Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Iso yhteiskunta, pieni valtio

Olli-Matti Nykänen

Britannia kohisee Big Society -ohjelmasta, jolla maan konservatiivipääministeri aikoo siirtää julkisia palveluita yksityiselle ja kolmannelle sektorille. Pääministeri pitää ohjelmaa vallan siirtämisenä kansalle, kriitikot sokeana yksityistämisenä ja julkisten palveluiden alasajona.

Iso yhteiskunta, pieni valtio
David ja Samantha Cameron kouluvierailulla Traffordissa. KUVA:OWEN HUMPHREYS-WPA POOL-GETTY IMAGES

Kutistetaan valtion osuutta ja kasvatetaan paikallistason, yksityisen ja kolmannen sekto­rin vastuuta julkisten palvelu­jen tuottamisessa. Näille ideoille perustuu Britannian konservatiivipääministerin Da­vid CameroninBig Society -ohjelma, jolla hallitus aikoo uudistaa Britannian julkista sektoria – ja valtion tehtäviä yleensä.

Ohjelma on briteille tuttu jo konserva­tiivien vaalikampanjasta viime keväältä, mutta kuluneen kevään aikana Cameron on puhaltanut ohjelmaan uutta tuulta. Cameron on korostanut, että Bri­tannian valtiokeskeinen malli julkisten palvelujen tuotannossa on tullut tehotto­mana ja toimimattomana tiensä päähän. Siksi julkisia palveluita on nyt määrä ulkoistaa ja siirtää myös vapaaehtoisen järjestötyön varaan.

Valtaa kansalle?

Cameron on ilmoittanut, että Big Society on hänen poliittinen ”intohimonsa”. Pää­ministeri haluaa omien sanojensa mukaan aktivoida Britannian kansalaisyhteiskuntaa, voimauttaa kansaa ja siirtää valtaa eliiteiltä tavallisille kansalaisille. Tavoitteena on muuttaa Britannian yh­teiskuntaa syvemmin kuin vain karsimalla valtionhallintoa ja julkisia menoja.

Big Society -ohjelman avainsanoja ovat yksityistäminen, paikallisuus ja vapaaehtoisuus.

Hallitus aikoo esimerkiksi uudistaa lainsäädäntöä siten, että julkisten palvelu­jen työntekijät voivat entistä helpommin perustaa yhteisomistajuuteen perustuvia yrityksiä ja voittoa tavoittelemattomia yksiköitä. Päätösvaltaa ja vastuuta halu­taan siirtää alaspäin palveluja tuottaville yksiköille, jotka saavat itse päättää toi­minnastaan ja varojensa käytöstä.

Esimerkiksi koulutussektorilla val­tio sallisi vanhempien perustaa lapsil­leen yksityiskouluja. Kirjasto-, posti- ja vaikkapa kuljetuspalveluita puolestaan voitaisiin ja pitäisi Cameronin mukaan hoitaa paikallisin vapaaehtoisvoimin. Konservatiivien mukaan tavoitteena on luoda uudenlainen, kansalaisten oma-aloitteisuuteen perustuva toimintakult­tuuri. Ajatuksena on, että valtio, kunnat ja yksityinen sektori eivät yksin riitä vaan myös kansalaisten täytyy osallistua ja ylläpitää julkisia palveluja, valtiosta ja sen rahoista riippumatta. Siksi vapaaeh­toisuus on keskeistä.

Rahat uudesta pankista

Vaikka Cameron on korostanut haluavansa uudistaa ohjelmallaan brittiläistä yhteiskuntaa ja siirtää valtaa tavallisil­le kansalaisille, kyse on ennen kaikkea rahasta. Cameronin hallituksen poliittista linjaa vetävä kabinettiministeri Francis Maude on pitkin kevättä korostanut, että Britannian nykyinen yltiöbyrokraattinen, valtiokeskeinen järjestelmä ei ole onnis­tunut ratkaisemaan maan yhteiskunnal­lisia ongelmia. Siksi muutos on välttämätön, muuten valtiolta loppuu raha.

Konservatiivit näkevät nykyisen valtiokeskeisen järjestelmän kestämättömäksi ideologisista syistä, mutta myös jul­kisten palvelujen tehottomuus ja menojen kasvu ovat konservatiiveille kauhistus.

Britannian julkisen talouden velka­taakka on huomattava. Eurostatin mu­kaan valtionvelka oli viime vuonna noin 80 prosenttia ja budjettialijäämä noin 11,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeri George Osbourne on korostanut, että budjettialijäämä on maailman suurista talouksista korkein ja siihen tulee puuttua pikaisesti.

Britannian järjestelmässä valtion osuus julkisista palveluista on suuri. Jul­kisten palvelujen kokonaismenot vuonna 2010 olivat 669 miljardia puntaa, josta valtionhallinnon osuus oli noin 74 pro­ senttia eli 495 miljardia puntaa. Erityi­sesti tätä osuutta Cameronin hallitus haluaa nyt leikata.

Rahoittaakseen uudenlaisen kansa­laisyhteiskunnan toiminnan Cameronin hallitus ilmoitti helmikuussa perustavansa Big Society -pankin. Se on ensim­mäinen laatuaan koko maailmassa, ja sen on määrä tukea toimintaa kolman­nella sektorilla ja niin sanotuissa yhteis­kunnallisissa yrityksissä.

Sellaisia ovat yritykset, jotka toimi­vat yhteiskunnallisten tavoitteiden edis­tämiseksi, kuten ympäristönsuojelun tai vähävaraisten puolesta. Yhteiskunnallis­ten yritysten voitot eivät kasvata osak­keenomistajien kukkaroa, vaan voitot sijoitetaan takaisin toimintaan tai yri­tyksiä pyörittäviin yhteisöihin.

Pankin alkupääomaksi hallitus arvioi noin 400 miljoonaa puntaa. Tästä reilut 200 miljoonaa hankitaan sijoittamalla Britannian niin kutsuttujen nukkuvien ti­lien eli vuosia käyttämättöminä olleiden tilien varoja uuden pankin pääomaksi. Myös lottorahastojen varoja on määrä ohjata pankille. Lisäksi hallitus on so­pinut Britannian suurimpien pankkien kanssa siitä, että pankit sijoittavat parin seuraavan vuoden aikana Big Societyn rahoitukseen 200 miljoonaa puntaa.

Muihin Britannian pankkeihin suh­teutettuna Big Society -pankki on häviävän pieni, mutta verrattuna kolmannen sektorin ja yhteiskunnallisten yritysten nykyisiin 200 miljoonan punnan vuotui­siin investointeihin pankin pääomapotti on huomattava lisäys.

Toimiakseen Big Society -pankki edel­lyttää kuitenkin muiden pankkien tapaan voittoja. Epäilijöiden mukaan voitonta­voittelu rajaa valtaosan kolmannen sekto­rin hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjes­töistä edelleen rahoituksen ulkopuolelle.

Savuverho leikkauksille?

Big Society on herättänyt kiperää arvostelua eritoten paikallishallinnossa ja kolmannella sektorilla. Kriitikot ovat pitäneet ohjelmaa hallituksen yrityksenä viedä huomiota siltä, että julkisten palve­luiden rahoitusta aiotaan leikata jyrkästi. He ovat huomauttaneet myös, että itse asiassa säästökuuri on syönyt myös pai­kallistason rahoitusta ja monen järjestön valtiontukia – siis juuri sitä rahaa, jota tarvitaan, jotta uusi, suuri kansalaisyh­teiskunta saadaan liikkeelle.

Sitä paitsi vapaaehtoisilla palvelun­tarjoajilla on oltava aikaa ja osaamista, kriitikot muistuttavat. Julkiset palvelut, kuten koulutus tai terveydenhuolto, eivät saa olla riippuvaisia esimerkiksi vapaa­ehtoisten määrästä, vaan palveluiden saatavuus on turvattava.

Ed Milibandin johtaman Labour-puolueen mukaan Big Society on pelkkä savuverho hallituksen kululeikkauksille ja sokealle yksityistämiselle.

Moni britti näyttää olevan samalla kannalla: Lontoossa järjestettiin keväällä hallituksen leikkausten vastainen suur­mielenosoitus, joka keräsi satojatuhansia ihmisiä. Protesti oli Britannian suurin sit­ten Irakin sodan syttymisen.

Labour ja muut Big Society -ohjel­man arvostelijat ovat syyttäneet halli­tusta myös epämääräisyydestä, tyhjistä sanoista ja kyvyttömyydestä esitellä konkreettisia uudistuksia, joilla kulu­leikkauksia tasapainotettaisiin.

Puhumalla ”aloitteellisuudesta” julkisten palvelujen uudistamisessa konservatiivit ovat tulleet näkyvästi työväenpuolueen tontille. Entisen ulko­ministerin, Labourin David Milibandin mukaan konservatiivien compassionate conservatism, myötätuntoinen konserva­tismi, on suuri haaste työväenpuolueelle. Se on Milibandin mukaan konservatiivien keino kaapata julkisista palveluista käytävä keskustelu ja tarjota ratkaisuksi perinteisiä konservatiivien lääkkeitä, ja se voi toimia esimerkkinä myös muun Euroopan oikeistolle.

Labourin vastaus Cameronille on Good Society. Myös Labour tunnustaa valtiokeskeisen järjestelmän epäkohdat ja tehottomuuden ja kannattaa vallan hajauttamista. Labour kuitenkin kat­soo, että valtiolla on huomattava rooli kolmannen sektorin toimintaedellytysten turvaamisessa ja vahvistamisessa.

Labourin varjoministerin, kansan­edustaja Tessa Jowellin mukaan valtio ja muu yhteiskunta ovat toisistaan riip­puvaisia, mitä Big Society ei tiedosta ja on siksi vahingollinen.

Big Societyn vahingollisuudesta ker­too kriitikoiden mukaan myös se, että hallitus lykkäsi alun perin maaliskuulle suunnitellun, Big Societya koskevan linjapaperin julkaisemista tuonnem­maksi.

Kriitikoiden mukaan siirto kielii siitä, että luvassa lienee hyvinkin radikaaleja ehdotuksia julkisten palvelujen yksityis­tämiseksi.


Olli-Matti Nykänen

Kirjoittaja asuu Lontoossa ja työskentelee projektikoordinaattorina Suomen Lontoon-instituutissa.

 
Ulkopolitiikka 2/2011

Sauli Niinistö: Velanmaksun aika

Juha Mäkinen

Välineet ja mekanismit

Juha Mäkinen

Euroopan hinta

Teija Tiilikainen

Yhdysvallat pyyhkii arabikadun pölyjä

Ari Kerkkänen

Brysselissä häärii liikaa kokkeja

Kristi Raik

Kirjatutka: Kädenvääntöä terroristien kanssa

Toby Archer

Mitä on "suomettuminen"?

Jukka Huopaniemi

Kruunupäiden juhlat

Juha Mäkinen

Vaihtoehtoinen rauhanpalkinto

Juha Mäkinen

Virtaa Niilistä

Joonas Pörsti

Velkaantumisen pitkä tie

Samu Kurri

Ylös velkasuosta

Samu Kurri

Remontti nosti kansankodin arvoa

Antti Kivimäki

Vaikeasti hallittava mosaiikki

Outi Korhonen

Pitkä tie demokratiaan

Taru Salmenkari

Afrikan diktatuurien aikalisä

Anna-Kaisa Hiltunen

Afrikan hirmuisimmat hallitsijat

Anna-Kaisa Hiltunen

Nuorta työikäistä väkeä

Anna-Kaisa Hiltunen

Al-Qaidan etsikkoaika

Juha Saarinen

Diplomaattien kapina

Louis Clerc

L’exception marocaine

Anna Virkama

Avoimuuden aikakausi

Sinikukka Saari, Arto Nokkala

Iso yhteiskunta, pieni valtio

Olli-Matti Nykänen

Epätietoinen kolmas sektori

Olli-Matti Nykänen

Suomen kriisinhallinnan uusi tarina

Touko Piiparinen

Operaatio Paxin jälkilypsy

Jaakko Blomberg

Yhden onni, toisen tappio

Olai Voionmaa

Kirjatutka: Pragmatisti presidenttinä

Markku Ruotsila

Kirjatutka: Muslimifeministi varoittaa ääri-islamista

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Muslimimaailman valtasukujen tyttäret

Janne Hopsu

Kirjatutka: Internetin luoma vapaus on illuusio

Juha Mononen

Kirjatutka: Populismin oravanpyörä uhkaa taloutta

Mikael Wigell

Kirjatutka: Alati jatkuva itä–länsi-ottelu

Pekka Vahvanen

Lyömäase liennytystä vastaan

Juha Mäkinen

Eurokriisi on seurausta poliittisesta projektista

Katarina Sehm-Patomäki

Serbia katsoo Eurooppaan

Rinna Kullaa, Tanja Tamminen

Counter-jihad ja Norjan tragedia

Toby Archer

Voisiko internetistä olla ihmisoikeudeksi?

Miia Halme-Tuomisaari

 

Tervetuloa entistä parempaan maailmaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kirjatutka: Leïla ja puoli valtakuntaa

Anna Virkama