Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Jean-Claude Piris vastasi yli 20 vuoden ajan Euroopan unionin perussopimusten oikeudellisesta muotoilusta. Nyt hän kirjoittaisi sopimukset uusiksi – jos voisi.

Euroopan unionin arkkitehti
Kuva: Juho Hynynen

Vuonna 1957 perustetussa Eu­roopan talousyhteisössä oli alun perin vain kuusi jäsenmaa­ta. Säännöt olivat samat kaikille maille, jotta ihmiset, pääomat, tavarat ja palvelut liikkuisivat vapaasti. Sääntöjen avulla pystytettiin Länsi-Eurooppaan yhteismarkkinat.

”Isämme rakensivat järjestelmän, jossa yksi päätös sopi kaikille”, sanoo Helsingissä maaliskuussa vieraillut Jean-Claude Piris. ”Edes minä en ollut silloin vielä paikalla”, hän lisää naurahtaen.

Euroopan unioniin on liittynyt alkutaipaleen jälkeen 21 uutta jäsenmaata. Nyt talouskriisin aikana on käynyt selväksi kaksi asiaa: päätöksenteko on miltei halvaantunut, ja sen demokraatti­nen perusta on heikentynyt. EU:n vanhat säännöt eivät taivu näin suuren unionin luotsaamiseen, kun yksi maa voi estää veto-oikeudellaan muita etenemästä kiis­tanalaisessa asiassa.

Etenkin vuonna 1992 solmitun Maastrichtin sopimuksen jälkeen unio­nin toiminta on laajentunut taloudesta monille uusille alueille, kuten ulkopoli­tiikkaan, puolustukseen, oikeus- ja sisä­asioihin.

”Emme tee kaikilla alueilla yhteistä politiikkaa, mutta teemme yhteisiä pää­töksiä”, Piris jatkaa. Tämä on käynyt sitä vaikeammaksi mitä erilaisempia jäseniä on liittynyt unioniin. ”Ruotsilla ja Bul­garialla on vain vähän yhteistä.”

Pirisin johtopäätös on selkeä: Eu­roopan unionin on yhdennyttävä lisää. Kriisi voidaan ratkaista vain, jos jäsen­maat siirtävät verotus- ja budjettivaltaa unionille. Kaikki eivät tähän suostu, jo­ten unioni jakautuu väistämättä kahdel­le raiteelle, etujoukkoon ja hitaampaan jälkijoukkoon.

Kohti pattitilannetta

Piris tuntee EU:n lainsäädännöllisen rakenteen ehkä paremmin kuin kukaan muu. Ranskan hallintokorkeakoulun ENA:n käynyt juristi työskenteli EU:n ministerineuvoston lakiasiainpalvelun johtajana vuosina 1988–2010. Hänen johdollaan 130 juristia käyttivät luo­vuuttaan rakentaessaan laajenevalle yh­teisölle uusia sopimuksia.

Taakse katsoessaan Piris toteaa, että budjettivaltaa olisi pitänyt siirtää unio­nille jo 1990-luvulla, hyvissä ajoin ennen EU:n itälaajentumista. Kansallisvaltiot olivat kuitenkin haluttomia luopumaan itsenäisistä asemistaan, jotka ne olivat saavuttaneet historian saatossa taistel­len. Niinpä valtiot luovuttivat vain osan oikeuksista.

”Jäsenmaita on nyt liian monta, emme pysty enää muuttamaan ja ratifi­oimaan perussopimuksia.””Jäsenmaita on nyt liian monta, emme pysty enää muuttamaan ja ratifi­oimaan perussopimuksia”, Piris toteaa. ”Valtiomiesten poliittinen tahto ei riitä sopimusten muuttamiseen.”

Päättäjät yrittivät alkuvuodesta kier­tää umpikujan solmimalla uuden bud­jettikurisopimuksen suoraan hallitusten välille. Pirisin mukaan näinkin voitaisiin edetä, käyttämällä nykyisten sopimusten sallima poliittinen liikkumatila mah­dollisimman tarkkaan. Järjestely kärsii kuitenkin demokratiavajeesta ja liiasta monimutkaisuudesta.

Piris ennustaa, että EU-maiden etu­joukko irtautuu lopulta omaksi ryhmäk­seen ja solmii keskenään uuden oikeudel­lisesti velvoittavan sopimuksen. Etujouk­koon kuuluvat todennäköisesti nykyiset euromaat, ehkä yhdellä tai kahdella vä­hennettynä. Kreikkalaisten on siis ensin päätettävä, jäävätkö he euroalueeseen.

”Eturyhmän tehtäväksi jäisi helpot­taa muiden EU-maiden mukaantuloa. Puola voisi liittyä etujoukkoon jo muu­tamassa vuodessa, Britannialta menisi varmasti pidempään.”

Kaikki 27 nykyistä jäsenmaata jat­kaisivat EU:n jäseninä. Pienempi ryhmä tekisi EU:n yhteisen politiikan päälle keskenään vain lisää asioita. ”Se olisi täysin sopusoinnussa perussopimusten ja yhteisölainsäädännön kanssa. Muille ei aiheudu siitä haittaa”, Piris tähdentää.

Eteenpäin EU-maita ajavat sekä raha­markkinat että pettyneet kansalaiset. Jos yhdentyminen pysähtyy, ovi on Pirisin mielestä auki ”maahanmuuttovastaisille ja populistisille puolueille”, kuten Perus­suomalaisille, Ranskan Front Nationa­lille, Ruotsidemokraateille ja Hollannin Vapauspuolueelle.

”Pysähtymällä antaisimme viestin, että EU on synonyymi talouskurille: tar­jolla on vain budjettileikkauksia sekä sosiaalietuuksien ja työpaikkojen vä­hennyksiä.”

”Ihmisille on annettava toivoa eikä vyönkiristystä."”Ihmisille on annettava toivoa eikä vyönkiristystä. Edelläkävijöiden ryhmäl­lä voimme rakentaa jotakin uutta”, Piris sanoo.

Tällainen askel kaventaisi kansal­lista budjettipolitiikkaa ja siirtäisi osan verotuksesta unionille, mutta vahvistaisi vastaavasti keskinäistä solidaarisuutta. Piris arvioi, että Saksan ja Suomen kal­taiset maat voisivat hyväksyä laajemman solidaarisuuden, jos ne saisivat päätös­valtaa budjettikurista. Liittovaltioon hän ei kuitenkaan usko.

”Edes euroalueen etujoukko ei tule rakentamaan Euroopan yhdysvalto­ja, jolla olisi yhteinen poliisi, vankilat, oikeuslaitos, armeija ja ulkopolitiikka – se on poissuljettua. Yksikään Euroopan hallitus tai kansa ei halua liittovaltiota.”

Legitimiteetin ongelma

Pirisin mielestä valtaa ei nykyisillä raken­teilla voida keskittää enempää Brysseliin, koska keskittämiselle ei olisi demokraat­tista oikeutusta. Euroopan parlamentti valitaan suoralla kansanvaalilla, ja sen valtaa on kasvatettu asteittain, mutta se on menettänyt samalla yhteyden äänes­täjiin.

”Poliittinen legitimiteetti ei synny vielä siitä, että edustajat valitaan vaa­leissa. Kansallista parlamenttia valitessa tuntuu siltä, että äänestämällä voi vai­kuttaa politiikkaan, toisin kuin Euroo­pan parlamenttia valitessa. Tosiasia on, että poliittinen kilpailu käydään kansal­lisella tasolla. Syynä ovat yhteinen kieli ja lyhyemmät etäisyydet.”

Todisteeksi Euroopan parlamentin legitimiteetin murenemisesta Piris esittää lukuja äänestysvilkkaudesta: ensimmäi­sissä europarlamentin vaaleissa vuonna 1979 uurnilla kävi 62 prosenttia äänioi­keutetuista, vuoden 2009 vaaleissa enää 43 prosenttia. ”Äänestysprosentti on laskenut jokaisissa vaaleissa, kun taas parlamentin valta on lisääntynyt jokais­ten vaalien jälkeen.”

Vahvaa Euroopan parlamenttia ajoi voimakkaasti Ranskan entinen presi­dentti Valéry Giscard d’Estaing, joka katsoi – Pirisin mielestä ymmärrettä­västi – että eurooppalaisilla on oikeus valita edustajansa. Mutta taustalla oli ajatus Euroopan liittovaltiosta, joka on kääntynyt itseään vastaan.

”On väärin esittää kansalaisille, et­tä menemme kohti liittovaltiota, koska sellaista ei haluta. Se vain lisää EU:n vastustusta.”

Euroopan parlamentin sijasta Piris uskoo kansallisiin parlamentteihin. Hä­nen mallissaan etujoukon maiden kan­salliset parlamentit lähettävät edustajan­sa Brysseliin ja muodostavat siellä uuden parlamentaarisen elimen. Kansanedusta­jat äänestävät Brysselissä EU-päätöksistä, jolloin he saavat todellista päätösvaltaa unionin asioihin.

”Kun nämä edustajat osallistuvat samalla kotimaansa poliittiseen keskus­teluun, asetelma muuttuu täysin”, Piris esittää.

Hallinnon pitäisi joustaa

Pirisin malli on taustaltaan ranskalainen: hollantilaiset ja ranskalaiset puolustivat voimakkaasti kansallisten parlament­tien vaikutusvaltaa EU:n perustuslakia valmistelleessa konventissa 2000-luvun alussa, kun taas esimerkiksi belgialaiset kannattivat vahvaa Euroopan parla­menttia.

Pirisin mielestä Euroopan parla­mentti on sahannut omaa oksaansa kes­kittymällä enemmän valtaoikeuksiensa lisäämiseen kuin unionin tulevaisuuteen. Tämä näkyi konventissa, jonka työtä ”Euroopan parlamentti hallitsi täysin henkisesti”.

Samalla Euroopan komission toimin­takyky on rapautunut, kun jäsenmaita on tullut lisää ja päätöksiä yritetään tehdä edelleen yksimielisesti. Komissiontulisi edustaa koko unionin etua, ei jäsenmaita, mutta sen ehdotukset talouskriisin rat­kaisemiseksi ovat jääneet liian heikoiksi, ikään kuin puolitiehen.

Euromaiden etujoukolla olisi Pirisin mallissa Brysselissä Euroopan komis­siota vastaava pienempi toimielin. Toi­mintakyvyn varmistamiseksi siinä tulisi olla korkeintaan seitsemän jäsentä, toisin kuin nykyisessä 27-jäsenisessä komissi­ossa. Päätöksenteko olisi joustavaa: Asia­kohtaisesti osa päätöksistä sitoisi kaikkia jäsenmaita, jos niiden takana olisi neljän viidesosan määräenemmistö. Osa pää­töksistä ei sitoisi vastaan äänestäneitä jäsenmaita.

Etujoukon päätöksenteko olisi Piri­sin mukaan näillä säännöillä nopeampaa ja yksinkertaisempaa. Uutta byrokratiaa ei tarvittaisi lakien valmisteluun, vaan etujoukon maat voisivat hyödyn­tää tilauspohjaltavanhan komission tai jäsenmaiden virkamieskuntaa.

Vuonna 2010 EU-virastaan eläkkeel­le jäänyt Jean-Claude Piris on siirtynyt taustavaikuttajaksi ja kommentaatto­riksi, mutta hän kantaa huolta unionin tulevaisuudesta.

”Tulevaisuus on epävarma, eikä krii­si ole ohi. Jos euro hajoaa, joudumme pian keskinäiseen valuuttasotaan.”"Jos euro hajoaa, joudumme pian keskinäiseen valuuttasotaan.”

”Saksan markka, Ranskan frangi ja Italian liira devalvoitaisiin jokainen vuo­rollaan. Myös kauppasodan vaara olisi olemassa”, hän sanoo.

 
Ulkopolitiikka 2/2012

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Antti Kivimäki

Yhden edistys, toisen taantumus

Antti Kivimäki

Ovatko ilmastoneuvottelut epäonnistuneet?

Antto Vihma

Espanja muutosten edessä

Teemu Sinkkonen

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Slummien selviytyjät

Niina Oisalo

Vaihtuuko maailmanpoliisi?

Joonas Pörsti/UP

Miksi Maailmanpankin pääjohtaja on valittava Yhdysvalloista?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Tilastovelho

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Tarinatekniikoilla vihollista päin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nuori ja levoton

Juha Mäkinen/UP

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puhtaan veden kysyntä kasvaa

Lauri Seppälä

Ei vain leivästä

Juha Mäkinen/UP

Kuluttaja, älä syyllisty

Hanna Nikkanen

EU pelkää kansan valtaa naapurustossaan

Kristi Raik

Kärki edellä

Kaisa Korhonen

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

Myanmar avaa oviaan kurinalaisesti

Bart Gaens

Hollanden taikasana

Raine Tiessalo

Turvaneuvosto terästi otettaan

Janne Taalas

Alueelliset mahdit vastakkain

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa maksaa virheistään

Pekka Vahvanen

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Henri Purje

Kylmän sodan oppi-isästä tuli toisinajattelija

Kari Möttölä

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Yrjö Lautela

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Sanna Negus

Ministeri kuin luonnonvoima

Juha Mäkinen/UP

Radion sinfoniaorkesterin lippujen voittajat on arvottu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman suurimmat johtajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aavikon omistajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat ja kartta Tuomas Kortteinen/UP