Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Operaatio Paxin jälkilypsy

Jaakko Blomberg

Entinen alivaltiosihteeri Jaakko Blomberg kertoo, millaista diplomaattista taspainoilua edellytti Suomen irtautuminen Pariisin rauhansopimukseen kirjatuista asevoimien rajoituksista. UP-lehti julkaisee ennakkoon otteen Blombergin syksyllä julkaistavasta kirjasta.

Operaatio Paxin jälkilypsy
Presidentti Mauno Koivisto ja suurlähettiläs Boris Aristov vuonna 1990. KUVA: C. WESTERBACK / HS / LEHTIKUVA

Moskovan ulkopoliittisen pää­töksenteon hajaannus kävi ilmi jo edellisen syksyn Mi­hail Gorbatšovin Suomen-vierailun valmisteluista. Gorbatšovin uudistuspolitiikan myötä Kremlissä, presidentin virastossa, oltiin lisäänty­västi joustavia ja valmiita olosuhteiden muutosten tunnustamiseen, niin Suomen suhteen kuin muutoinkin.

Neuvostoliiton ulkoministeriössäMID:ssä sen sijaan vallitsi tiukempi henki: saavutetuista asemista ei luovuta. Parii­sin rauhansopimusta pidettiin tärkeänä vipuna Suomen ohjailussa. Vaikka Neu­vostoliiton asevoimien johto oli aiemmin ollut valmis purkamaan rauhansopimuk­sen aserajoitukset, ulkopoliittiset toimijat halusivat nyt pitää niistä kiinni.

Wienissä syksyllä 1990 toiminut (dip­lomaatti, entinen Suomen suurlähettiläs) Juri Derjabin tokaisi eräässä keskustelus­sa Paxiin viitaten, että ”Komissarovolisi kääntynyt haudassa”. Komissarov oli ni­mimerkki, jota Derjabin käytti 1970-lu­vulla Suomessa julkaisemissaan kirjoissa. MID:ssä katsottiin, että nyt sen yli oli kävelty ja se käynnisti vastaoperaation, jälkilypsyn, jossa Suomen hallituksen päätöksen vaikutuksia yritettiin rajata. Kuinka suuressa määrin vastaoperaatio oli Kremlissä siunattu, on epäselvää, ainakin Derjabinin kommenttien perus­teella.

Kuten todettu, MID ilmoitti heti al­kuun myönteisestä kannasta Suomen ratkaisuun. Rauhansopimuksen Saksa-elementin mitätöiminen oli sille selvästi luonnollinen ja hyväksyttävä. Sama kan­ta toistui myös MID:n reaktiossa presi­dentin lausuntoon YYA-sopimuksen Sak­sa-viittauksesta. Sopimuksen tällainen tulkitseminen ei luonut ongelmaa. Sen sijaan se brittien tapaan alkoi kommen­toida kriittisesti Suomen menettelytapaa: monenkeskisestä sopimuksesta puheen ollen olisi pitänyt varmistua myös mui­den sopimuspuolten suostumuksesta.

Tärkeämpää kuitenkin oli, että MID ilmaisi selvin sanoin tyytymättömyytensä rauhansopimuksen III osan rajoitusten poistamisesta johtuneeseen valvonta­mahdollisuuden menetykseen. Samana päivänä 21. syyskuuta, kun Suomen hal­litus teki päätöksensä, varaulkoministeri Juli Kvitsinski esitti Moskovassa suurlä­hettiläs Heikki Talvitielle epävirallisen, mutta kirjallisen toivomuksen, että Suo­mi vahvistaisi Neuvostoliitolle, ettei sillä ole aikomusta ylittää rauhansopimuksen asettamia asevoimien määrällisiä rajoi­tuksia, ml. atomiasekielto. Vanhoillinen MID ei tyytynyt poliittisen johdon myön­tyvyyslinjaan.

Tilannetta arvioitaessa on syytä pa­lauttaa mieleen, että poliittinen linja­taistelu Moskovassa oli syksyn mittaan kiihtymässä. Siitä oli näytteenä esimer­kiksi Gorbatšovin ahdistunut käyttäyty­minen Baltia-asiassa Pariisin Etyj-huip­pukokouksessa. Ulkoministeri Eduard Ševardnadze erosi joulukuussa vedoten diktatuurin uhkaan.

Vaikka kuva tilanteesta Moskovassa ei Helsingissä ollut yhtä kirkas kuin nyt jälkeenpäin, MID:n esityksiä pidettiin Helsingissä mahdottomina eikä niihin vastaamisella pidetty kiirettä. President­ti Mauno Koivisto otti 2. lokakuuta uu­destaan yhteyttä Kremliin puoluelinjaa myöten (Jaakko Kalela Felix Karaseville) ja ilmoitti, ettei Suomen päätöksessä ole tinkimistä eikä Suomi halua kahdenkes­kisesti määrittää asevoimiensa enim­mäismääriä.

Toisaalta Suomi ei halunnut, että päätöksestä jäisi haavoja, jotka haittai­sivat suhteiden hoitoa tulevaisuudessa. Koiviston mukaan Karasev kuunteli Ka­lelaa otsa rypyssä ja totesi, että MID oli tuskin missään vaiheessa kysynyt asiassa Gorbatšovin mielipidettä, vaan oli katso­nut asian kuuluneen omaan reviiriinsä. Karasev ehdotti, että ulkoministeri Pertti Paasio, jonka oli määrä SDP:n puolue­valtuuskunnan johtajana vierailla Mos­kovassa 15. marraskuuta, ottaisi asian esille ulkoministeri Ševardnadzen kanssa.

Seuraavaksi MID esitti kahdenvä­lisiä keskusteluja Moskovassa. Helsin­gissä esitykseen tartuttiin ja keskustelut käytiin 16.–17. lokakuuta jo aiemmin sovittujen yleisten konsultaatioiden yhteydessä. Koiviston tuoreesta yhtey­denotosta omaa kanavaansa pitkin ei ulkoministeriössä ollut tietoa.

Käydyissä keskusteluissa varaulko­ministeri Kvitsinskin kanssa Suomea edusti tämän kirjoittaja ja suurlähettiläs Talvitie. Kvitsinski avasi Suomen rau­hansopimusta koskevan päätöksen uu­delleen tarkasteltavaksi. Sitä sävyttivät vihjailut, että Moskovan alkuperäinen myönteinen kanta perutaan, ellei rat­kaisua löydetä. Kvitsinskin aikaisemmat epäilyt Suomen menettelytavasta olivat edelleen voimassa, mutta varsinainen ki­vi kengässä oli sananvallan menettämi­nen Suomen varustelutasoon. Hän toisti ehdotuksensa kahdenvälisestä sopimuk­sesta Suomen varustelukatoista.

Ehdotus oli olosuhteisiin katsoen vertaansa vailla, kuin viesti kumpujen yöstä. Suomalaisneuvottelijat torjuivat ehdotuksen pelkästään viittaamalla hal­lituksen päätökseen liitettyyn toteamuk­seen, että päätös ei muuta Suomen har­joittaman turvallisuus- ja puolustuspoli­tiikan perusteita.

Keskustelut olivat vaikeita eikä niitä helpottanut, että ainakaan suomalainen osapuoli ei ollut perillä edellä maini­tuista suorista poliittisista yhteyksistä. Kvitsinski esiintyi tiukkana niin kuin MID:ssä oli vuosikymmenten kuluessa ollut tapana. Vaikka varsinaisia ohjeita ei ollut, suomalaiset luonnollisesti halusivat välttää ristiriidan kärjistymistä ja estää asian kehittyminen ongelmaksi maiden välisille suhteille. Toisaalta MID:n pyrki­mystä ei voinut hyväksyä, koska se olisi yksinkertaisesti tehnyt tyhjäksi Suomen hallituksen päätöksen, jonka ydin oli täysivaltaisuuden vahvistaminen asevarustelussa.

Kun julkiselle sanalle vuoti tieto näis­tä keskusteluista, ulkoministeriö antoi pari päivää myöhemmin tiedotteen. Sii­nä todettiin, että Neuvostoliiton reaktio oli alun perin ollut myönteinen rauhansopimusta koskevaan ratkaisuumme nähden. Keskusteluissa heidän puolel­taan esitettiin täydentäviä kysymyksiä, jotka koskivat Suomen puolustuspoli­tiikkaa ja suhtautumista ydinaseisiin.

Suomen puolelta korostettiin, kuten hallituksen päätöksessäkin oli todettu, että rauhansopimuksen III osan merki­tyksettömäksi toteaminen ei muuttanut Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitii­kan perusteita, ei myöskään ydinasekiel­toa. Suomen kanta oli näissä kysymyk­sissä vakiintunut.

Mutta MID ei luovuttanut. Mosko­van keskustelujen seurauksena Neuvos­toliitto antoi 6. marraskuuta virallisen nootin, jossa esitettiin, että Neuvos­toliitto ymmärtää Suomen päätöksen siten, että Suomi ei aio ylittää rauhan­sopimuksessa asevoimille asetettuja enimmäismääriä, eikä tule hankkimaan atomiaseita.

Paasio tapasi Ševardnadzen 15. mar­raskuuta Moskovassa ja ilmoitti Suomen vastaavan noottiin. Ulkoministerit tote­sivat yhteisesti, että tämän jälkeen asia olisi loppuun käsitelty. Ševardnadzen suhtautuminen osoitti, ettei hän välit­tänyt tuloksesta. Vastasipa Suomi miten vain, asia olisi loppuun käsitelty.

Suomen vastausnootti annettiin 22. marraskuuta. Sen sisältö oli seuraava.

”Suomen hallituksen 21.9.1990 tekemä Pariisin rauhansopimuksen III osaa koskeva päätös merkitsi Suomen täysivaltaisuutta rajoittaneiden vanhen­tuneiden määräysten toteamista mer­kityksensä menettäneiksi. Päätöksessä vahvistettiin, että Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perusteet pysyvät muuttumattomina. Puolustusvoimia koskevia suunnitelmia ei päätöksen liit­tynyt. Atomiaseita Suomi on kansain­välisin sopimuksin sitoutunut olemaan hankkimatta.”

”Samalla kun Suomi ylläpitää tar­peen vaatimaa puolustuskykyä, toivom­me, että Euroopan turvallisuus voidaan taata nykyistä tuntuvasti alhaisemmalla sotilaallisen aseistautumisen tasolla. Sen vuoksi olemme valmiit osallistumaan kaikkia Etyk-maita koskeviin neuvotte­luihin, jotka tähtäävät asevoimien vähen­tämiseen sekä sotilaallisen luottamuksen ja avoimuuden lisäämiseen.”

Vastaus perustui hallituksen pää­tökseen liitettyyn toteamukseen, että se ei muuta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perusteita. Lisäksi siinä todetaan, että päätökseen ei liittynyt puolustus­voimia koskevia suunnitelmia. Mutta vastauksen ydin oli toteamuksessa, että Suomi ylläpitää tarpeen vaatimaa puo­lustuskykyä, toisin sanoen vahvistaa sitä (tai päinvastoin) oman arvionsa mukaan ilman velvollisuutta kysyä neuvoa tai lu­paa muilta valtioilta. Voidaan sanoa, että Moskovan perusteettoman painostuksen kannustamana Suomen kanta täysival­taisuuteen puolustuskysymyksessä vain vahvistui.

Suomen puolustusvoimien komentaja, amiraali Jan Klenberg suoritti virallisen vierailun Neuvostoliittoon marras–joulukuun vaihteessa. Hänen isäntänsä eivät olleet kiinnostuneita kes­kustelemaan Pariisin rauhansopimuksen määräysten tulkinnasta, vaan viittasivat ulkoministeriöiden välisiin yhteyksiin. MID:n kiinnostus Suomen puolustusvoi­mien rajoituksiin ei ollut peräisin Neu­vostoliiton asevoimien piiristä, jonka nä­kemys oli vanhastaan ollut rajoituksiin nähden kielteinen.

Neuvostoliiton Helsingin-lähettiläs Boris Aristov piti Joensuun Paasikivi-seurassa 28. marraskuuta puheen, jossa hän sanoi Neuvostoliiton arvostavan hyviä naapuruussuhteita Suomeen. Hän jatkoi, että Neuvostoliitto suhtautuu luottavaisesti Suomen ottamiin ajan vaatimusten mukaisiin ulkopoliittisiin askeliin.

Neuvostoulkoministeriön jälkilypsy kertoi sen koneistoon piintyneestä Suo­men-politiikasta, joka muutoksen keskel­lä takertui vanhaan ja koettuun ohjailumenettelyyn. Mahdollisesti edellisen vuoden Gorbatšovin vierailujulistuksessa annettu tunnustus Suomen puolueetto­muudelle kaiveli edelleen mieltä MID:ssä. Vanha Neuvostoliitto taisteli olemassa­olostaan myös täällä luoteisella kulmalla. Yritys osoitti myös, että sen tekijät eivät täysin hyväksyneet Gorbatšovin uutta ajattelua ulkopolitiikassa.

MID:n yritys jatkaa Suomen turval­lisuuspolitiikan ohjailua perustui vuo­sikymmeniä vanhaan toimintamalliin. YYA-sopimuksen mukaan Suomi oli sitoutunut torjumaan alueensa käytön aseelliseen hyökkäykseen Neuvosto­liittoa vastaan ”tarpeen vaatiessa Neu­vostoliiton avustamana tai yhdessä sen kanssa”.

Suomen asenne oli kaiken aikaa ollut, että tekisimme sen omin voimin. Suomen asevoimien pitäminen suppeissa rajoissa olisi sopimuksessa mainitun hyökkäystilanteen sattuessa edesauttanut sellaisen tilanteen syntymistä, jossa hyökkäyksen torjuminen olisi vaatinut Neuvostoliiton avustamista. MID:n jälkilypsy oli turval­lisuuspolitiikkaa kylmän sodan ajoilta.

Yrityksen epäonnistuminen vaikutti suomalaisten ajatteluun ja epäilemättä edelleen heikensi Moskovan diplomaat­tista vaikutusvaltaa suhteissa Suomeen. Joka tapauksessa Suomen ulkoministeri­össä sai suhtautuminen MID:hen yhteistyökumppanina realistisempia sävyjä.

Ote Jaakko Blombergin elokuussa julkaistavastakirjasta Vakauden kaipuu. Kylmän sodan loppu ja Suomi (WSOY 2011).


Jaakko Blomberg

Kirjoittaja on entinen alivaltiosihteeri ja Suomen Viron-suurlähettiläs.


Saksat yhdistyivät lokakuussa 1990, ja yhdistymistä edelsi kahden Saksan ja neljän toisen maailmansodan voittajavallan – Ison-Britannian, Neuvostoliiton, Ranskan ja Yhdysvaltojen – sopi­mus, joka palautti Saksalle täyden suvereniteetin. Suomen hallitus päätti tässä yhteydessä vapautua Pariisin rauhansopimukseen kirjatuista Suomen asevoimien rajoituksista.

Tämä Operaatio Paxiksi nimi­tetty päätös oli periaatteellinen, ja se tehtiin 21. syyskuuta presi­dentin lausumana. Asiasta ilmoi­tettiin ennakolta Isolle-Britannial­le ja Neuvostoliitolle, joilla ei ollut asiaan huomauttamista mutta jotka kommentoivat Suomen valitsemaa yksipuolista menette­lytapaa. Neuvostoliiton ulkomi­nisteriö sen sijaan ei tähän tyyty­nyt vaan käynnisti jälkilypsyn.


 
Ulkopolitiikka 2/2011

Sauli Niinistö: Velanmaksun aika

Juha Mäkinen

Välineet ja mekanismit

Juha Mäkinen

Euroopan hinta

Teija Tiilikainen

Yhdysvallat pyyhkii arabikadun pölyjä

Ari Kerkkänen

Brysselissä häärii liikaa kokkeja

Kristi Raik

Kirjatutka: Kädenvääntöä terroristien kanssa

Toby Archer

Mitä on "suomettuminen"?

Jukka Huopaniemi

Kruunupäiden juhlat

Juha Mäkinen

Vaihtoehtoinen rauhanpalkinto

Juha Mäkinen

Virtaa Niilistä

Joonas Pörsti

Velkaantumisen pitkä tie

Samu Kurri

Ylös velkasuosta

Samu Kurri

Remontti nosti kansankodin arvoa

Antti Kivimäki

Vaikeasti hallittava mosaiikki

Outi Korhonen

Pitkä tie demokratiaan

Taru Salmenkari

Afrikan diktatuurien aikalisä

Anna-Kaisa Hiltunen

Afrikan hirmuisimmat hallitsijat

Anna-Kaisa Hiltunen

Nuorta työikäistä väkeä

Anna-Kaisa Hiltunen

Al-Qaidan etsikkoaika

Juha Saarinen

Diplomaattien kapina

Louis Clerc

L’exception marocaine

Anna Virkama

Avoimuuden aikakausi

Sinikukka Saari, Arto Nokkala

Iso yhteiskunta, pieni valtio

Olli-Matti Nykänen

Epätietoinen kolmas sektori

Olli-Matti Nykänen

Suomen kriisinhallinnan uusi tarina

Touko Piiparinen

Operaatio Paxin jälkilypsy

Jaakko Blomberg

Yhden onni, toisen tappio

Olai Voionmaa

Kirjatutka: Pragmatisti presidenttinä

Markku Ruotsila

Kirjatutka: Muslimifeministi varoittaa ääri-islamista

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Muslimimaailman valtasukujen tyttäret

Janne Hopsu

Kirjatutka: Internetin luoma vapaus on illuusio

Juha Mononen

Kirjatutka: Populismin oravanpyörä uhkaa taloutta

Mikael Wigell

Kirjatutka: Alati jatkuva itä–länsi-ottelu

Pekka Vahvanen

Lyömäase liennytystä vastaan

Juha Mäkinen

Eurokriisi on seurausta poliittisesta projektista

Katarina Sehm-Patomäki

Serbia katsoo Eurooppaan

Rinna Kullaa, Tanja Tamminen

Counter-jihad ja Norjan tragedia

Toby Archer

Voisiko internetistä olla ihmisoikeudeksi?

Miia Halme-Tuomisaari

 

Tervetuloa entistä parempaan maailmaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kirjatutka: Leïla ja puoli valtakuntaa

Anna Virkama