Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Velka voi tiivistää EU-rivejä

Katarina Sehm-Patomäki


Toimiva valuuttaunioni vaatii yh­tenäisen talouspolitiikan. Eräs talouspolitiikan tehtävistä on kerätä veroja erilaisten vajeiden tasapainottamiseksi. Valuuttaunionissa tämä tulojen siirto kattaisi koko unionin alueen.

Ajatukset sisältyvät Robert Mun­dellin valuuttaunioniteoriaan vuodelta 1961. Eurokriisin yhteydessä ne on taas nostettu esille.

Mundellin teoria antoi aikanaan ta­lousteoreettisen sisällön yhtenäistä Eu­rooppaa luoneelle poliittiselle projektille. Mundellin mukaan markkinavoimien näkymätön käsi kompensoisi valuut­taunionin ulkopuolisen šokin unionin sisäisillä resurssisiirroilla eli finanssipo­litiikan avulla.

Euroalueella ei kuitenkaan ole yh­tenäistä talouspolitiikkaa. Siksi euro on ollut syntymästään lähtien puolivalmis projekti.

Puutteelliset työkalut

Europrojekti on todistanut, että EU:n jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet uni­onin niille asettamia velkaantumisrajoja. Itsesääntelyn epäonnistuminen ei kuiten­kaan johdu vain huonosti käyttäytyvistä jäsenmaista vaan myös europrojektin ra­kenteesta: valtioilta on otettu pois kaksi keskeistä talouspolitiikan työkalua, oh­jauskorot ja vaihtokurssit.

Toisaalta John Maynard Keynes va­roitti jo 1940-luvulla, melkein 20 vuotta ennen Mundellin artikkelia, että sopeut­tamisen taakka on maailmantaloudessa jätetty velallisten maiden kannettavaksi. Siksi alijäämämaiden vaihtotaseet heik­kenevät entisestään, aivan kuten kävi kehittyvien maiden ulkomaankaupan vaihtosuhteille 2000-luvulle asti.

Nyt maailmantalouden keskukset – ja alijäämät – siirtyvät. Euroalueella tä­mä näkyy jäsenten jakautumisena ali- ja ylijäämämaihin.

Europrojektissa siis yhdistyvät Mun­dellin teorian puutteellinen toteutus ja skenaariot, joista Keynes varoitti. Siksi euroalueen tulevaisuutta ei ratkaista pelkästään järjestämällä alijäämämaiden velkoja uudelleen. Velkataakkaa on myös vähennettävä.

Ketkä lähtevät?

Kysymys ei kuitenkaan ole vain euro­alueen yhtenäisen talouspolitiikan puut­teesta. Kriisit ovat osoituksia myös siitä, kuinka maailmanlaajuinen velkaantumi­nen siirtyy kehitysmaista kehittyneisiin maihin. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa, että vuoteen 2014 men­nessä rikkaiden maiden velat nousevat 100 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Edessämme on siis kaksi vaihtoeh­toa: entistä syvempi talouspoliittinen integraatio tai euroalueen hajoaminen.

Koska europrojektin tulevaisuus ny­kymuodossaan näyttää heikolta mutta poliittinen integraatiohalu edelleen on vahva, tämänhetkinen turbulenssi voi raivata tietä entistä syvemmälle integraa­tiolle, kohti yhtenäistä talouspolitiikkaa.

Toisaalta voi käydä niin, että euro­alueen kokoonpano muuttuu lähitulevai­suudessa. Eurosta irtaantuva tai irrotet­tava jäsenmaa voi olla joko alijäämämaa, jota muut jäsenmaat eivät halua tukea, tai ylijäämämaa, joka ei halua maksaa muiden alijäämistä.

Yksittäisen maan jäsenyyden katkai­semisella ei välttämättä olisi merkitystä koko euroalueen tulevaisuuden kannalta – eiväthän EU-järjestelmän turbulenssit 1990-luvun alussakaan tukahduttaneet integraatiopyrkimyksiä, päinvastoin. Yksittäiselle jäsenmaalle eurosta irtaan­tumisen merkitys sen sijaan olisi suuri.

Kun euroalueen tulevaisuutta hah­motellaan, päällimmäiseksi nousee ta­louspoliittinen koordinaatio. Tämän rinnalla pitää kehittää tapoja hoitaa valtioiden konkurssitilanteita – ellemme sitten halua jättäytyä Mundellin oletuk­seen varaan, jonka mukaan näkymätön käsi kompensoi valuuttaunionin ulko­puoliset šokit.

Kirjoittaja tutkii valtioiden velkaantumista RMIT Universityssa Melbournessa.

 
Ulkopolitiikka 3/2011

Askel eteenpäin, toinen taakse

Joonas Pörsti/UP

Suomi korostaa Palestiinan kysymyksessä neuvottelutarvetta

Juha Mäkinen/UP

Suomesta puuttuu keskustelukulttuuri

Erkki Pennanen

Epäluulon kierre

Mikael Mattlin

Talouskriisin alta paljastuu uusi maailmanjärjestys

Teija Tiilikainen

Vihreä valta väistyy

Juha Mäkinen/UP

Lähi-idän palapeli etsii kokoajaa

Janne Hopsu

Euroopan rasismi rehottaa

Heta Muurinen

Velka voi tiivistää EU-rivejä

Katarina Sehm-Patomäki

Yhden miehen demokratia

Juha Mäkinen/UP

Leo Riski: Saksa joutuu yhä syvemmälle Eurooppaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kapinaan!

Niina Sarkonen

Kuninkaalliset sotajoukot

Juha Mäkinen

Vallan ja kaupan meri

Lauri Seppälä

Kehitysyhteistyön nousevat tähdet

Joonas Pörsti/UP

Amerikka meni rikki

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Jättiläiset horjuvat

Joonas Pörsti

Intia varustautuu Kiinan pelossa

Janne Halttu

Vaalit vahvistivat Turkin konsensusta

Johanna Nykänen

Armeijalla ratkaisun avaimet Syyriassa

Sanna Olli

Millainen on professorien maailma?

Anna-Kaisa Hiltunen

Maailmannäyttämön ammattilaiset

Anna-Kaisa Hiltunen

Hyökkäävää energiapeliä

Pami Aalto

Kuninkaasta ei saa puhua

Sirpa Nyberg

Palestiina yhdistää voimiaan

Tuomas Mustikainen, Jorma Palovaara

Puola valaa Eurooppaan tulevaisuudenuskoa

Pilvikki Kause

Klaanit hallitsevat Venäjää

Joonas Pörsti

Verkostojen valtio

Vadim Kononenko

Turkki miehittää kolmasosaa Kyproksesta

Filippos Kritiotis

Tosipohjainen jännäri varjotaloudesta

Pasi Nokelainen

Ruhtinas rauhaa rakentamassa

Jyrki Ruohomäki

Rauhanvälityksen opas ruotsalaisittain

Raimo Väyrynen

Demokratiaa voidellaan valheilla

Hiski Haukkala

Tanssia käärmeiden päällä

Janne Hopsu

Tuppisuisuus on väistynyt

Juha Mäkinen

Maailman laidalle ja takaisin

Anna-Kaisa Hiltunen

Leo Riski

Anna-Kaisa Hiltunen

Neljä tulevaisuudenkuvaa

Joonas Pörsti

Daniel Hamilton

Joonas Pörsti

Maailmanpolitiikan kartanlukija

Anna-Kaisa Hiltunen

Vallan runollinen kriitikko

Anna-Kaisa Hiltunen

Eurooppalainen rakenneteoreetikko

Anna-Kaisa Hiltunen

Aktivistiprofessorit vs. uusliberalismi

Anna-Kaisa Hiltunen

Käytännönläheinen akateemikko

Anna-Kaisa Hiltunen