Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Planeetan rajat

Antti Kivimäki

Jos päästövähennyksissä epäonnistutaan, hyvät B-suunnitelmat ovat tarpeen. Ne voivat olla teknologiaoptimistien uusia planeettatekniikoita tai realistien tarjoamaa sopeutumista uuteen ilmastoon. Liika poliittinen puhe B-suunnitelmista voi kuitenkin heikentää tahtoa päästövähennyksiin.

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma
Kuva ja etusivun kuva: Antti Valta

Aurinkoenergia on 300-ker­taistunut vuodesta 1992! Kun vihreästä taloudesta revitään tällaisia lukuja ja koko 2000-luku on tulvinut uutisia il­mastoneuvotteluista, voisi kuvitella, että päästötalkoot ovat jo pitkällä.

Väärin. Monet ”hyvät uutiset” ovat vain osatotuuksia, jotka hämärtävät suu­ren kuvan synkkyyttä.

Brasilia on korvannut liikennepoltto­aineita sokeriruokoetanolilla. Samaan ai­kaan maa on käynnistänyt valtavat tutki­mus- ja poraushankkeet hyödyntääkseen merenalaiset öljy- ja kaasuesiintymänsä.

Kiina tavoittelee 12. viisivuotissuun­nitelmassaan 70:tä gigawattia uutta tuulivoimaa ja aikoo kymmenkertaistaa aurinkoenergiansa kokonaismäärän 20 gigawattiin vuoteen 2015 mennessä. Sa­maan aikaan maassa avataan yksi uusi gigawatin kivihiilivoimala viikossa.

Fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöt ovat maailmanlaajui­sesti kasvaneet koko 2000-luvun – lu­kuun ottamatta pientä notkahdusta Yhdysvalloista levinneen rahoituskrii­sin aikaan –, ja ihmiskunta päästää nyt hiilidioksidia ilmakehään enemmän kuin koskaan.

Aikaa olisi ollut. Ilmastosopimus hy­väksyttiin Rio de Janeiron kuuluisassa ympäristökokouksessa kesäkuussa 1992 ja tarkentava lisäpöytäkirja Kiotossa 1997. Neuvotteluita päästöjen hillin­nästä on käyty tiuhaan, ja vääntö jatkuu lähivuosina. Juhannuksen alla järjestettä­vässä Rio+20-kokouksessa neuvotellaan kuitenkin vihreästä taloudesta yleisem­min, ei päästövähennyksistä.

Vieläkö neuvotteleminen kannattaa, vai onko päästöjen vähentämisen tie jo nähty? Tulisiko ihmiskunnan keskittyä jo ennakoimaan lämpötilan nousun seu­rauksia?

Jätepolitiikasta oppia

Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen uskoo, että ilmastopolitiikassa koetaan sama kuin jätepolitiikassa. ”Parikymmentä vuotta sitten jätteen polttamisesta ei saanut pu­hua, kun se löi korville tavoitetta, että jätteen syntymistä piti vähentää. Nyt rea­lismia on se, että hukumme jätteeseen, jos sitä ei polteta.”

Nyt maapallolla rimpuillaan toivos­sa, että fossiilisia polttoaineita onnis­tuttaisiin jättämään maaperään. Ilmas­tonmuutokseen sopeutumisesta ei sovi puhua, sillä se nähdään luovuttamisena.

”Keskustelut tuppaavat polarisoitu­maan. Kuitenkin ilmastonmuutoksen hil­linnän kaikista keinoista ja muutokseen sopeutumisesta pitäisi pystyä puhumaan yhtä aikaa. Jos paino ladataan päästöjen vähentämiseen, olemme suurissa ongel­missa, jos ja kun se ei onnistu”, Hukki­nen sanoo.

Hän kuitenkin myöntää, että tutkijan on helppo puhua. Jos poliitikot jossitte­levat, mikään ei etene.

Virkansa – ja ympäristönsuojeluva­kaumuksensa – puolesta optimisti on vihreiden kansanedustaja ja edellisen hallituksen ilmastopoliittinen asiantun­tija Oras Tynkkynen. Hän ei kyynisty, vaikka aurinko- ja tuulivoiman yhteen­laskettu osuus maailman energiantarjon­nasta on nyt vaivaiset 0,3 prosenttia.

”Osuus vaikuttaa pieneltä, mutta uusiutuvassa energiassa jyrää eksponen­tiaalisen kasvun logiikka. Trendi on sel­vä: teknologian kehittyessä uusiutuvien energiamuotojen tuotantokustannus las­kee. Fossiilisten tuotantokustannus sen sijaan kasvaa, kun käyttämättömät raa­ka-ainevarastot ovat yhä hankalammissa paikoissa, kuten valtamerten pohjassa, napaseudulla tai hiekkaan ja liuskeeseen sekoittuneina”, Tynkkynen sanoo.

Lopulta uusiutuvat siis voittanevat kilpailun. Mutta kriittinen kysymys on, milloin.

Lopulta uusiutuvat voittanevat kilpailun. Mutta kriittinen kysymys on, milloin.

Jos uusiutuvat energiamuodot tu­levat kannattavammiksi sadan vuoden päästä, siitä ei ole ilmaston kannalta iloa, kun ilmakehään on jo päätynyt se hiili ja öljy, joka uusiutuvien oli määrä korvata.

”Valtioiden pitäisi laittaa paukkuja uusiutuvien aggressiiviseen kaupallistu­miseen, ja pian”, Tynkkynen vaatii.

Tämä kaupallinen tie on oikeastaan ainoa vaihtoehto. Edes Tynkkynen ei us­ko, että lähitulevaisuudessa pystyttäisiin solmimaan kansainvälinen sopimus, jos­sa öljymaat sitoutuisivat olemaan tuot­tamatta öljyä.

”Eivät saudit siihen suostuisi. Ja jos esimerkiksi Ecuadorille maksettaisiin tukea siitä, että se panttaa öljyä maas­saan, maa voisi ensin ottaa tukia vas­taan ja sen jälkeen kuitenkin pumpata öljyään maailmanmarkkinoille”, Tynk­kynen sanoo.

Tietoa on riittävästi

Tutkimusten mukaan fossiilisten käytön vähentämisellä on merkitystä, vaikka lukkojarrutukseen ei pystyttäisikään.

Pari vuotta sitten julkaistiin kansain­välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n simulaatiomalleja hyödyntävä tutkimus, joka linkitti mukaan energiateknologian: Jos silloin olisi globaalisti sovittu, että yhtään uutta teknologiaa ja infrastruk­tuuria ei rakennettaisi fossiilisten varaan vaan olemassa olevat laitokset käytettäi­siin elinkaarensa loppuun, vuoteen 2050 mennessä maapallon lämpeneminen olisi jäänyt 1,3 asteeseen.

Jos koko maapallon energian kysynnän lisäys katettaisiin fossiilisilla polttoaineilla, lämpötila nousisi vuosi­sadan loppuun mennessä kuusi astetta.

Jos taas koko maapallon energian kysynnän lisäys katettaisiin fossiilisilla polttoaineilla, lämpötila nousisi vuosi­sadan loppuun mennessä kuusi astetta.

Totuus liikkunee jossain sillä välillä. Ilmastotiedettä nimittäin määrittää epä­varmuus tarkoista luvuista. IPCC:tä on kritisoitu pienistä numerovirheistä, ja uusien raporttien julistuksissa tutkijat korostavat epävarmuuksia yhä hana­kammin.

Hukkisen mielestä tämä on surkea viestintästrategia. Aste sinne tai tänne, ilmaston lämpeneminen on tosiasia, ja sen torjumisella on hirvittävä kiire.

”IPCC voisi julistaa poliitikoille, että teillä on jo riittävä tutkimustieto, ryh­tykää toimiin”, Hukkinen sanoo. ”Po­litiikantutkimuksessa on jo kauan sitten todettu pysähdyssääntöjen tärkeys. Asi­oita tutkitaan vain sen verran kuin on välttämätöntä.”

Kun tutkijat tutkivat, poliitikkojen pitäisi toimia. Kansainvälinen ilmasto­politiikka on ollut hidassoutuista, mutta Tynkkynen huomauttaa, että sen vaiku­tusmekanismi on monivaiheisempikuin politiikkakriittiset markkinaidealistit ajattelevat. ”Vaikka kansainvälinen ilmastopolitiikkatakkuaa, se on syn­nyttänyt kansallista ja alueellista ilmas­topolitiikka. Uusiutuvalle energialle on syntynyt markkinat syöttötariffien ja päästöverojen vuoksi.”

Politiikkaa ja markkinoita tarvitaan kumpiakin, vaikka nämä eivät ideolo­gisesti solju yhteen. Tynkkysen ihanne olisivat eurooppalainen politiikka ja Kalifornian markkinat.

Geoengineering tulee

Päästöjen vähentäminen ei ole ainoa tapa vaikuttaa maapallon lämpötasapainoon.

Ilmastonmuokkaustekniikoista (engl. geoengineering) tai ”planeettateknii­koista” on parin viime vuoden aikana järjestetty kasapäin luonnontieteellisiä konferensseja, kirjoitettu paljon tieteel­lisiä artikkeleita ja koottu akateemisten julkaisujen erikoisnumeroita.

”Se, että vuonna 2040 päädytään käyttämään erilaisia geoengineering-tekniikoita, on paljon todennäköisempää kuin nyt osaamme kuvitella”, Helsingin yliopiston fysiikan professori Markku Kulmala luennoi eduskunnan ympäris­tövaliokunnan avoimessa kokouksessa huhtikuussa.

Kulmalan mukaan tekniikoita pitäisi kehitellä ja testata nyt, jotta hädän het­kellä ei tarvitsisi turvautua hätäratkai­suihin. ”Jos geoengineeringiä ei tutkita kunnolla, luultavasti 20 vuoden päästä joku kylvää rikkiä ilmakehään. Ehkä Yh­dysvaltalaiset yritykset tai maan armeija, ehkä Kiinan hallinto.”

Tekniikoista juuri ilmakehän ”rikki­lannoitus” on ollut eniten esillä. Meka­nismi tunnetaan hyvin. Rikki hapettuu ilmakehässä ja tiivistää ympärilleen kos­teutta pisaroiksi ja pilviksi, jotka heijas­tavat auringon säteilyenergiaa takaisin avaruuteen.

Pohjoismaiden 1980-luvun kylmien talvien epäilleen johtuneen Britannian ja saksalaisen Ruhrin alueen raskaan teollisuuden rikkipäästöistä, joita lou­naistuulet kuljettivat Skandinaviaan. Il­mastonmuutos puri Suomessa kunnolla vasta 1990-luvulla, kun Saksa ja Britan­nia olivat saaneet happosadepäästönsä kuriin.

Harmittomampiakin manipulointi­keinoja löytynee. Suomessa planeettatekniikoita on näkyvimmin esitellyt kir­jailija Risto Isomäki. Hän on ehdottanut kymmeniä vaihtoehtoisia ratkaisuja: Ark­tikselta irtoavia jäävuoria voitaisiin oh­jata takaisin pohjoiseen vieviin virtauksiin tai hiiltä sitoa muurahaispesiin. Yksi vaihtoehto olisi myös, että prosentti Suomen vuotuisesta tukkituotannosta hinattaisiin lauttoina napavesille, jolloin lautta muodostaisi tuulisella merellä te­hokkaan jäätymiskeskuksen ja tukit va­joaisivat lopulta syvyyksiin hiilinieluksi.

Kotoinen metsityskin on maapallo­tekniikka. Kulmalan ja muiden tutkijoi­den mukaan myös kasvava suomalainen metsä synnyttää ilmastonmuutosta hillit­seviä pienhiukkasia samalla kun se sitoo hiilidioksidia ilmakehästä.

Tylsä ja varma ratkaisu

”Parempi kuitenkin, että planeettateknii­koista puhuisivat ensi sijassa tutkijat ja insinöörit, vähemmän poliitikot”, Tynk­kynen sanoo.

Poliittinen puhe voi hänestä johtaa moraalikatoon: ajatellaan, että pääs­töjen vähentämisessä voidaan joustaa, kun teknologia pelastaa. Kun lipsutaan joustamisen tielle, voi käydä niin, että myöskään planeettatekniikkatutkimuk­seen ei riitä tarpeeksi rahaa. Tai jos riit­täisikin, mikään ei takaa, että turvallinen tekniikka ehditään kehittää. Tässä kau­huskenaariossa 20 vuotta olisi mennyt hukkaan ja ilmastonmuutos olisi riistäy­tynyt käsistä.

Tynkkystä harmittaa, että teknolo­giaoptimistien innostus ei kohdistu uu­siutuvaan energiaan tai päästövähennys­teknologiaan.

”Jos fuusioreaktorin kehittämiseen ITER:issä laitetut miljardit olisi satsattu aurinkoenergiaan, se pystyisi jo kilpai­lemaan aidosti fossiilisten kanssa.”

”Monet, sinällään toimivat, planeettatekniikat ovat järjettö­män kalliita. Samaan aikaan meil­lä olisi paljon päästövähennysmahdolli­suuksia, jotka maksavat alle kymmenen dollaria hiilitonnilta”, Tynkkynen sanoo. ”Planeettatekniikoita kuitenkin tarvitaan sen jälkeen kun päästövähennyksissä on edetty niin, että lisävähennyksen hinta on noussut roimasti.”

Planeettatekniikoiden haasteet eivät ole vain teknisiä vaan myös poliittisia, huomauttaa ilmasto-oikeuteen erikois­tunut tutkijatohtori Kati Kulovesi Itä-Suomen yliopistosta. Hän on mukana Suomen Akatemian Cool-hankkeessa, jossa selvitetään aerosolipohjaisia ilmas­tonmuokkaustekniikoita.

Esimerkiksi Etelämeren rautalannoi­tuksella voitaisiin imuroida hiiltä ilma­kehästä. Rauta on pullonkaula-alkuaine piilevien kasvussa, joten rautaa kylvä­mällä synnytetään valtavia piilevämas­soja, jotka imevät kasvuunsa hiilidiok­sidia. Elinkaarensa lopussa kovakuoriset piilevät vajoavat 4 000 metrin syvyyteen meren pohjalle ja sedimentoituvat sinne.

Raudan kylväminen meriin on kui­tenkin ympäristösopimusten vastaista.

Maapalloa hyödyttävissä tekniikois­sa jokin maa aina kärsii, joten tekniikois­ta olisi hyvin vaikea sopia kansainväli­sestiMaapalloa hyödyttävissä tekniikois­sa jokin maa aina kärsii, joten tekniikois­ta olisi hyvin vaikea sopia kansainväli­sesti – ehkä jopa vaikeampi kuin pääs­töjen vähentämisestä. Lisäksi muutoksia on vaikea täysin ennakoida.

”On vahvasti poliittinen kysymys, kuka saa päättää, minkälaiseksi maapal­lon ihanneilmasto muokataan ja miten”, Kulovesi sanoo.

Maapallotekniikoita kritisoidaan myös syvän moraalisesti: ihmisellä ei ole oikeutta manipuloida luontoa tai ”leik­kiä jumalaa”.

”Toisaalta ihminen on suunnittele­mattaan muokannut ilmastoa satoja tai tuhansia vuosia. Olisiko se niin paha, jos muokkaus tehtäisiin kerrankin harkiten ja tarkoituksella”, Janne Hukkinen huo­mauttaa.

Kirjoittaja on vapaa tiedetoimittaja.

Lue myös: Yhden edistys, toisen taantumus
 
Ulkopolitiikka 2/2012

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Antti Kivimäki

Yhden edistys, toisen taantumus

Antti Kivimäki

Ovatko ilmastoneuvottelut epäonnistuneet?

Antto Vihma

Espanja muutosten edessä

Teemu Sinkkonen

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Slummien selviytyjät

Niina Oisalo

Vaihtuuko maailmanpoliisi?

Joonas Pörsti/UP

Miksi Maailmanpankin pääjohtaja on valittava Yhdysvalloista?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Tilastovelho

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Tarinatekniikoilla vihollista päin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nuori ja levoton

Juha Mäkinen/UP

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puhtaan veden kysyntä kasvaa

Lauri Seppälä

Ei vain leivästä

Juha Mäkinen/UP

Kuluttaja, älä syyllisty

Hanna Nikkanen

EU pelkää kansan valtaa naapurustossaan

Kristi Raik

Kärki edellä

Kaisa Korhonen

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

Myanmar avaa oviaan kurinalaisesti

Bart Gaens

Hollanden taikasana

Raine Tiessalo

Turvaneuvosto terästi otettaan

Janne Taalas

Alueelliset mahdit vastakkain

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa maksaa virheistään

Pekka Vahvanen

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Henri Purje

Kylmän sodan oppi-isästä tuli toisinajattelija

Kari Möttölä

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Yrjö Lautela

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Sanna Negus

Ministeri kuin luonnonvoima

Juha Mäkinen/UP

Radion sinfoniaorkesterin lippujen voittajat on arvottu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman suurimmat johtajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aavikon omistajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat ja kartta Tuomas Kortteinen/UP