Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Avoimuuden aikakausi

Sinikukka Saari, Arto Nokkala

Sosiaalinen media on muuttanut ulkopolitiikan toimintaympäristön entistä avoimemmaksi ja keskustelevammaksi. Ketterät ja mukautumiskykyiset ei-valtiolliset toimijat ovat vahvistuneet, ja myös hierarkkisen valtionhallinnon on mukauduttava uuteen avoimuuden aikaan.

Avoimuuden aikakausi
KUVITUS: ANTTI VALTA

Uusi media on vahvistanut ei-valtiollisten toimijoiden – en­nen kaikkea kansainvälisiin asioihin keskittyvien kan­salaisjärjestöjen – asemaa kansainväli­sellä kentällä. Siksi myös hierarkkisesti järjestäytyneet valtiolliset instituutiot ja toimijat joutuvat totuttelemaan nopeisiin ja keskusteleviin käytäntöihin ja työym­päristöihin.

Pienilläkin resursseilla voidaan saada paljon aikaan, jos viestintästrategia toi­mii ketterästi ja tehokkaasti. Vastaavasti isoilla valtion resursseilla voidaan epäon­nistua, jos strategia ontuu.

Esimerkiksi Greenpeace on jo vuosia hyödyntänyt sosiaalista mediaa kampan­joinnissaan ja haastanut onnistuneesti monikansallisia yritysjättejä. Viime vuonna Greenpeace käynnisti Nestlén palmuöljyn käyttöä vastustavan kam­panjan. Viruksen lailla sosiaalisessa me­diassa levinneellä videolla Nestlén val­mistama KitKat-suklaapatukka kaataa Indonesian sademetsiä ja teloittaa suloi­sia orangutangeja. Nestlén kärsimä ima­gotappio kasvoi entisestään, kun myös perinteinen media kiinnostui sosiaalista mediaa ravistelevasta aiheesta.

Perinteisten valtiotoimijoiden ase­ man haastavat vaatimukset viestinnän tasa-arvoistumisesta sekä vuoropuhe­lusta ja interaktiivisuudesta. Valtioeliitit joutuvat totuttelemaan siihen, että kan­sainvälinen politiikka täytyy myydä en­tistä monipuolisemmalle yleisölle. Niin kutsuttu julkinen diplomatia ja kommu­nikaatiostrategiat ovat nousseet yhä kes­keisempään asemaan kansainvälisessä politiikassa.

Esimerkiksi julkiseen diplomatiaan paljon panostanut Venäjä palkkasi suu­ren amerikkalaisen PR-toimiston Ketchu­min huolehtimaan Venäjän G8-puheen­johtajuuden viestinnästä vuonna 2006. Ketchum koulutti venäläiset vaikuttajat kertomaan ”Venäjän tarinan” oikealla tavalla, paransi ministereiden ja median välistä viestintää sekä opasti venäläisiä uuden median hyödyntämisessä.

Yhteistyö oli tuloksellista: Ketchu­min mukaan Venäjän puheenjohtajuu­desta julkaistujen myönteisten uutisten osuus länsimediassa kaksinkertaistui ja negatiivisten osuus puolittui.

Myös Suomen ulkoministeriön haas­teena on sovittaa hierarkkinen hallinto horisontaaliseen uuteen mediaan. Perin­teisesti mediassa on esiintynyt lähettiläs­tason tai viestintäosaston edustajia, ja nuorempia diplomaatteja on neuvottu pidättäytymään julkisista kommenteista. Tällainen strategia ei enää toimi uuden median aikakaudella. Niinpä ulkominis­teriö on rohkaissut nuorempia virkamie­hiään esiintymään sosiaalisessa mediassa ja osallistumaan julkiseen keskusteluun.

Marginaalista valtavirtaan

Sosiaalinen media antaa yksityisille ihmisille mahdollisuuden tuottaa sellaista tietoa, jonka tuotanto oli ennen viran­omaisten ja perinteisen median toimitta­jien yksinoikeus. Esimerkiksi kelpaavat niin sanotut mashup-sovellutukset, joil­la voidaan tuottaa yleiskuvia vaikkapa konfliktien etenemisestä.

Karttapalvelun ja sosiaalisen median päivityksiä yhdistelevillä sovellutuksilla saattoi keväällä koota esimerkiksi kart­toja Libyan kapinallisten ja Muammar Gaddafin joukkojen etenemisestä ja jakaa niitä netissä tutuille kommen­toitaviksi. Asialle omistautuneiden marginaaliryhmien harrastuksesta on asteittain tulossa valtavirtaa.

Tiedon horisontaalinen tuottaminen, muokkaaminen ja levittäminen ruohon­juuritasolla mahdollistaa myös sen, ettämaailman myllerrykset koskettavat kan­sainvälistä yleisöä läheisemmin ja hen­kilökohtaisemmin kuin ennen. Kansain­välisen politiikan tapahtumia on mah­dollista seurata niiden keskellä olevien ihmisten näkökulmasta, vaikka asuisi toisella puolella maailmaa.

Esimerkiksi Japanin maanjäristyksen aikaan ne, joilla on ystäviä Japanissa, tar­kistivat ensimmäiseksi ystäviensä status­päivitykset Facebookista ja Twitteristä. Tokion järkyttyneet tunnelmat välittyi­vät elävästi erilaisista nettimuistiinpa­noista ja videopätkistä. Suodattamaton kokemus konflikteista tulee lähelle sosi­aalisen median kautta.

Kontrollin comeback?

Avoimuuden lisääntyminen ja varsinkin viimevuotinen Wikileaks-vuoto ovat herättäneetpelkoa siitä, että diploma­tian perinteinen luottamuksellisuus on lopullisesti kadonnut.

Salaisia asiakirjoja on toki vuodettu aiemminkin, mutta tällä kertaa asiakir­jojen sisältö levisi ennennäkemättömän nopeasti ja laajasti. Lisäksi nykyisin on käytännössä mahdotonta tukkia tieto­vuotoa tai rajoittaa tiedon leviämis­tä sen jälkeen, kun tiedosta on kerran tullut julkista. Vuodettu tieto saattaa jopa kiinnostaa sitä enemmän ja levitä sitä nopeammin, mitä enemmän viranomaiset yrittävät tiedon leviämistä estää.

Lähes ainoa keino yrittää kontrol­loida tai rajoittaa tiedon leviämistä on sulkea sosiaaliset online-sovellutukset tai katkaista netti- ja puhelinyhteydet – jot­ka tosin harvoissa tapauksissa ovat vain yhden valtion viranomaisten hallussa. Tällaiset toimet eivät estä kaiken tiedon leviämistä ja saattavat johtaa yhä pahem­piin ongelmiin: rajoitukset vaikeuttavat myös epäpoliittisten toimijoiden, kuten liikemiesten ja netin viihdekäyttäjien toimintaa. Heidänkin tyytymättömyy­tensä saattaa silloin kasvaa ja muuttua poliittiseksi.

Siksi kenties kestävin tapa suojata kansainvälisen politiikan ja diploma­tian luottamuksellisuutta on tiukentaa salassapitosääntöjä ja kouluttaa virka­miehistöä sosiaalisen median käyttöön.

Amerikkalaiset sotilaat lähtivät vii­meisimpään Irakin sotaan digi- ja kän­nykkäkamerat mukanaan ja jakoivat henkilökohtaiseksi tarkoitettua kuvama­teriaalia netissä. Pian koko maailma tiesi sotilaiden kieroutuneista kidutushuveista Abu Ghraibin vankilassa. Yhdysvaltojen armeija on sittemmin lisännyt koulutus­ta ja ohjeistusta tallenteiden jakamisesta. Ei ole sattumaa, että nykyisin sotilaiden henkilökohtaista kuvamateriaalia ei ne­tistä juuri löydy.

Sotilasstrategiat koetuksella

Informaation uusi avoimuus haastaa myös perinteiset sotilasstrategiat. Soti­laallisen toiminnan perusajatus on, että vastustajalta pimitetään sitä hyödyttävä tieto. Sama periaate koskee myös soti­laalliseen ylivoimaan perustuvaa kan­sainvälistä kriisinhallintaa, kuten YK:n mandaatilla toimivaa Gaddafin vastais­ta operaatiota. Nyt, kun vihollisen liik­keistä saadaan yhä enemmän tietoa yhä nopeammin, sotien tuhovoima saattaa kasvaa entisestään.

Toisaalta tiedon avoimuus voi tehdä sodankäynnistä entistä vastuullisempaa. Julkisen paljastumisen pelossa sotilaat saattavat pidättäytyä väärinkäytöksistä: esimerkiksi Israelin asevoimat kuvaavat sotilaalliset operaationsa voidaksensa myöhemmin todistaa, että iskuissa on mahdollisuuksien rajoissa pyritty suoje­lemaan siviilejä.

Valtioiden on muistettava, että sodat voidaan hävitä myös kotona ja että sosiaa­lisen median vaikutus yleiseen mielipitee­seen on ratkaiseva. Yhdysvallat joutui jo perinteisen median kaudella vetäytymään 1980-luvulla Libanonista ja 1990-luvulla Somaliasta yllättävien tappioiden iskettyä amerikkalaisten tietoisuuteen.

Vielä Persianlahden sodan aikana alkuvuodesta 1991 länsiyleisön tavoit­tanut kuvamateriaali tuli lähes yksin­omaan amerikkalaissotilaiden mukana kulkeneilta länsitoimittajilta. Voimme vain kuvitella, miten länsiyleisöön oli­si tuolloin vaikuttanut kuvamateriaali, jonka olisivat kuvanneet tavalliset, sodan keskellä eläneet irakilaiset.

Sodankäyntiin on perinteisesti liit­tynyt virheellisen tiedon levittäminen. Monet muistavat, kuinka eräs ”lasten­sairaalan hoitaja” kertoi Persianlahden sodan aikana televisiossa, että Saddamin sotilaat olivat julmasti jättäneet keskos­osaston pienet potilaat kuolemaan. Tari­na paljastui myöhemmin Yhdysvaltojen hallituksen palkkaaman PR-toimiston huijaukseksi ja nainen Kuwaitin suurlä­hettilään tyttäreksi.

Myös sosiaalisessa mediassa liikkuu valtava määrä huijaustarinoita, mutta uuden median horisontaalisen luon­teen ja avoimuuden vuoksi tarinoiden kyseenalaistaminen on entistä helpom­paa. Valheet voi paljastaa helposti, kun kuka tahansa pääsee kommentoimaan ja korjaamaan esitettyjä mielipiteitä ja tarinoita.

Valta kansalle

Informaation avoimuus on herättänyt pelkoja populismin noususta. Esimerkik­si TV2:n A-studion maaliskuisen netti-illan studiovieraista monet ilmaisivat pelkonsa siitä, että netti antaa yksinker­taistaville, populistisille näkemyksille pelottavan tehokkaan kanavan. Osal­listumiskynnys on matala ja vihankylvö helppoa, kun keskusteluun ei tarvitse osallistua omalla nimellä.

Pelko näyttää kuuluvan demokratian perusluonteeseen: yhtäältä valtaapitävät peräänkuuluttavat kansalta aktiivista osallistumista politiikkaan, toisaalta pelkäävät tavallisen kansan valtaa. Sa­malla logiikalla on vastustettu aikanaan esimerkiksi äänioikeuden antamista talonpoikaistolle ja naisille.

Uutta mediaa on kuitenkin turha pe­lätä, sillä ilmiössä ei – toisin kuin esimer­kiksi naisten äänioikeudessa – ole kyse poliittisesta päätöksestä. Sosiaalinen me­dia on jo täällä, ja sen kanssa on elettävä, oltiin siitä mitä mieltä tahansa.

Uhkien lisäksi sosiaalinen media luo perinteisille valtiotoimijoille uusia mah­dollisuuksia. Sosiaalinen media tavoittaa suuren määrän ihmisiä uudella tavalla, ja sen avulla mitä erilaisimmat ihmiset voivat viestiä mielipiteitään ja arvojaan. Vaikka globaali viestiminen ei johtaisi poliittiseen toimintaan, sillä on merki­tystä: sosiaalinen media lisää perinteisten valtiotoimijoiden mahdollisuuksia saada tietoa eri lähteistä, lisätä ymmärrystään paikallisista asioista, tekijöistä ja tunnel­mista, hakea uudenlaisia yhteistyökump­paneita, tavoittaa ihmisiä ja tulla siten itsekin kuulluksi.

Ulkopolitiikka ja hallinto ovat muu­toksessa. Kysymys ei ole vain teknisen tiedon hallitsemisesta tai poliittisten eliit­tien esiintymisestä uusilla areenoilla. Ky­se on perustavanlaatuisemmasta pyrki­myksestä avoimuuteen ja keskusteluun, mikä edellyttää uudenlaista asennoitu­mista.

Rajoituksien ja salailun sijasta valtiotoimijoiden tulee hyväksyä se, ettei viral­linen totuus enää ole ainoa. Perinteinen politiikka ja diplomatia eivät katoa tai murru, mutta niitä täydentää entistä moniäänisempi globaali keskustelu.

Diplomatia on pysyvästi muuttunut ajoista, jolloin Suomen Rooman-suurlä­hettiläs Herman Gummerus pystyi tari­nan mukaan kuittaamaan Benito Musso­linin valtaannousun vuotuisella yhden ri­vin raportillaan ”Italiassa ei mainittavia muutoksia”. Nyt viranomaiset joutuvat selittämään toimintaansa ja keskustele­maan tekemisistään mitä erilaisimpien ihmisten kanssa – onneksi.

 

Sinikukka Saari

Kirjoittaja on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.

 

Arto Nokkala

Kirjoittaja on vapaa tutkija.

 
Ulkopolitiikka 2/2011

Sauli Niinistö: Velanmaksun aika

Juha Mäkinen

Välineet ja mekanismit

Juha Mäkinen

Euroopan hinta

Teija Tiilikainen

Yhdysvallat pyyhkii arabikadun pölyjä

Ari Kerkkänen

Brysselissä häärii liikaa kokkeja

Kristi Raik

Kirjatutka: Kädenvääntöä terroristien kanssa

Toby Archer

Mitä on "suomettuminen"?

Jukka Huopaniemi

Kruunupäiden juhlat

Juha Mäkinen

Vaihtoehtoinen rauhanpalkinto

Juha Mäkinen

Virtaa Niilistä

Joonas Pörsti

Velkaantumisen pitkä tie

Samu Kurri

Ylös velkasuosta

Samu Kurri

Remontti nosti kansankodin arvoa

Antti Kivimäki

Vaikeasti hallittava mosaiikki

Outi Korhonen

Pitkä tie demokratiaan

Taru Salmenkari

Afrikan diktatuurien aikalisä

Anna-Kaisa Hiltunen

Afrikan hirmuisimmat hallitsijat

Anna-Kaisa Hiltunen

Nuorta työikäistä väkeä

Anna-Kaisa Hiltunen

Al-Qaidan etsikkoaika

Juha Saarinen

Diplomaattien kapina

Louis Clerc

L’exception marocaine

Anna Virkama

Avoimuuden aikakausi

Sinikukka Saari, Arto Nokkala

Iso yhteiskunta, pieni valtio

Olli-Matti Nykänen

Epätietoinen kolmas sektori

Olli-Matti Nykänen

Suomen kriisinhallinnan uusi tarina

Touko Piiparinen

Operaatio Paxin jälkilypsy

Jaakko Blomberg

Yhden onni, toisen tappio

Olai Voionmaa

Kirjatutka: Pragmatisti presidenttinä

Markku Ruotsila

Kirjatutka: Muslimifeministi varoittaa ääri-islamista

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Muslimimaailman valtasukujen tyttäret

Janne Hopsu

Kirjatutka: Internetin luoma vapaus on illuusio

Juha Mononen

Kirjatutka: Populismin oravanpyörä uhkaa taloutta

Mikael Wigell

Kirjatutka: Alati jatkuva itä–länsi-ottelu

Pekka Vahvanen

Lyömäase liennytystä vastaan

Juha Mäkinen

Eurokriisi on seurausta poliittisesta projektista

Katarina Sehm-Patomäki

Serbia katsoo Eurooppaan

Rinna Kullaa, Tanja Tamminen

Counter-jihad ja Norjan tragedia

Toby Archer

Voisiko internetistä olla ihmisoikeudeksi?

Miia Halme-Tuomisaari

 

Tervetuloa entistä parempaan maailmaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kirjatutka: Leïla ja puoli valtakuntaa

Anna Virkama