaan vahva asema taloudessa. Brasiliassa ja Meksikossa huolena ovat erityisesti luonnonvarat ja niistä hyötyvät valtion hallitsemat tai suosimat kansalliset energiayhtiöt.

Suurimpana uhkana Bremmer pitää kuitenkin länsimaisten hallitusten ja yhtiöiden riippuvuutta valtiokapitalistis­ten maiden avoimuudesta kansainvälisel­le kaupalle. Vaikka vientitulot ovat tar­peen myös valtiokapitalisteille, Bremmer pelkää niiden voivan yksittäistapauksis­sa vaatia länsimailta poliittisia myönny­tyksiä kaupan jatkuvuuden nimissä. Jo nyt Kiina hallitsee esimerkiksi 97 pro­senttia maailman harvinaisten maame­tallien kaivauksista.

Bremmerin kirja on tähän mennessä kattavin ja luettavin kuvaus valtiokapi­talismin vaaroista. Silti itse käsite vaikut­taa edelleen liiaksi sateenvarjotermiltä, jonka alle mahtuu erilaisia uhkia ja epä­varmuuksia. Kokonaisuutena jää epäsel­väksi kumpi on suurempi uhka: itseval­taisten maiden voimapolitiikka vai val­tiokapitalismin vallankaappaus kansan­valtaisissa markkinatalousmaissa.

Bremmer haluaa tehdä selvän pesä­eron yrityksiä konkurssilta pelastavan julkisen rahan ja poliittisia tavoitteita ajavan omistuksen välillä. Detroitin au­totehtaiden rahoittaminen ja venäläisten energiayhtiöiden Itä-Euroopassa harjoit­tama kiristys eivät ole sama asia.

Silti julkisen rahoituksen ja vaikutus­vallan muotojen eroja ei tulisi liioitella. Länsimaiset suurpankit, joita hallitukset eivät uskalla päästää konkurssiin, hyö­tyvät koostaan kilpaillessaan esimerkik­si Kiinan kolmen suurimman pankin kanssa. Vain pankit, jotka ovat ”liian suuria kaatumaan” ja siten pahan paikan tullen valtionbudjetin taakkana, voivat kilpailla valtiokapitalistien pankkien ja rahastojen kanssa.

Viimeistään talouskriisi teki selväksi, etteivät nämä ”kansalliset voittajat” ole vain nousevien talouksien ilmiö. Tulevai­suudessa kannattaa seurata, missä mää­rin muuallakin talouselämässä, kuten energia- ja raaka-ainealoilla, länsimaiden on suosittava omia suuryrityksiään kil­pailussa valtiokapitalistien kanssa. Tä­män viitekehyksen ymmärtämiseen Bremmerin teos on ensiluokkainen.

Kirjoittaja valmistelee historian väitöskirjaansa Cambridgen yliopistossa.
 
Ulkopolitiikka 4/2010

Pääministerin EU-politiikka

Teija Tiilikainen

"Suomi otti paikkansa EU:n ytimessä"

Matti Remes

Kirjatutka: Vastuun harmaalla vyöhykkeellä

Teija Tiilikainen

Rakkaudesta metsään

Joonas Pörsti

Pikatie Kiinaan

Martina Ahola

Kielipeliä Alpeilla

Martina Ahola

Tulkinnat ohjaavat arktista geopolitiikkaa

Sami Moisio

Arktinen alue politisoitui uudelleen

Justiina Dahl

Suomi tukeutuu Arktiseen neuvostoon

Martina Ahola

Venäjä tarvitsee merenalaista kaasua

Tiina Kirkas

Norja katsoo pohjoiseen

Joonas Pörsti

Liuskekaasu sekoitti energiapelin

Antti Kivimäki

Ilmastonmuutoksen torjuja vai kiihdyttäjä?

Antti Kivimäki

Afganistan on jaettu maa

Joonas Pörsti

Politiikan trendikäs Pohjola

Kaisa Korhonen

Valtionrakennusta tyhjän päällä

Salla Nazarenko

Lohikäärmeen kolme neulansilmää

Ralf Lillbacka

Kansalaistoimintaa vihrein tunnuksin

Ari Ihander

Ydinaseiden valvonta kaipaa isoa remonttia

Martina Ahola

Kohti Yhdysvaltain vai Ranskan mallia?

Teija Tiilikainen

EU: n ulkosuhde-uudistus voi jäädä hampaattomaksi

Anna-Karin Friis

Afrikan aika on edessä

Olai Voionmaa ja Lauri Tähtinen

Islamistirap aseena uskonsodassa

Ilmari Käihkö

Ratkaisu Niilillä

Timo Behr

Afganistanin sodan pojankasvot

Noora Kotilainen

Kirjavieras: Irrallaan yhteiskunnasta

Martina Ahola

Kirjatutka: Pelko on kuin halla

Niina Sarkonen

Kirjatutka: Oikeistopopulismin yliote

Kaisa Korhonen

Kirjatutka: Islamistien oppi-isä

Janne Hopsu

Kirjatutka: Niukkuuden ulkopolitiikkaa

Jyrki Ruohomäki

Kirjatutka: Huumesotaa ja uppoavia eskimokyliä

Jani Saxell

Kirjatutka: Valtionyhtiöt politiikan välineinä

Lauri Tähtinen

Kenraalien terassilla

Lauri Voionmaa

Kirjatutka: Salaliittoteoria muovaa historiaa

Vadim Kononenko

Wikileaks herätti nukkuvan leijonan

Vilho Harle

Kiinassa kymmeniä miljoonia ympäristöpakolaisia

Ralf Lillbacka