Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Suomen kriisinhallinnan uusi tarina

Touko Piiparinen

Perinteisten operaatioiden haikailun sijaan kannattaisi miettiä, missä suomalaisia nyt tarvitaan. Esimerkiksi Intia on lähettänyt Liberiaan sata naispoliisia.

Suomessa vallitsee perinteiseen rauhanturvaamiseen kohdis­tuva kriisinhallintanostalgia. Tämä näkyy viimeaikaisissa Suomen kriisinhallintaa koskevissa kes­kusteluissa, kuten eduskunnan lähete- ja palautekeskusteluissa nykyisistä sotilaal­lisista rauhanturvaoperaatioista.

Varsinkin YK:n katsotaan tarjoavan Suomelle perinteisen rauhanturvaamisen tehtäviä, jotka ovat tavoitteiltaan rajat­tuja, esimerkiksi rajavalvontamissioita ja humanitaarisia operaatioita. Viime vuonna aloitettiin kaavailut Suomen kriisinhallinnan ”paluusta” YK-rauhan­turvaamiseen Lähi-idässä.

Suomalaisessa keskustelussa ahke­rasti käytetty termi ”paluu” paljastaa tärkeän, pääosiltaan tiedostamattoman ja tunnepitoisen vaikuttimen suomalaisen kriisinhallinnan päätöksenteossa: kunnianhimoisten valtionrakennusope­raatioiden jälkeen kaivataan ”hallitum­paa kriisinhallintaa” eli strategisilta tavoitteiltaan ja riskitasoltaan selvästi rajatumpia operaatioita.

Menneeseen ei ole paluuta

Kriisinhallintanostalgiassa Suomen toi­votaan osallistuvan erityisesti sellaisiin operaatioihin, joissa sotilaallista läsnä­oloa ja voimaa käytetään vain rajoitetus­ti esimerkiksi humanitaarisen avun pe­rille saattamiseen. Hyvänä esimerkkinä on Suomen osallistuminen Euroopan unionin Atalanta-operaatioon Somalian alueella. Humanitaarisilla operaatioilla ei kuitenkaan pystytä vaikuttamaan kon­fliktin perussyihin vaan usein ainoastaan lievittämään konfliktin oireita.

Lisäksi nostalgia kohdistuu Liba­nonin UNIFIL-mission (United Nations Interim Force in Lebanon) kaltaisiin ope­raatioihin, joiden oletetaan keskittyvän perinteisiin, rajattuihin ja riskeiltään pie­niin sotilaallisiin tehtäviin, kuten valtioi­den välisten rajalinjojen valvontaan. Sa­malla kuitenkin unohdetaan, että sen jäl­keen, kun UNIFILin mandaattia vuonna 2006 laajennettiin, operaation odotetaan tekevän huomattavasti entistä monimuo­toisempia ja kunnianhimoisempia teh­täviä ja vieläpä entistä haastavammassa ympäristössä.

Suomalaisessa keskustelussa ylläpidetty ajatus ”paluusta” YK:n turval­lisiin ja tavoitteiltaan rajattuihin krii­sinhallintaoperaatioihin osoittautuu YK-operaatioista tehtyjen tutkimusten valossa kestämättömäksi. Se ei myös­kään ole sopusoinnussa ympäröivän todellisuudenja kansainvälisen kriisin­hallinnan muutoksen kanssa.

YK-rauhanturvaamisen periaatteet, tavoitteet ja keinovalikoima ovat muut­tuneet kymmenen viime vuoden aikana entistä kunnianhimoisemmiksi, mikä asettaa haasteita myös joukkoja luovut­ taville maille. YK-rauhanturvaaminen ei enää ole suojasatama, johon voi turval­lisesti paeta kansainvälisen kriisinhallin­nan pyörteitä. Sen sijaan maailmanjärjes­tön kriisinhallinta laajentuu, syvenee ja monimutkaistuu jatkuvasti, samoin kuin Naton kaltaisten alueellisten järjestöjen kriisinhallinta.

New Yorkin yliopiston kansainvälisen yhteistyön keskuksen (Center on International Cooperation, CIC) mu­kaan kaikki vuoden 2000 jälkeen aloi­tetut ja vuonna 2010 käynnissä olleet YK-rauhanturvaoperaatiot keskittyivät laajoihin valtionrakennustehtäviin, ku­ten oikeusjärjestys- ja turvallisuussekto­rin reformeihin. Kylmän sodan aikaisissa YK-operaatioissa vastaavia tehtäviä ei juuri ollut.

CIC:n vuonna 2009 julkaiseman Building on Brahimi: Peacekeeping in an Era of Strategic Uncertainty -raportin mukaan YK-operaatioiden keskeisiin teh­täviin on 2000-luvun ensimmäisellä vuo­sikymmenellä noussut myös kohdemaan valtiovallan ja -auktoriteetin sekä vaiku­tuspiirin laajentaminen. Muun muassa Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan YK-rauhanturvaoperaation mandaattiin kuuluu maan hallituksen valtiovallan laajentaminen, tarpeen vaa­tiessa sotilaallista voimaa käyttämällä.

Lisäksi YK-rauhanoperaatioiden mandaatit ovat kriisinhallintavälineis­töltään entistä vaativampia. Mandaatit perustuvat yhä useammin YK:n perus­kirjan VII lukuun, joka oikeuttaa vält­tämättömän sotilaallisen voimankäytön operaation henkilöstön, mandaatin tai siviiliväestön suojelemiseksi.

YK-rauhanturvaaminen on 2000-lu­vulla myös laajentunut räjähdysmäisesti: YK-operaatioissa toimii jo yli 120 000 so­tilasta ja poliisia. YK-tutkija Richard Go­wanin mukaan YK:n rauhanturvaaminen kärsii ylikuormittumisesta.

Jos suomalainen käsitys YK-rauhan­turvaamisesta ei vastaa YK-kriisinhallinnan todellisuutta, mikä voisi olla Suo­men YK-kriisinhallinnan vaihtoehtoinen tarina?

Lisäarvoa luodaan jo

Ulkopolitiikka-lehden viime numeros­sa kolmen suomalaisen kriisinhallinta-asiantuntijan ryhmä viittasi samaan kysymykseen (”Kriisinhallintaa vailla suuntaa”, UP 1/2011). Ryhmän mielestäkriisinhallinnan uuden tarinan tulisi lu­kumäärien ja kustannusten sijaan pe­rustua vaikutuskeskeisyyteen, suunnitel­mallisuuteen sekä poikkihallinnolliseen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Vaikuttavuuslähtöinen kriisinhallinta ja erityisesti tutkimus- ja kehitystyö pystyisivät tuottamaan arvokasta tietoa siitä, millä sektoreilla suomalainen YK-kriisinhallinta voi paikata kansainvälisen rauhanrakennuksen ja rauhanturvaamisen kriittisiä aukkoja. Vankan tutki­mustiedon puuttuessa Suomen nykyiset vahvuudet ja lisäarvo YK-kriisinhallin­nassa ovat jääneet pimentoon.

Päähuomio on kiinnittynyt siihen, että Suomi sijoittuu YK-joukkoja luo­vuttavien maiden vertailun häntäpäähän: helmikuussa Suomi oli YK:n rauhantur­vaosaston hallinnoimien rauhanturva­operaatioiden vertailussa vasta sijalla 89.

Yleisvertailuissa ei kuitenkaan oteta huomioon Suomen laadullista erityis­osaamista. Esimerkiksi Suomen vastaava sijoitus YK:n poliittisissa missioissa on suhteellisen hyvä – 19. sija viime vuonna.

Enimmäkseen siviileistä koostuvat poliittisetmissiot keskittyvät kohdealu­eillaan esimerkiksi rauhanvälitykseen. Poliittiset, integroidut ja rauhanraken­nusmissiot ovat erinomaisia esimerkkejä niistä sektoreista, joilla suomalainen YK-kriisinhallinta – esimerkiksi siviili–soti­las-yhteistyö ja pioneeriosaaminen – jo nykyisellään synnyttää lisäarvoa. Näihin sektoreihin Suomen kannattaisi suun­nata resurssejaan myös tulevaisuudessa, jotta maasta kehittyisi kriisinhallinnan erikoisosaaja.

Joukkojen koon mukaan laskettuna YK:n perinteisen rauhanturvaamisen ehdottomia suurvaltoja ovat Pakistan, Bangladesh, Intia ja Nigeria. Suomen osaamisalueita puolestaan ovat rauhan­rakennustehtävien ohella erityisosaamista vaativat alat, kuten viestintätehtävät ja nopean toiminnan joukot.

Suomen tulee aktiivisesti kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja toimia YK-kriisinhallinnan uranuurtajana. Suomi voisi ottaa mallia esimerkiksi YK:n Li­beria-poliisiyksiköstä, jossa työskentelee noin sata intialaista asiantuntijaa – ja jo­ka on ensimmäinen pelkästään naisista koostuva, YK-rauhanturvaoperaation yhteydessä toimiva poliisiyksikkö.

Se on erinomainen esimerkki myös Suomelle siitä, kuinka YK:n jäsenvaltiot, tässä tapauksessa Intia, voivat näyttää tietä YK-rauhanturvaamisessa ja samalla toteuttaa tehokkaasti kansallisia tavoit­teitaan, kuten YK:n turvallisuusneuvos­ton päätöslauselman 1325 päämääriä, jotka koskevat naisten asemaa konflik­teissa ja rauhan edistämisessä.


Touko Piiparinen

Kirjoittaja on tutkija Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmassa.

 
Ulkopolitiikka 2/2011

Sauli Niinistö: Velanmaksun aika

Juha Mäkinen

Välineet ja mekanismit

Juha Mäkinen

Euroopan hinta

Teija Tiilikainen

Yhdysvallat pyyhkii arabikadun pölyjä

Ari Kerkkänen

Brysselissä häärii liikaa kokkeja

Kristi Raik

Kirjatutka: Kädenvääntöä terroristien kanssa

Toby Archer

Mitä on "suomettuminen"?

Jukka Huopaniemi

Kruunupäiden juhlat

Juha Mäkinen

Vaihtoehtoinen rauhanpalkinto

Juha Mäkinen

Virtaa Niilistä

Joonas Pörsti

Velkaantumisen pitkä tie

Samu Kurri

Ylös velkasuosta

Samu Kurri

Remontti nosti kansankodin arvoa

Antti Kivimäki

Vaikeasti hallittava mosaiikki

Outi Korhonen

Pitkä tie demokratiaan

Taru Salmenkari

Afrikan diktatuurien aikalisä

Anna-Kaisa Hiltunen

Afrikan hirmuisimmat hallitsijat

Anna-Kaisa Hiltunen

Nuorta työikäistä väkeä

Anna-Kaisa Hiltunen

Al-Qaidan etsikkoaika

Juha Saarinen

Diplomaattien kapina

Louis Clerc

L’exception marocaine

Anna Virkama

Avoimuuden aikakausi

Sinikukka Saari, Arto Nokkala

Iso yhteiskunta, pieni valtio

Olli-Matti Nykänen

Epätietoinen kolmas sektori

Olli-Matti Nykänen

Suomen kriisinhallinnan uusi tarina

Touko Piiparinen

Operaatio Paxin jälkilypsy

Jaakko Blomberg

Yhden onni, toisen tappio

Olai Voionmaa

Kirjatutka: Pragmatisti presidenttinä

Markku Ruotsila

Kirjatutka: Muslimifeministi varoittaa ääri-islamista

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Muslimimaailman valtasukujen tyttäret

Janne Hopsu

Kirjatutka: Internetin luoma vapaus on illuusio

Juha Mononen

Kirjatutka: Populismin oravanpyörä uhkaa taloutta

Mikael Wigell

Kirjatutka: Alati jatkuva itä–länsi-ottelu

Pekka Vahvanen

Lyömäase liennytystä vastaan

Juha Mäkinen

Eurokriisi on seurausta poliittisesta projektista

Katarina Sehm-Patomäki

Serbia katsoo Eurooppaan

Rinna Kullaa, Tanja Tamminen

Counter-jihad ja Norjan tragedia

Toby Archer

Voisiko internetistä olla ihmisoikeudeksi?

Miia Halme-Tuomisaari

 

Tervetuloa entistä parempaan maailmaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kirjatutka: Leïla ja puoli valtakuntaa

Anna Virkama