Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Diplomaattien kapina

Louis Clerc

Pohjois-Afrikan tapahtumat käynnistivät kriisin Ranskan ulkoasiainhallinnossa. Ulkoministeri joutui lähtemään, ja diplomaattien tyytymättömyys purkautui mielipidekirjoituksena presidentti Nicolas Sarkozyn omavaltaista ulkopolitiikkaa kohtaan. Lue lisää UP-lehdestä 2/2011.

Helmikuun lopulla ryhmä ano­nyymejä ranskalaisia diplo­maatteja julkaisi Le Monde -lehdessä poikkeuksellisen suorasanaisen ja kriittisen kannanoton maansa ulkopolitiikasta. ”Marlyn ryh­mä” oli ottanut nimensä tapaamispaik­kana toimineelta Louvren taidemuseon ravintolalta.

Nimettömän mielipidekirjoituksen kärki oli suunnattu presidentti Nicolas Sarkozyn politiikkaan. Kirjoittajat väit­tivät, että presidentti halveksii hallintoa ja diplomaatteja eikä osaa käyttää oikein virkakoneiston tuottamaa tietoa. Tämän ulkopolitiikan seuraukset ovat kirjoitta­jien mukaan heikentäneet entisestään Ranskan asemaa maailmassa:

”Vastoin kolme vuotta sitten annet­tuja näyttäviä julistuksia Eurooppa on voimaton, olemme menettämässä Afri­kan, Välimeren maat mököttävät Rans­kalle, Kiina on ottanut ohjat käsiinsä ja Yhdysvallat viis veisaa meistä. Samaan aikaan ranskalaiset Rafale-hävittäjät ja ydinvoimatekniikka, joista piti tulla menestystarinoita, ovat jääneet kokoon­panosaleihin. Vielä vakavampaa on, että Ranskan ääni on hävinnyt maailmasta. Yhdysvaltojen sokea seuraaminen on karkottanut monia liittolaisiamme.”

Ryhmä kuvaili kirjoituksessaan pre­sidentin ja hänen avustajiensa toimintaa amatöörimäiseksi ja epäjohdonmukai­seksi. Esimerkkinä Sarkozyn politiikan impulsiivisuudesta ryhmä mainitsi huo­nosti valmistellun aloitteen Välimeren unionista, joka ei ole edennyt lähtökuo­pistaan.

Marlyn ryhmän vaatimukset voi näh­dä diplomaattikunnan puolustusreflek­sinä tai nostalgiana Charles de Gaullen kauden (1958–1969) politiikkaa koh­taan. Mutta taustalla on enemmänkin aitoa huolta Ranskan kyvyttömyydestä ajaa maan kansallista etua. Ranskan po­liittiset tavoitteet ovat jääneet ryhmän mukaan määrittelemättä monilla tär­keillä alueilla, kuten arabimaailmassa, Afganistanissa, Venäjällä, Afrikassa ja Euroopan unionin laajenemisessa. Al­lekirjoittajat painottivat erityisesti, että Ranskan ulkopoliittisen johdon tulisi arvostaa enemmän diplomaattien työtä ja heidän kykyään tuottaa tietoa maan ulkopolitiikkaa varten.

Ristiriidat ovat kyteneet Ranskan ulkoasiainhallinnossa jo pitkään. Vii­me heinäkuussa kilpailevia poliittisia leirejä edustavat entiset ulkoministerit Alain Juppé ja Hubert Védrine toivat niin ikään Le Mondessa julkaistussa yh­teisessä kirjoituksessaan julki huolensa Ranskan diplomaattikoneiston kriisistä. He varoittivat ministeriön pitkään jatku­neista budjettileikkauksista, joiden vuok­si Ranska olisi pian kyvytön hoitamaan ulkosuhteitaan.

Ulkoministerin lähtö

Marlyn ryhmän kirjoitus tuli julki­suuteen keskellä Ranskan ulkoasiainhallinnon kuohuntaa, joka alkoi Tunisian ja Egyptin kansannousujen jälkeen. Ulkoministeri Michèle Alliot-Marie oli ankaran kritiikin kohteena epäonnistut­tuaan täydellisesti Tunisian tapahtumien arvioinnissa. Alliot-Marie oli julkisesti luvannut Tunisialle tammikuussa Rans­kan apua mielenosoitusten tukahdutta­miseksi. Ranskan lehdistö penkoi hänen vanhempiensa liikesuhteita Tunisian presidentin Zine El Abidine Ben Alin klaaniin, ja Alliot Marie joutui lopulta eroamaan ministerin tehtävistä.

Arvostelijoiden mielestä Ranskan suhteet ovat viime vuosikymmeninä ylit­täneet kohtuuden rajat useiden arabidik­tatuurien ja erityisesti Tunisian, Syyrian ja Libyan johtajien kanssa. Ranska on muiden maiden tavoin joutunut sopeu­tumaan yhteistyöhön autoritääristen hal­litusten kanssa, jotka ovat olleet tärkeitä kumppaneita kaupankäynnin ja Rans­kan etujen kannalta Välimerellä. Tämän alueen politiikassa ei ole viime aikoina punnittu vaihtoehtoja tai valmistauduttu mahdollisiin muutoksiin.

Ranskan poliittinen johto piti esimer­kiksi Ben Alia Tunisian talouskasvun ja ääri-islamistien pysäyttämisen takuumie­henä Pohjois-Afrikassa. Alueen hallin­tojen nähtiin suojelevan Ranskaa myös Saharan eteläpuolelta tulevalta muut­toliikkeeltä. Näiden valintojen vuoksi ranskalaisten poliitikkojen, liikemiesten ja ajattelijoiden suhteet ovat Jacques Chi­racin presidenttikaudelta (1995–2007) alkaen muodostuneet vastenmielisen lä­heisiksi pohjoisafrikkalaisten yhteistyö­kumppaneiden kanssa.

Sarkozy sooloilee

Toisaalta kriisi liittyy presidentti Sar­kozyn persoonaan. Heti virkakautensa aluksi vuonna 2007 Sarkozy nosti pit­kälti sisäpoliittisista syistä ulkoministe­riksi yllätysnimen, Lääkärit ilman rajoja -järjestön johtajan Bernard Kouchnerin. Kouchner ei nauttinut diplomaattien arvostusta eikä osannut hyödyntää dip­lomaattikoneistoa työssään. Ranskan poliittiselle järjestelmälle on ominais­ta, että päätöksenteko keskittyy pre­sidentinkansliaan, vaikka myös vahva ministeri voi saada paljon aikaan. Nyt presidenttikeskeinen suuntaus saavutti lakipisteensä.

Sarkozy ja hänen neuvonantajansa ottivat tavaksi ohittaa päätöksillään Kouchnerin ja ulkoministeriön henki­lökunnan. Tämä sopi äkkinäisiin kään­teisiin taipuvaiselle presidentille, joka viihtyy kahdenvälisissä neuvotteluissa ulkovaltojen johtajien kanssa. Sarkozy osoitti pian halveksivansa diplomaatti­kunnan muodollisuutta ja hienovaraisia toimintatapoja.

Presidentille tuli myös tavaksi tök­säytellä ikävästi valtiota palveleville diplomaateille ja sotilaille, jotka vaalivat tunnetun tarkasti perinteidensä ja etu­oikeuksiensa kunnioittamista. Sarkozyn omasta koulutuksesta ja toimintatyylistä ei näyttänyt olevan apua näiden ammat­tikuntien ymmärtämisessä. Loppuvuo­desta 2010 ulkoministeriksi vaihdettu Alliot-Marie ei parantanut tilannetta, sillä hänkään ei nauttinut diplomaattien arvostusta.

Diplomaatit pimennossa

Marlyn ryhmänä esiintyneet diplomaa­tit puolustivat siis kirjoituksellaan oman ammattiryhmänsä ylpeyttä. Samalla he varoittivat, että Ranskan ulkopoliitti­nen johto on tullut sokeaksi Ranskan kannalta tärkeille tapahtumille. Tämän sokeuden vuoksi jäi näkemättä, kuin­ka huteralla pohjalla Pohjois-Afrikan hallinnot seisoivat, mitä yhteiskuntien syvillä tasoilla tapahtui ja mitä Ranska olisi voinut tehdä yhteiskunnallisen muu­toksen tukemiseksi.

Useat tutkijat ja diplomatiaan ja strategiaan perehtyneet ajattelijat ovat samalla linjalla. Esimerkiksi politiikan tutkijat Olivier Roy ja Gilles Kepel sekä geopolitiikan tuntija Dominique Moïsi katsovat, että ulkopoliittinen sokeutumi­nen johtuu päättäjien haluttomuudesta käyttää ranskalaisten diplomaattien asiantuntemusta.

Sopeutuminen odottamattomaan on aina vaikeaa, eikä kukaan kriitikoista edellytä, että Ranskan vallanpitäjien olisi pitänyt osata ennustaa arabivallan­kumoukset. Mutta se, mitä Moïsi kutsuu ”sokeaksi diplomatiaksi”, on varmasti ollut osasyynä Ranskan ulkopoliittisessa kompuroinnissa. Presidentin ympärille keskittyneessä päätöksenteossa on jätet­ty kokonaan huomiotta diplomaattien syvällinen maatuntemus, jota ammatti­kunta pitää vahvimpana osaamisaluee­naan.

Järjestelmässä on sivuutettu myös tutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä tiedotusvälineiden asiantuntijoiden mo­nipuolinen tietämys. Nämä tahot olisivat voineet auttaa Ranskan ulkopoliittista johtoa näkemään heti Tunisian ensim­mäisten tapahtumien jälkeen, kuinka laajaa kannatusta protestiliikkeillä oli ja mitä uusia vaikuttamisen muotoja poliit­tinen islam oli omaksunut arabimaissa.

Ulkoministeri Michel Jobertin suo­jeluksessa vuonna 1973 luotu ulkomi­nisteriön analyysi- ja ennustuskeskus (Centre d’Analyse et de Prévision) on paras esimerkki ministeriön sisäisestä elimestä, joka on osoittanut kykenevänsä tuottamaan tietoa arabimaiden tilantees­ta. Mutta senkin selonteot jäivät useim­miten varjoon, kun Ranskan virallinen linja keskittyi Pohjois-Afrikan hallitusten tukemiseen.

Useiden lähteiden mukaan Tunisiaan lähetettyjä ranskalaisdiplomaatteja oh­jeistettiin rajoittamaan kontaktejaan Tunisiassaja keskittymään yhteydenpitoon vallanpitäjien kanssa. Samaan aikaan amerikkalaiset diplomaatit ylläpitivät kontakteja myös eräisiin oppositioryhmiin.

Kun liikehdintä Tunisiassa käynnis­tyi, Sarkozy moitti Lähi-idän tiedon­saannin kannalta tärkeää Ankaran-suurlähettilästään siitä, ettei presidentinkans­liaa ollut pidetty ajan tasalla, ja julkisti osan tämän lähettämistä raporteista. Yksinvaltaisesti ulkopolitiikkaa hallin­nut Sarkozy ryhtyi ongelmatilanteessa arvostelemaan diplomaattejaan kanke­asta toiminnasta.

Seuraavaksi presidentti korvasi Rans­kan Tunisian-suurlähettilään luottomie­hellään Boris Boillonilla. Uusi suurlä­hettiläs oli ollut asemapaikallaan vain pari viikkoa, kun tunisialaiset ryhtyivät osoittamaan mieltään hänen erottami­sekseen. Boillon oli esiintynyt töykeästi tunisialaisia toimittajia kohtaan, ja video levisi nopeasti Youtubessa.

Menetetty suurvalta

Ranskalla on ollut vaikeuksia sovittaa yhteen heikkenevää kansainvälistä ase­maansa sekä entisen suurvallan puhetapaa, taloudellisia ja strategisia ta­voitteita ja kunnianhimoa. Sarkozy on tavallaan antanut kasvot ja äänen maan ulkopoliittiselle epävarmuudelle.

Ranskan poliittiset johtajat ovat jo pitkään tehneet surutyötä suurvalta-aseman menetyksen vuoksi. Heidän lin­javalinnoissaan painottuvat toisinaan näkyvät yksittäiset siirrot, toisinaan eurooppalainen yhteistyö, ja Sarkozyn tapauksessa uupumaton aktivismi.

Tässä kontekstissa Ranskan kansal­lisen edun määrittäminen on aina ollut julkisten keskustelujen aiheena. Keskus­teluissa on kuultu toisinaan entiseen loistoon kohdistuvaa nostalgiaa ja halua puuttua tiettyjen alueiden asioihin Rans­kan taloudellisten tai strategisten etujen puolustamiseksi, toisinaan taas pilkah­dus todellisuudentajua ja ymmärrystä siitä, mihin Ranskan niukat resurssit riittävät.

Ranskan suhteet Natoon ja Yhdys­valtoihin, maailman ainoaan super­valtaan, ovat erityisen moniselitteiset. Puheissa otetaan etäisyyttä Yhdysval­toihin ja korostetaan Ranskan politii­kan itsenäisyyttä, mutta yhteistyö sekä Yhdysvaltojen että Naton kanssa on välttämätöntä.

Paradoksaalista kyllä Sarkozyn poli­tiikka ei poikkea sisällöllisesti edeltäjien politiikasta. Euroopan unioni on pysynyt Ranskan ulkopolitiikan keskiössä: se tar­joaa tukea ja keinoja Ranskan tavoittei­den ajamiseen maailmassa.

Marlyn ryhmän esiintulo ilmentää Ranskassa yleistä huolta maan asemasta. Nykyisen presidentin pelätään riistävän viimeisetkin rippeet Ranskan kansainvä­lisestä erityislaadusta. Toisaalta monet ranskalaiset diplomaatit ovat tietoisia Ranskan uudesta asemasta maailmassa ja olisivat valmiita entistä vaatimatto­mampaan ulkopolitiikkaan. Muutokset vain näyttävät diplomaattien näkökul­masta tapahtuvan liian nopeasti ja lin­jattomasti.

Nyt Ranska valmistautuu ensi vuon­na käytäviin presidentin- ja kansallisko­kouksen vaaleihin. Kun sisäpoliittiset kysymykset valtaavat kampanjavuoden asialistan, ulkoministeriksi palanneen Alain Juppén harteille jää huolehtia Quai d’Orsayn ulkoasiainhallinnon virkamies­ten työhyvinvoinnista.

Louis Clerc

Kirjoittaja on poliittisen historian yliopistonlehtoriTurun yliopistossa.

 
Ulkopolitiikka 2/2011

Sauli Niinistö: Velanmaksun aika

Juha Mäkinen

Välineet ja mekanismit

Juha Mäkinen

Euroopan hinta

Teija Tiilikainen

Yhdysvallat pyyhkii arabikadun pölyjä

Ari Kerkkänen

Brysselissä häärii liikaa kokkeja

Kristi Raik

Kirjatutka: Kädenvääntöä terroristien kanssa

Toby Archer

Mitä on "suomettuminen"?

Jukka Huopaniemi

Kruunupäiden juhlat

Juha Mäkinen

Vaihtoehtoinen rauhanpalkinto

Juha Mäkinen

Virtaa Niilistä

Joonas Pörsti

Velkaantumisen pitkä tie

Samu Kurri

Ylös velkasuosta

Samu Kurri

Remontti nosti kansankodin arvoa

Antti Kivimäki

Vaikeasti hallittava mosaiikki

Outi Korhonen

Pitkä tie demokratiaan

Taru Salmenkari

Afrikan diktatuurien aikalisä

Anna-Kaisa Hiltunen

Afrikan hirmuisimmat hallitsijat

Anna-Kaisa Hiltunen

Nuorta työikäistä väkeä

Anna-Kaisa Hiltunen

Al-Qaidan etsikkoaika

Juha Saarinen

Diplomaattien kapina

Louis Clerc

L’exception marocaine

Anna Virkama

Avoimuuden aikakausi

Sinikukka Saari, Arto Nokkala

Iso yhteiskunta, pieni valtio

Olli-Matti Nykänen

Epätietoinen kolmas sektori

Olli-Matti Nykänen

Suomen kriisinhallinnan uusi tarina

Touko Piiparinen

Operaatio Paxin jälkilypsy

Jaakko Blomberg

Yhden onni, toisen tappio

Olai Voionmaa

Kirjatutka: Pragmatisti presidenttinä

Markku Ruotsila

Kirjatutka: Muslimifeministi varoittaa ääri-islamista

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Muslimimaailman valtasukujen tyttäret

Janne Hopsu

Kirjatutka: Internetin luoma vapaus on illuusio

Juha Mononen

Kirjatutka: Populismin oravanpyörä uhkaa taloutta

Mikael Wigell

Kirjatutka: Alati jatkuva itä–länsi-ottelu

Pekka Vahvanen

Lyömäase liennytystä vastaan

Juha Mäkinen

Eurokriisi on seurausta poliittisesta projektista

Katarina Sehm-Patomäki

Serbia katsoo Eurooppaan

Rinna Kullaa, Tanja Tamminen

Counter-jihad ja Norjan tragedia

Toby Archer

Voisiko internetistä olla ihmisoikeudeksi?

Miia Halme-Tuomisaari

 

Tervetuloa entistä parempaan maailmaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kirjatutka: Leïla ja puoli valtakuntaa

Anna Virkama